Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

Št. 4102-3/2018/2 Ob-2530/18, Stran 1561
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja
javni razpis 
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:
– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 9.520.823,20 EUR v letu 2019 in 7.140.617,40 EUR v letu 2020.
5. Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brezovica pri Ljubljani, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ter Žalec.
6. Vstopni in ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak ponudnik študentske prehrane:
a) Vstopni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane in skozi celotno razpisno obdobje:
– lokal mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane začne kasneje, se pogodba odpove. Izjemi sta višja sila (npr. izliv vode, požar ...) in renovacija lokala, če je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala 1. januarja. V primeru izjeme iz prejšnjega stavka mora ponudnik z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje 1. marca oziroma prvi delovni dan v marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog; v nasprotnem primeru se pogodba odpove.
– za lokal štejejo gostinski obrati, opredeljeni v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B in 52/16), razen obrati za pripravo in dostavo jedi. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje ta pogoj.
– lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj 20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v lokalu oziroma v objektu, v katerem je lokal. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje te pogoje.1
1 Študentje inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega pogoja iz tretje alineje (površina jedilnice, število sedišč in miz) preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu nudenja subvencionirane študentske prehrane in v kolikor bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se mu bo izrekla odpoved pogodbe, unovčenih subvencij pa se mu ne bo izplačalo.
– lokal mora imeti stranišče za goste, kakor izhaja iz prvih štirih odstavkov 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17). Peti odstavek 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti se za ta javni razpis ne uporablja. Stranišče za goste mora biti v lokalu, razen pri lokalih, ki so zajeti v četrti odstavek 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
– lokal, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če je ponudnik najemnik oziroma podnajemnik lokala, mora izpolniti izjavo, da ima lokal v najemu oziroma podnajemu najmanj od vključno 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog, do vključno dne 31. 12. 2020. Ob izjavi mora priložiti še kopijo najemne pogodbe oziroma pogodbe o podnajemu. Če je ponudnik lastnik lokala, mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele.
– ponudnik mora zagotavljati študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno.
– ponudnik mora zagotavljati vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj tri različna študentska kosila na dan.
– ponudnik mora zagotavljati obroke v vrednosti določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo zavrnjene.
b) Ostali pogoji:
– študentsko kosilo je sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov, od katerih je eden obvezno solata, drugi pa juha ali sadje (po izbiri ponudnika). Glavna jed ni hod. Solata se postreže kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora brez posodice tehtati najmanj 200 g (izjema je listnata solata, ki mora tehtati najmanj 100 g). Sveže sadje ali sadna solata iz svežega sadja se postreže kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 150 g. Shake, smoothie, kosmiči/muesliji, jogurti, ham and eggs, sladice, palačinke z marmelado ali nutello, carski praženec, cmoki z marmelado in podobno se ne tretira kot glavna jed ali kot hod. Ponudnik, ki nudi tretji dodatni hod, nudi ob glavni jedi še juho, solato in sadje. Različno kosilo pomeni, da se razlikuje glavna jed, kar ni izpolnjeno, če je razlika samo v količini oziroma če je sestavljeno po načelu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le priloga (primer: pleskavica in pleskavica s kajmakom nista dve različni kosili). Prav tako za različno kosilo ne velja, če gre le za drugačno obliko jedi (primer: špageti ali svedri, navadna ali prepognjena pica (Calzone) ali pica žepek) ali drugačno poimenovanje (primer: peresniki s tuno, tuna s peresniki; rižota s piščancem, piščanec z rižoto).
– če ponudnik nudi dostavo, jo mora zagotavljati najmanj na območju občine, kjer je izbran. Ponudnik mora študentsko prehrano dostavljati do vrat. Če ponudnik nudi študentska kosila za študente z medicinsko predpisanimi dietami (dietna kosila navedena v peti in šesti alineji točke 3.5.1 b) Ostali pogoji razpisne dokumentacije), mora tudi pri dostavi upoštevati nujni higienski režim in preprečiti možnost navzkrižne kontaminacije.
– ponudnik, razen ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti celotno razpisno obdobje zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas. Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja zahteva predložitev dokazila za ta pogoj.
– ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki se ga mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati v celotnem razpisnem obdobju, ki ga predloži vlogi. Tekom razpisnega obdobja mora imeti vsak ponudnik v lokalu tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez glutena in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost ves čas razpisnega obdobja izkazovati z negativnim izvidom akreditirane preiskave na gluten, ki ni starejši od 6 mesecev (po zakonodaji se lahko, kot hrana brez glutena, označuje le hrana, ki vsebuje manj kot 20 mg glutena/kg končnega proizvoda – manj kot 20 ppm). Ponudnik mora imeti vzpostavljen samo-nadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim nadzira kritične točke nabave, shranjevanja, priprave, transporta in postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditirano preiskavo na gluten, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe (EU) št. 1169/2011 in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost izkazovati z negativnim izvidom akreditiranih preiskav na alergene navedene v prilogi II Uredbe (EU) št. 1169/2011, ki ni starejši od 6 mesecev. Vzpostavljen mora imeti samo-nadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim nadzira kritične točke priprave in postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditiranimi preiskavami na alergene navedene v prilogi II Uredbe (EU) št. 1169/2011, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.
– ponudnik mora vse dodatne hode, ki jih je navedel v sklopu ponudbe, postreči oziroma v primeru samopostrežnega dela ponuditi študentu.
– če ponudnik nudi pizze, mora posamezna pizza imeti premer vsaj 27 cm oziroma mora površina odprte pizze (primer Calzone) meriti najmanj 572 cm2.
– ponudnik mora ob vsakem študentskem kosilu (izjema je dostava) zagotoviti najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja.
– če ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora le-ta vsebovati najmanj 6 različnih vrst zelenjave, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato (krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi maščobnimi prelivi ne štejejo za zelenjavo). Če ponudnik nudi dietna kosila brez glutena ali dietna kosila brez vseh alergenov mora v solatnem baru preprečiti kontaminacijo z glutenskimi sestavinami ali dietno solato postreči neposredno iz kuhinje.
– če ponudnik nudi vsaj 10 % živil pridelanih na ekološki način in to izkaže s certifikatom, mora takšna živila nuditi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi veljaven certifikat. Če se ugotovi, da ponudnik nima veljavnega certifikata za celotno obdobje, se pogodba z njim odpove. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata.
– če za isti lokal vlogo vložita lastnik in najemnik lokala, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika se zavrne.
– ponudnik upošteva smernice zdravega prehranjevanja za študente, ki so dostopne na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjN8NuGhtDbAhUSEVAKHQ-4C9gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mz.gov.si%2Ffileadmin%2Fmz.gov.si%2Fpageuploads%2Fjavno_zdravje_09%2FSmernice_zdravega_prehranjevanja_za_studente.doc&usg=AOvVaw1kNF0aOK5Kr1iZCfBTJ3BN.
c) Dodatna pogoja za ponudnike, ki se prijavijo z dostavo:
– ponudnik se mora za isto lokacijo prijaviti tudi z lokalom. Izbor lokala je pogoj, da ponudnik sodeluje v postopku izbire tudi za dostavo. Prijava na javni razpis samo z dostavo ni mogoča, zato bo taka vloga ponudnika zavrnjena.
– pogoj za izvajanje dostave v času razpisnega obdobja je izvajanje subvencionirane študentske prehrane v lokalu. Če ponudnik iz kakršnega koli razloga (npr. renovacija, prejeta sankcija ...) v lokalu ne nudi subvencionirane študentske prehrane, tudi dostava ni možna.
7. Priporočila za sestavo jedilnika:
– Ponudnik, ki nudi kosila brez glutena, se seznani s smernicami za pripravo hrane brez glutena, ki so dostopne na spletni strani Slovenskega društva za celiakijo: http://www.drustvo-celiakija.si/images/Dokumenti/Smernice_za_brezglutensko_prehrano_za_otroke_in_mladostnike.pdf.
– Ponudnik, ki nudi kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe (EU) št. 1169/2011, se seznani z dodatkom k Smernicam dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP za gostinstvo glede alergenov, ki so dostopne na spletni strani Turistično gostinske zbornice: http://www.tgzs.si/uploads/DODATEK%20K%20SMERNICAM%20HACCP%20ZA%20GOSTINSTVO%20GLEDE%20ALERGENOV%20obvezno%20od%2013%2012%202014.pdf).
– Ponudnik ob načrtovanju jedilnika upošteva naslednje:
– juhe naj ne bodo instant juhe »iz vrečk« oziroma juhe narejene iz jušnega koncentrata (jušne kocke), temveč iz svežih surovin (npr. zelenjave) in začinjene z naravnimi začimbami;
– jedi na žlico naj bodo osnovane na zelenjavi; 
– pri glavni jedi in prilogi se priporoča, da je le ena sestavina ocvrta. Torej npr. kombinacija dunajski zrezek in pomfrit se ne priporoča; 
– priporoča se, da se ribe vključijo vsaj 1–2-krat na teden, pri čemer se da prednost ribam z vidno strukturo mesa (npr. celi ribi ali ribjim filejem) pred ribjim izdelkom (npr. ribje palčke);
– priporoča se, da se kot preliv za solate ne uporablja/ponuja majoneznih ali podobnih maščobnih prelivov.
8. Tiste ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene po naslednjih merilih za ocenitev vlog oziroma ponudb:
– število različnih študentskih kosil v tednu (do 5 točk);
– pestrost ponudbe (do 21 točk);
– nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih hodov) (5 točk);
– nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 6 vrst zelenjave za sestavo solate) (5 točk);
– dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 točke);
– možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir (do 5 točk);
– nudenje dietnih kosil za študente z medicinsko predpisanimi dietami – ponudnik navede vrsto dietnega kosila (brez glutena in/ali brez vseh alergenov navedenih v prilogi II UREDBE (EU) št. 1169/2011 in priloži ustrezen analizni izvid skladno s peto in šesto alinejo točke 3.5.1 b) Ostali pogoji razpisne dokumentacije (do 10 točk);
– vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 20 točk);
– ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 10 % živil pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za živila, pridelana na ekološki način. V kolikor je ponudnik le ponudnik, torej ni proizvajalec ekoloških živil, mora priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. V kolikor pa je ponudnik obenem tudi proizvajalec ekoloških živil pa priloži le en certifikat, saj le-ta dokazuje oboje (5 točk);
– lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom (10 točk);
– dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“ (na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija“) (5 točk);
– dokazilo o certifikatu »Zdrava izbira«, ki ga na podlagi meril, ki jih izpolnjuje vsaj ena jed v dnevni ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (10 točk);
– vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi hrane na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 (3 točke).
Maksimalno število točk je 105 za lokal oziroma 88 za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 27 točk za lokal in/ali 22,5 točk za dostavo (predpogoj je izbran lokal).
Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne upošteva naslednje merilo:
– vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5.
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne upoštevajo naslednja merila:
– nudenje samopostrežnega solatnega bara;
– možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir;
– lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 7,00 EUR.
9. Popolna vloga mora vsebovati:
– original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in obrazca »Ponudbe« (točka 6.1. (lokal), 6.2. (dostava) razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal in/ali dostavo svoj obrazec »Ponudbe« (ovoj št. 1);
– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika – original in kopija (ovoj št. 2);
– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3).
10. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog.
– Prvo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2018. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 21. 8. 2018. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
– Drugo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2019. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno srede, dne 21. 8. 2019. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
Odpiranji vlog nista javni.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen »Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bo komisija zavrgla. Vlog, katerih kuverte ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 2), komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo komisija vlogo zavrgla.
Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2019.
11. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
12. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 100 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
13. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
14. Morebitne druge informacije posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:
– spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Dita Pevec ali Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan od 9. do 11. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soum.si;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost