Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2460. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa, stran 8002.

  
Na podlagi 7. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/07) sprejmejo podpisniki naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   K O L E K T I V N E   P O G O D B E 
za dejavnost železniškega prometa 
1. člen 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/07), se v 172. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Delodajalec lahko dodeli denarni znesek ali drugo obliko gmotne spodbude delavcu, ki je s svojim delom izjemno prispeval k poslovanju družbe oziroma je s svojim ravnanjem preprečil nastanek materialne škode ali nesreče v železniškem prometu skladno s kriteriji, ki se podrobneje opredelijo s splošnim aktom, ki se sprejme v soglasju s sindikati.«
2. člen 
Prvi odstavek 178. člena se spremeni tako, da se za besedo »aktom« doda vejica in besedilo, »ki se sprejme v soglasju s sindikati.«
3. člen 
Doda se nov tretji odstavek 192. člena, ki se glasi:
»Pri višini plače iz prvega odstavka tega člena, se ne upoštevajo plače, ki se izplačujejo na podlagi kriterijev za sklepanje individualnih pogodb oziroma plače, ki se izplačujejo na podlagi Dogovora o sodelovanju delavcev pri upravljanju, razen, če je tako določeno v samem Dogovoru o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«
4. člen 
Doda se nov 199.a člen, ki se glasi:
»V primeru, ko se delavec zaradi poškodbe pri delu ali zdravstvenih posledic zaradi udeležbe v izrednem dogodku invalidsko upokoji in višina invalidske pokojnine, vključno z zavarovalno rento, ne zagotavlja višine plače, kot če bi delal, mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, delodajalec izplačuje razliko med invalidsko pokojnino in zavarovalno rento in plačo, ki bi jo prejemal, če bi delal.
Do plačila razlike iz prejšnjega odstavka ni upravičen delavec, ki je utrpel poškodbo zaradi uživanja psihoaktivnih sredstev ali alkohola.«
5. člen 
Črta se 212. člen.
6. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po podpisu pogodbenih strank.
4. člen teh sprememb se uporablja za vse delavce, ki so na dan podpisa teh sprememb in dopolnitev invalidsko upokojeni in se jim izplačuje zavarovalna renta, na način, da se jim izplača razlika med invalidsko pokojnino in zavarovalno rento in plačo, ki bi jo prejemal, če bi delal, od dneva upokojitve dalje.
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in Aplikaciji predpisi Slovenskih železnic.
Št. 00403-20/2018-1
Ljubljana, dne 12. junija 2018
Slovenske železnice d.o.o. 
Dušan Mes l.r.
Generalni direktor 
Tomaž Kraškovic l.r.
Direktor 
Nina Avbelj Lekič l.r.
Delavski direktor 
SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
mag. Melita Rozman Dacar l.r.
Direktorica
Drago Savič l.r.
Delavski direktor
Sindikat strojevodij Slovenije 
Zlatko Ratej l.r.
Predsednik
SŽ – Potniški promet, d.o.o.
mag. Boštjan Koren l.r.
Direktor
Cinac Remzija
Delavski direktor 
NI PODPISAL
Sindikat železniškega transporta Slovenije
Jože Pavšek l.r.
Predsednik
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Matjaž Kranjc l.r.
Direktor
Matjaž Skutnik l.r.
Delavski direktor
Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije
Dejan Žolek l.r.
Predsednik
SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o.
Dušan Žičkar l.r.
Direktor
Zdravko Skrbiš l.r.
Delavski direktor
Sindikat vzdrževalce železniških voznih sredstev Slovenije 
Zdravko Skrbiš l.r.
Predsednik
SŽ – ŽIP, storitve, d.o.o.
mag. Vojka Martinčič l.r.
Direktorica:
Vesna Ritlop l.r.
Delavska direktorica
Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste
Diko Ivanovič l.r.
Predsednik
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
Janez Brezovar l.r.
Direktor
Sindikat železniškega prometa Slovenija
Milorad Šljivić l.r.
Predsednik
Prometni institut Ljubljana d.o.o.
dr. Peter Verlič l.r.
Direktor
Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije
Diko Ivanovič l.r.
Predsednik
FERSPED, d.o.o.
Jožef Petrovič l.r.
Direktor
Sindikat železničarjev Slovenije
Franc Zupanc
Predsednik 
NI PODPISAL
SŽ – ŽGP, d.d.
Tine Svoljšak l.r.
Direktor
Pavel Piškur l.r.
Delavski direktor
Kamnolom Verd d.o.o.
Matjaž Komprej l.r.
Direktor
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 3. 7. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-8/2005-7 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 26/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti