Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2507. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II«, stran 8117.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan 19. redni seji dne 12. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi projekta,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno (novo) komunalno opremo in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, kanalizacijsko (fekalno in meteorno) in vodovodno omrežje ter za ureditev javnih površin, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Škocjan).
(3) Splošni odlok Občine Škocjan se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
4. člen 
(obračunsko območje) 
Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II (Uradni list RS, št. 63/16), pri čemer so meje prostorskega akta hkrati tudi meje obračunskega območja. Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje objektov, kot so načrtovani s prostorskim aktom. Infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema navezovala, se nahaja v bližini.
(2) Celostna ureditev načrtovane komunalne opreme znotraj območja opremljanja z navezavami na obstoječe omrežje je razvidna iz OPPN Hrastulje II in strokovnih podlag prostorskega akta. Podrobnosti bodo razvidne iz tehnične dokumentacije, ko bo izdelana.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme po cenah maj 2018 so sledeči:
Komunalna oprema
Skupni stroški 
v EUR
Obračunski 
stroški v EUR
1. Cestno omrežje
179.907
16.771
2. Fekalna kanalizacija
46.887
4.371
3. Meteorna kanalizacija
49.458
4.610
4. Vodovod
27.668
2.579
5. Ureditev javnih površin
51.911
4.839
Skupaj
355.832
33.170
7. člen
(časovni načrt) 
Predviden je naslednji časovni načrt:
– pridobitev lastninskih in drugih stvarnih pravic
do konca l. 2018
– izdelava projektne in tehnične dokumentacije
do konca l. 2018
– gradnja komunalne opreme 
v letu 2019
– tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja
do konca l. 2019
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Škocjan v dogovoru z upravljalci, delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela =
površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = 
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna =
neto tlorisna površina
Dt = 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost =
faktor dejavnosti
i =
posamezna vrsta komunalne opreme
j =
posamezno obračunsko območje
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po Splošnem odloku Občine Škocjan.
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Splošnem odloku Občine Škocjan.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost gradbene parcele, kot je določena v načrtu parcelacije, ki je sestavni del prostorskega akta oziroma opredeljena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja objekta in za katero mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(5) Neto tlorisna površina objekta se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer mora biti tam izračunana po standardu SIST ISO 9836.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
Cpi (EUR/m2)
Cti (EUR/m2)
1. Cestno omrežje
1,269
4,235
2. Fekalna kanalizacija
0,331
1,104
3. Meteorna kanalizacija
0,349
1,164
4. Vodovod
0,195
0,651
5. Ureditev javnih površin
0,366
1,222
12. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki.
13. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
(1) Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum maj 2018, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se indeksirajo glede na datum uveljavitve Splošnega odloka Občine Škocjan in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.
(2) Obračunski stroški za novo in obstoječo komunalno opremo se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Škocjan.
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2017-12
Škocjan, dne 12. junija 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost