Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje, stran 8027.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15), tretjega odstavka 65. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) je Mestni svet Mestne občine Celje na 27. redni seji dne 26. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15; v nadaljevanju: »pravilnik«) se na koncu drugega odstavka 2. člena pika nadomesti z vejico in se doda sledeče besedilo: »razen za ukrepe iz pete, šeste, sedme in desete alineje 12. člena tega pravilnika.«.
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
»4. člen
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, mala, srednja in velika podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njegova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti. Za te upravičence se v tem pravilniku uporablja izraz »podjetje«.
(2) Upravičenci po tem pravilniku so tudi izvajalci storitev ukrepov iz pete, šeste, sedme in desete alineje 12. člena tega pravilnika in to ne glede na njihovo organizacijsko obliko, razen oseb javnega prava, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne osebe, v katerih imajo te osebe delež v kapitalu. Izvajanje teh ukrepov se odda skladno z določili predpisa, ki določa postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Za upravičence iz prejšnjih odstavkov se štejejo vsi subjekti, ki izvajajo ukrep iz tega pravilnika tako, da ima ta neposredne učinke v Mestni občini Celje, kar se podrobneje določi v javnem razpisu.«.
3. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
»5. člen
Za mikro, malo in srednje podjetje (MSP) se po tem pravilniku štejejo tista podjetja, ki so opredeljena enako, kot s splošno opredelitvijo MSP, ki jo uporablja Komisija v skladu s svojim posebnim Priporočilom z dne 6. maja 2003 o opredelitvi C(2003) 1422 konč. (UL L 124, 20. 5. 2003) ter Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187 z dne 26. 6. 2014). Vsa ostala podjetja se štejejo za velika podjetja.«.
4. člen 
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Določene zgornje meje in največje intenzivnosti pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek javnih sredstev za dejavnost, projekt ali podjetje.«.
5. člen 
(1) Besedilo 6. točke 12. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
»6. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb,«.
(2) Na koncu besedila 10. točke 12. člena se pika nadomesti z vejico in se doda nova, 11. točka, ki glasi:
»11. sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.«.
6. člen 
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
»23. člen
Namen pomoči je sofinanciranje stroškov upravičencem pri svetovanju:
– za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov podjetja,
– v fazi nastajanja in rasti podjetja,
– za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetja,
– za prijavo podjetja na mednarodne javne razpise in
– sofinanciranje izvajalcev promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva.«.
7. člen 
Na koncu besedila zadnje alineje 24. člena se pika nadomesti z vejico in se doda nova alineja, ki glasi:
»– izvedba dogodkov promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva.«.
8. člen 
(1) Na koncu besedila prvega odstavka 25. člena se pika nadomesti z vejico ter se doda sledeče besedilo: »ali upravičenci iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.
(2) V drugem odstavku 25. člena se besedilo »iz zadnje alineje« nadomesti z besedilom »iz predzadnje alineje«.
9. člen 
Na koncu besedila 26. člena se pika nadomesti z vejico ter se doda sledeče besedilo: »ter financiranje izvajalcev delavnic in usposabljanj za promocijo podjetniške miselnosti, idej za samozaposlitve in zaposlitve, podjetniške priložnosti za MSP, promocijo poklicev in brezposelne osebe.«.
10. člen 
Na koncu zadnje alineje 27. člena se pika nadomesti z vejico in se doda nova alineja, ki glasi:
»– izvedba delavnic in usposabljanj.«.
11. člen 
Na koncu besedila 28. člena se pika nadomesti z vejico in se doda sledeče besedilo: »in upravičenci iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.
12. člen 
V besedilu 31. člena se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravičenci so lahko tudi subjekti iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, v kolikor smiselno izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.«.
13. člen 
V drugem odstavku 33. člena se besedilo »iz 35. člena« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena.«.
14. člen 
Na koncu besedila 41. člena se pika nadomesti z vejico in se doda sledeče besedilo: »ali upravičenci iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.
15. člen 
Za besedilom 41. člena se doda novo podpoglavje, ki glasi:
»11. Sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije
41.a člen 
Namen sofinanciranja stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije je vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti na turističnih območjih Mestne občine Celje z namenom doprinosa prepoznave Celja kot turistične destinacije.
41.b člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih programov, ki se izvajajo na turističnih območjih Mestne občine Celje;
– drugi stroški v zvezi s promocijo Celja kot prepoznavne turistične destinacije.
41.c člen 
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika ali upravičenci iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.
16. člen 
Besedilo 44. člena pravilnika se spremeni tako, da sedaj glasi:
»44. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.«.
17. člen 
Besedilo 46. člena pravilnika se spremeni tako, da sedaj glasi:
»46. člen
(1) Namensko porabo in zakonitost dodeljenih sredstev pridobljenih na podlagi tega pravilnika spremlja in preverja strokovna služba Mestne občine.
(2) Prejemnik sredstev je dolžan Mestni občini Celje v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad namensko porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola stanja na kraju prejemnika ter vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na podeljena sredstva v vsakem trenutku.
(3) V primeru ugotovljene kršitve iz prejšnjih odstavkov ali neupravičeno izplačanih sredstev, mora prejemnik pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, pa gre za nedovoljeno kumulacijo prejetih pomoči.
(4) Natančni pogoji vrnitve sredstev, dodeljenih prejemniku pomoči, se določijo v pogodbi o dodelitvi sredstev.
(5) Neupravičeno izplačana sredstva bo Mestna občina Celje izterjala od prejemnikov pomoči, vključno s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.«.
KONČNA DOLOČBA 
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-5/2015
Celje, dne 29. junija 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
Po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.
Podžupanja 

AAA Zlata odličnost