Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2485. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, stran 8083.

  
Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12I/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 81. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 31. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Javni zavod ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/09, 63/09 in 78/09). Zaradi pripojitve Javnega zavoda Notranjski muzej Postojna k javnemu zavodu ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/10, 8/11, 53/11 in 18/16).
Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt ZAVODA ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/10, 8/11, 53/11 in 18/16).
ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti (v nadaljevanju: javni zavod) je pravni naslednik javnega zavoda Ljudska univerza Postojna, z matično številko 5052289000, vpisanega v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, pod št. 10014700, ter Javnega zavoda Notranjski muzej Postojna, z matično številko: 5410789000, vpisanega v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, pod vl. št. 10146000, in je prevzel vse pravice in obveznosti navedenih javnih zavodov.
2. člen 
Javni zavod zagotavlja oziroma opravlja dejavnost na področju kulture, izobraževanja odraslih, športa, mladine, turizma, podjetništva, družbenih in ostalih dejavnosti za potrebe Občine Postojna ter opravlja javno službo muzejev.
Javni zavod lahko zagotavlja oziroma opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega člena tudi za potrebe drugih občin.
O pogojih in načinu opravljanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, sklene zavod s temi občinami pogodbe.
3. člen 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen 
Ime in sedež ustanoviteljice je: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna (v nadaljevanju: ustanoviteljica).
Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet ustanoviteljice, razen v primerih, kadar je s predpisom določeno, da odločitve v zvezi z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic sprejema župan.
5. člen 
Ime javnega zavoda je: ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti.
Skrajšano ime javnega zavoda je: ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod.
Sedež javnega zavoda: Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
6. člen 
Zavod ima pečat in znak.
Pečat in znak se določita v statutu zavoda.
Število posameznih pečatov, uporabo pečata in znaka, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor z navodili.
7. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa ta odlok.
8. člen 
Javni zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru.
V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem ustanovitelja lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.
III. ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA 
9. člen 
V okviru javnega delujejo naslednje organizacijske enote:
– Notranjski muzej Postojna,
– Ljudska univerza Postojna,
– Kulturni dom Postojna,
– Turizem,
– Podjetniški inkubator Perspektiva,
– Šport in
– Skupne službe.
Strokovno delo organizacijskih enot lahko vodijo vodje organizacijskih enot.
Za organizacijske enote se finančno poslovanje vodi ločeno.
10. člen 
Organizacijska enota Notranjski muzej Postojna je vpisana v razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.
Osnovno poslanstvo javnega zavoda v okviru Organizacijske enote Notranjski muzej Postojna je trajno in nemoteno izvajanje javne službe ter inventariziranje, evidentiranje in akcesija premične kulturne in naravne dediščine s področja arheologije, biologije, etnologije, likovne umetnosti, zgodovine, umetnostne zgodovine in krasosolovja za območja občin Cerknica, Bloke, Logatec, Loška dolina, Postojna, Pivka, za katera je pooblaščen. S svojimi petimi oddelki (arheološki, biološki, etnološki, zgodovinski, pedagoški) in konservatorsko restavratorsko delavnico, zavod na primeren način ohranja, varuje, raziskuje in prezentira premično kulturno in naravno dediščino s stalnimi in občasnimi razstavami ter z založniško in pedagoško dejavnostjo, jo popularizira in opozarja na njen pomen in vlogo v preteklosti, kar je zelo pomembno pri utrjevanju narodne zavesti in identitete.
Javni zavod je usposobljen za identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje, inventariziranje, varovanje, hranjenje in raziskovanje premične dediščine ter njeno predstavljanje javnosti, kar mu omogoča celovito uresničevanje poslanstva iz drugega odstavka tega člena in ga obenem uvršča med muzeje, ki so usposobljeni za opravljanje državne javne službe.
Organizacijska enota Ljudska univerza Postojna je vpisana v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
11. člen 
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo:
– pripravlja in izvaja programe na področju izobraževanja odraslih,
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– pripravlja, organizira in izvaja dejavnosti na področju pomoči na domu starejšim,
– izvaja programe in sodeluje pri izvajanju programov na področju športa,
– izvaja programe in sodeluje pri izvajanju programov na področju kulture in prireditev,
– omogoča neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo ter multikulturno vzgojo,
– vključuje se v Evropsko zvezo nacionalnih kulturnih centrov in omogoča mednarodni mladinski turizem,
– koordinira dejavnosti in prireditve za mladino ter pridobiva sredstva zanje,
– nudi tehnično in organizacijsko pomoč ter svetovanje organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino in vodi mladinske dejavnosti ter drugo,
– upravlja s športnimi, kulturnimi in ostalimi objekti in nepremičninami,
– opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture,
– evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira, raziskuje premično in nematerialno dediščino, pomembno za območje Občine Postojna,
– opravlja založniško dejavnost,
– varuje in hrani zbirke ter ostalo dokumentarno gradivo v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke ter jih predstavlja javnosti,
– postavlja stalne razstave in občasne tematske (študijske in priložnostne) razstave ter skrbi za druge oblike predstavljanja v državi in tujini,
– vzdržuje strokovno knjižnico za študijske in pedagoške potrebe,
– oblikuje celovito turistično ponudbo območja,
– informira obiskovalce v okviru turistično informacijskih centrov,
– izvaja promocijo turistične ponudbe,
– sooblikuje turistično ponudbo Slovenije in njene promocije,
– vključuje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbuja razvoj in ureja objekte turistične infrastrukture in naselij,
– pripravlja strategijo razvoja turizma,
– pospešuje turistično dejavnost,
– načrtuje in izvaja marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti,
– organizira in izvaja skupne nastope na sejmih in borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnosti doma in v tujini,
– organizira in izvaja prireditveno dejavnost,
– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– organizira in izvaja stike z javnostjo in skupno ekonomsko propagando,
– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih aktivnosti,
– sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi subjekti,
– sodeluje in se povezuje z nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– skrbi za celostno podobo območja, na katerem deluje,
– opravlja dejavnosti s področja podjetništva, inkubatorjev in tehnoloških centrov,
– vzpodbuja programe prvega in samozaposlovanja,
– omogoča podporo mladim in ostalim podjetnikom,
– organizira in izvaja gospodarske storitve in dejavnosti v povezavi z dejavnostmi, s katerimi se ukvarja.
V okviru notranje organizacijske enote Notranjski muzej Postojna javni zavod kot javno službo na področju varstva premične kulturne in naravne dediščine izvaja tudi naslednje naloge in dejavnosti:
– na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira, raziskuje premično in nematerialno dediščino, pomembno za območje občin iz 9. člena tega odloka in gradivo s področja krasoslovja (v širšem, nacionalnem pomenu),
– varuje in hrani zbirke ter ostalo dokumentarno gradivo v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke ter poslanstvom muzeja,
– pripravlja strokovne podlage, študije, ocene in elaborate za varstvo, za odkupe, za razglasitvene akte in upravne postopke,
– skrbi za stalni dialog med uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji,
– spremlja upravljanje s premično dediščino v lasti države in lokalnih skupnosti na svojem območju,
– izvaja raziskovalne projekte, vezane na dediščino in muzejsko poslanstvo, ali sodeluje v njih kot partner,
– spremlja vzdrževanje, posege, rabo in promet s premično dediščino ter daje strokovna mnenja o njenem izvozu, uvozu, iznosu ali vnosu,
– pripravlja restavratorske in konservatorske programe ter izvaja posege na premični dediščini,
– opravlja zavarovalne in sistematične arheološke raziskave ter sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč,
– postavlja stalne razstave in občasne tematske (študijske in priložnostne) razstave ter skrbi za druge oblike predstavljanja dediščine v državi in tujini,
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino območja katero pokriva ter za področje krasoslovja,
– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe,
– sodeluje z zainteresiranimi organizacijami skupnostmi, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja dediščine, in jim strokovno pomaga,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljubne publikacije s svojega področja,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,
– strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine, pri urejanju in predstavljanju zbirk,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev in ustanov,
– posreduje podatke o dediščini v nacionalni register in skrbi za javno dostopnost podatkov,
– sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami,
– vzdržuje strokovno knjižnico za študijske in pedagoške potrebe,
– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh področij svoje dejavnosti in odgovornosti.
Enota Ljudska univerza izvaja tudi naslednje naloge:
– pripravlja in izvaja letni program izobraževanja,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, strokovna predavanja za interesna področja občanov,
– organizira osnovnošolsko izobraževanje odraslih, izvenšolsko splošno izobraževanje odraslih in mladine,
– organizira srednješolsko izobraževanje za pridobitev ustreznih verificiranih listin v sodelovanju s pooblaščenimi javnimi zavodi,
– organizira srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
– organizira višješolsko izobraževanje in visoko strokovno izobraževanje,
– opravlja dejavnost vozniških šol,
– izvajanje programov socialne vključenosti.
12. člen 
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), so razvrščene:
18.120
Drugo tiskanje,
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
43.990
Druga specializirana gradbena dela,
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
56.101
Restavracije in gostilne,
56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati,
56.300
Strežba pijač,
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov,
58.140
Izdajanje revij in periodike,
58.190
Drugo založništvo,
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
59.120
Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
59.140
Kinematografska dejavnost,
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
60.100
Radijska dejavnost,
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120
Obratovanje spletnih portalov,
63.910
Dejavnost tiskovnih agencij,
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
73.101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij,
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora,
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
74.200
Fotografska dejavnost,
74.873
Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup,
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko uporabo v najem in zakup,
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
79.110
Dejavnost potovalnih agencij,
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
85.200
Osnovnošolsko izobraževanje,
85.310
Srednješolsko splošno izobraževanje,
85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
85.421
Višješolsko izobraževanje,
85.422
Visokošolsko izobraževanje,
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
85.530
Dejavnost vozniških šol,
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
90.010
Umetniško uprizarjanje,
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
91.020
Dejavnost muzejev,
91.030
Varstvo kulturne dediščine,
91.011
Dejavnost knjižnic,
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot,
93.110
Obratovanje športnih objektov,
93.130
Obratovanje fitnes objektov,
93.190
Druge športne dejavnosti,
93.290
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
96.040
Dejavnosti za nego telesa.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe iz prvega odstavka tega člena, so:
– oddajanje prostorov za razstave in druge strokovne in kulturne prireditve,
– prodaja publikacije vseh vrst s svojega delovnega področja, reprodukcije, replike in aplicirane predmete vseh vrst, izvedene iz svojega gradiva,
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizičnim osebam,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
10.610
Mlinarstvo,
16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
25.500
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
31.090
Proizvodnja drugega pohištva,
32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti,
43.110
Rušenje objektov,
43.120
Zemeljska pripravljalna dela,
43.130
Testno vrtanje in sondiranje,
43.310
Fasaderska in štukaterska dela,
43.990
Druga specializirana gradbena dela,
46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov,
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
50.300
Potniški promet po celinskih vodah,
55.209
Druge nastanitve za krajši čas,
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
74.300
Prevajanje in tolmačenje,
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
79.110
Dejavnost potovalnih agencij,
79.110
Dejavnost organizatorjev potovanj,
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev,
82.900
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
90.030
Umetniško ustvarjanje.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
V. UPRAVLJANJE JAVNEGA ZAVODA 
13. člen 
Zavod zastopa in predstavlja direktor oziroma direktorica (v nadaljevanju: direktor) v okviru zakona in tega odloka.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja javni uslužbenec zavoda, ki ga pisno pooblasti direktor. Obseg pooblastil pooblaščenega javnega uslužbenca v času nadomeščanja direktorja izhaja iz navedenega pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah znotraj posamezne organizacijske enote pooblasti vodjo organizacijske enote ali drugega strokovnega delavca iz posamezne organizacijske enote.
VI. ORGANI ZAVODA 
14. člen 
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni organi.
Svet zavoda opravlja tudi naloge strokovnega sveta.
15. člen 
Zavod vodi direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovnega organa in programskega direktorja. Direktor zavoda:
– vodi poslovanje zavoda,
– zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi in z ostalimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt in program razvoja zavoda,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo posamezna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu o zadevah, ki vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi akti javnega zavoda.
K aktom iz druge do sedme alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
16. člen 
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa občinski svet po predhodnem mnenju sveta zavoda in župana za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj.
Če svet zavoda in župan ne podata mnenja iz prvega odstavka tega člena v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Javni razpis se objavi na spletni strani ustanoviteljice, javnega zavoda in na Zavodu za zaposlovanje. Javni razpis objavi pristojni organ ustanoviteljice v roku 6 mesecev pred iztekom mandata. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja in po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja že zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi.
17. člen 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje sledeče pogoje:
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta vodstvenih izkušenj,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
18. člen 
Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih, se lahko direktorja javnega zavoda predčasno razreši tudi zaradi bistvenih sprememb dejavnosti zavoda, zaradi katerih je bil javni zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo predčasno razrešitev iz ostalih razlogov.
V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje javnega zavoda.
Ustanoviteljica mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda in seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev ter mu dati možnost, da se o njih izjavi. Če svet ne poda mnenja v roku 30 dni se šteje, da z razrešitvijo soglaša.
Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
19. člen 
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje ustanoviteljica.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje ustanoviteljica, če:
– direktorju predčasno poteče mandat,
– nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za direktorja, mandat direktorju pa je potekel oziroma bi potekel pred zaključkom razpisnega postopka,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje ustanoviteljica do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
20. člen 
Zavod ima svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja 7 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik udeležencev izobraževanja in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje ureja statut zavoda, pri čemer je en predstavnik iz organizacijske enote Notranjski muzej, drugi pa iz preostalih organizacijskih enot.
Predstavnika udeležencev izobraževanja imenuje občinski svet na predlog direktorja javnega zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture imenuje občinski svet na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
21. člen 
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejme statut zavoda in splošne akte, za katere je tako določeno v tem odloku ali v statutu,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejme zaključni račun,
– daje ustanoviteljici in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi ali s statutom določene naloge.
Statut sprejme svet zavoda z dvotretjinsko večino vseh članov.
22. člen 
V funkciji strokovnega sveta ima svet zavoda zlasti naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
23. člen 
Strokovne organe zavoda sestavljajo člani, ki jih določa zakon. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge posameznega strokovnega organa natančneje določi statut zavoda v skladu z zakonom.
VII. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TER VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO 
24. člen 
Ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti, v skladu z zakonom.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice. Javni zavod ima tudi lastno premoženje.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine, ki so last ustanoviteljice, se zavodu prenesejo v upravljanje s sklepom župana v skladu z zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim premoženjem.
25. člen 
Sredstva za izvajanje javne službe zavoda zagotavlja ustanoviteljica in pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe.
26. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo, razen iz premoženja ustanoviteljice in lastnega premoženja zavoda, opredeljenega v 22. členu tega odloka, tudi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in sponzorstvi,
– s sredstvi, pridobljenimi na javnih natečajih – domačih in mednarodnih,
– na podlagi standardov in normativov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle,
– na javnih razpisih resornih ministrstev,
– iz sredstev ustanovitelja za dogovorjeni del športne in mladinske dejavnosti,
– iz drugih virov po programu zavoda,
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo pogodbeni partnerji, so namenjena za plačilo dela zaposlenih, splošne stroške delovanja, programske in neprogramske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
27. člen 
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Zavod izkazuje prihodke in odhodke ločeno za vsako organizacijsko enoto, pri čemer mora zagotavljati preglednost svoje finančne in organizacijske strukture tako, da vodi ločene računovodske evidence za posamezno dejavnost. Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se določi z aktom o računovodstvu.
Sredstva, ki jih zavod prejme kot nadomestilo za izvajanje javne službe posamezne organizacijske enote, se ne smejo uporabiti za financiranje drugih dejavnosti.
Presežke prihodkov nad odhodki sme zavod nameniti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna občine za delovanje zavoda.
Za obveznosti zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanoviteljica ne odgovarja.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA 
28. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljice,
– potrjuje letni program posameznih organizacijskih enot, ki se financirajo iz javnih sredstev,
– daje soglasje k statutu in njegovim spremembam ter dopolnitvam,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– zagotavlja sredstva za njeno delo in druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
29. člen 
Zavod je dolžan ustanoviteljici vsako leto poročati o poslovanju zavoda in posredovati druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije.
X. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI 
30. člen 
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost.
Direktor in drugi zaposleni v zavodu morajo varovati tudi druge osebne podatke ter dokumente v skladu z zakonom.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
31. člen 
Zavod s statutom ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
32. člen 
Zavod ima tudi druge splošne akte:
– akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– akt o računovodstvu,
– druge splošne akte, ki urejajo pomembna vprašanja s področja dela zavoda.
Splošne akte sprejema svet zavoda ali direktor, če je tako določeno z zakonom ali drugimi predpisi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Organi zavoda nadaljujejo delo do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
34. člen 
Javni zavod v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladi statut in druge akte s tem odlokom.
35. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/10, 8/11, 53/11 in 18/16).
36. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2018
Postojna, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost