Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2452. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in države, stran 7982.

  
Številka:P-2/17-6
Datum:5. 7. 2018
O D L O Č B A 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na seji 5. julija 2018
o d l o č i l o: 
Za vodenje registra upravnikov stavb na območju Mestne občine Ljubljana je pristojen Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.
O b r a z l o ž i t e v 
1. Mestna uprava Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju Mestna uprava) je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti za opravljanje upravne naloge vodenja registra upravnikov stavb, ki vključuje upravni postopek za vpis v register upravnikov stavb in izbris iz njega. Predlagateljica navaja, da je 18. 5. 2017 prejela dopis Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), v katerem se je slednje sklicevalo na stališče Vrhovnega sodišča v sodbi št. X Ips 313/2014 z dne 15. 2. 2017, da Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju Stanovanjski sklad) ni mogoče šteti za organ Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in da Stanovanjski sklad posledično ne more biti pristojni organ za upravne postopke vodenja registra upravnikov stavb, ter Mestno upravo pozvalo, naj se do tega opredeli in sporoči, ali bo organ MOL prevzel vodenje registra upravnikov stavb, kar bi pomenilo izvajanje tovrstnih nalog kot prenesene državne pristojnosti. Mestna uprava se ne strinja, da je pristojna za opravljanje te upravne naloge kot prenesene naloge iz državne pristojnosti. Prepričana je, da je MOL z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08, 53/09, 24/15 in 50/16 – v nadaljevanju Odlok) zakonito prenesla opravljanje vseh upravnih nalog s stanovanjskega področja iz svoje pristojnosti na Stanovanjski sklad, saj gre za naloge, ki so po izrecni ugotovitvi Ustavnega sodišča v odločbi št. U-I-98/95 z dne 11. 7. 1996 (Uradni list RS, št. 44/96, in OdlUS V, 118) v izvirni pristojnosti mestne občine, ker se nanašajo na razvoj mest. Táko pojasnilo naj bi vseboval tudi odgovor župana z dne 29. 5. 2017 na dopis MOP. Mestna uprava nadalje pojasnjuje, da je MOP z dopisom z dne 6. 6. 2017 nato odstopilo vloge upravnikov za vpis v register, ki so bile naslovljene na Stanovanjski sklad, Upravni enoti Ljubljana, ki pa je njihovo reševanje očitno zavrnila, saj je nato MOP kljub navedenemu odgovoru župana 17 vlog upravnikov za vpis v register odstopilo v obravnavo Mestni upravi. Predlagateljica meni, da je bil prenos pristojnosti na Stanovanjski sklad zakonit, ker gre za izvirno pristojnost mestne občine, ter opozarja, da bi morala država v primeru drugačne odločitve Ustavnega sodišča mestni občini predhodno zagotoviti ustrezna sredstva za opravljanje te upravne naloge.
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za te spore se v skladu z 62. členom ZUstS smiselno uporablja 61. člen ZUstS. Po drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
3. Ker v obravnavanem primeru pristojnost za vodenje registra upravnikov stavb zavračata tako Upravna enota Ljubljana kot Mestna uprava, je slednja vložila zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti. Svojo pristojnost zanika na podlagi stališča, da gre v primeru vodenja registrov upravnikov stavb za upravno nalogo iz izvirne pristojnosti mestne občine, ki jo je MOL z Odlokom zakonito prenesla na Stanovanjski sklad.
4. V skladu z drugim odstavkom 141. člena Ustave opravlja mestna občina kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da so te naloge izvirne, ne pa prenesene naloge, ter da Ustava zavezuje zakonodajalca, da z zakonom uresniči navedeno določbo o posebnih izvirnih pristojnostih mestnih občin.1 Iz odločbe št. U-I-98/95 izhaja, da vodenje registra upravnikov za območje občine sicer pomeni izvrševanje (stanovanjskega) zakona in da to po svoji naravi ni lokalna zadeva, ki bi spadala v izvirno pristojnost občine. Vendar je treba upoštevati, da je področje stanovanjskih razmerij posebnega pomena za razvoj mest. Ustavno sodišče je zato sprejelo stališče, da bi morale te zadeve, med drugim vodenje registra upravnikov stavb, spadati v izvirno pristojnost mestne občine.2 Po tej odločbi Ustavnega sodišča je bil sprejet Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 27/17 – v nadaljevanju SZ-1), ki v drugem odstavku 161. člena določa, da vodi registre upravnikov stavb upravna enota, na območju katere je stanovanje oziroma večstanovanjska stavba, oziroma organ mestne občine.3 To določbo je treba razlagati v pojasnjenih ustavnih okvirih, kar pomeni, da spada vodenje registra upravnikov stavb za stanovanja na območju občin v državno pristojnost, za stanovanja na območju mestnih občin pa v izvirno pristojnost mestne občine v skladu z drugim odstavkom 141. člena Ustave.
5. Po prvem odstavku 50.b člena ZLS se lahkoz občinskim predpisom določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov. V tem primeru imajo nosilci javnega pooblastila pri njegovem izvajanju pravice in dolžnosti občinske uprave (tretji odstavek 50.b člena ZLS). Zakonsko podlago za podelitev javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti z odlokom sveta samoupravne lokalne skupnosti daje tudi drugi odstavek 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP).
6. MOL je z Odlokom Stanovanjskemu skladu podelila pooblastilo za opravljanje upravnih nalog s stanovanjskega področja iz pristojnosti MOL, kamor spada tudi vodenje registra upravnikov stavb in s tem povezano odločanje o vpisih upravnikov v register in izbrisih iz njega. Ker gre pri tem glede na zgoraj pojasnjeno za upravno nalogo iz izvirne pristojnosti mestne občine, ima podelitev pooblastila z Odlokom podlago v 50.b členu ZLS in v 1. členu ZUP. Za vodenje registra upravnikov na območju MOL je zato pristojen Stanovanjski sklad.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena v zvezi z 62. členom ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica 
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-98/95, 19. točka obrazložitve. Primerjaj tudi z 22. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – v nadaljevanju ZLS).
2 Prav tam, 21. točka obrazložitve.
3 Iz predloga SZ-1 je razviden tudi namen zakonodajalca, da pristojnost za vodenje registra upravnikov ostane upravnim enotam oziroma mestnim občinam (Predlog Stanovanjskega zakona – SZ-1 (prva obravnava – EPA 622-III), Poročevalec Državnega zbora, št. 81/02, str. 91).

AAA Zlata odličnost