Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2488. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna, stran 8099.

  
Na podlagi 21., 29., 61., 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 31. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna 
1. člen 
Drugi odstavek 41. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občina lahko zagotavlja sredstva tudi za zasebne vodovode, ki obratujejo v skladu s predpisi, ali z namenom ureditve obstoječih zasebnih vodovodov za obratovanje v skladu s predpisi.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013
Postojna, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost