Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2497. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018, stran 8110.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 1/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819) in 107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 22. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/18) se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
Proračun 2018 v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.757.273
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.332.011
70
DAVČNI PRIHODKI
17.937.372
700 Davki na dohodek in dobiček
15.257.383
703 Davki na premoženje
2.119.500
704 Domači davki na blago in storitve
560.489
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.394.639
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.582.030
711 Takse in pristojbine
22.500
712 Globe in druge denarne kazni
30.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
163.249
714 Drugi nedavčni prihodki
596.760
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
994.973
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.013
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
944.960
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.170.972
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.494.102
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
676.870
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
259.317
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
259.317
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
27.158.582
40
TEKOČI ODHODKI 
6.141.882
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.371.216
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
225.161
402 Izdatki za blago in storitve
3.882.942
403 Plačila domačih obresti
184.702
409 Rezerve
477.861
41
TEKOČI TRANSFERI 
10.783.215
410 Subvencije
158.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
5.931.970
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
837.271
413 Drugi tekoči domači transferi
3.855.974
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
9.330.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.330.700
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
902.785
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
358.895
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
543.890
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–3.401.309
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.570.851
50
ZADOLŽEVANJE
1.570.851
500 Domače zadolževanje
1.570.851
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.481.854
55
ODPLAČILA DOLGA
1.481.854
550 Odplačila domačega dolga
1.481.854
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.312.312
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
88.997
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.401.309
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
3.312.312
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Skupni organ OU, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter kadrovski načrt.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2018 do 2021).
Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen 
11. člen Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
V letu 2018 se občina lahko zadolži do višine 1.570.851 €, za investicije, predvidene v proračunu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-14/2018-0203-5
Slovenska Bistrica, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost