Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2449. Pravilnik o pripravi in izdajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo, stran 7947.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in šestega odstavka 50. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o pripravi in izdajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja postopek izdajanja tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: prometna infrastruktura), imenovanje in način dela koordinacijskega odbora in tehničnih odborov za pripravo tehničnih specifikacij za prometno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: TSPI), pripravljanje, izdajanje in objavljanje TSPI, razvrščanje TSPI v tematska poglavja in način njihovega označevanja, način dela, naloge in pristojnosti koordinacijskega odbora in tehničnih odborov, stroške dela tehničnih odborov ter poslovanje z dokumentacijo pri pripravi TSPI.
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za delovanje stalnih in občasnih delovnih skupin, ki delujejo v okviru tehničnih odborov.
2. člen 
(1) TSPI pripravljajo tehnični odbori, ki jih imenuje direkcija, pristojna za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: direkcija). Za direkcijo opravlja naloge organiziranja, koordiniranja in vodenja priprave TSPI DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
(2) Sredstva za pripravo in izdajo TSPI zagotovijo organi in družbe, ki so pristojne za vodenje investicij na področju državne prometne infrastrukture.
II. IMENOVANJE KOORDINACIJSKEGA ODBORA 
3. člen 
(1) Koordinacijski odbor usmerja in spremlja pripravo TSPI.
(2) Koordinacijski odbor deluje v okviru ministrstva, pristojnega za promet, ustanovi pa ga minister, pristojen za promet.
(3) Minister, pristojen za promet, imenuje predsednika koordinacijskega odbora, ki je praviloma vsakokratni državni sekretar ministrstva, pristojnega za promet.
(4) Člane koordinacijskega odbora imenuje minister, pristojen za promet, izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za promet, upravljavcev javne prometne infrastrukture, javne agencije, pristojne za železniški promet Republike Slovenije, in gospodarske družbe iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(5) Mandat predsednika in članov koordinacijskega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(6) Tehničnega sekretarja koordinacijskega odbora imenuje predsednik koordinacijskega odbora izmed strokovnih delavcev družbe iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(7) Tehnični sekretar ni član koordinacijskega odbora in nima pravice glasovanja.
(8) Sklep o ustanovitvi koordinacijskega odbora in imenovanju predsednika in članov koordinacijskega odbora ter tehničnega sekretarja se vroči vsem imenovanim.
4. člen
(1) Koordinacijski odbor imenuje v razširjeno sestavo koordinacijskega odbora (v nadaljnjem besedilu: širša sestava koordinacijskega odbora) najmanj šest in največ dvanajst članov izmed predstavnikov fakultet, inštitutov, gospodarstva, strokovnih zbornic, občin in drugih zainteresiranih deležnikov, ki delujejo na področju načrtovanja, gradnje in vzdrževanja prometne infrastrukture.
(2) Širša sestava koordinacijskega odbora je njegovo posvetovalno telo. Njeni člani nimajo pravice glasovanja.
(3) Sklep o imenovanju članov širše sestave koordinacijskega odbora, ki ga podpiše predsednik koordinacijskega odbora, se vroči vsem imenovanim članom in družbi iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(1) Spremembe v sestavi koordinacijskega odbora in širši sestavi koordinacijskega odbora se opravijo po enakem postopku, kot je določen za imenovanje koordinacijskega odbora. Predlogi sprememb morajo biti obrazloženi.
(2) Zamenjavo člana koordinacijskega odbora ali člana širše sestave koordinacijskega odbora lahko predlaga predsednik koordinacijskega odbora ali institucija, iz katere posamezni član izhaja.
(3) Če se član koordinacijskega odbora trikrat zaporedoma ne udeleži seje koordinacijskega odbora ali če se jih iz utemeljenih razlogov ne more udeleževati v daljšem časovnem obdobju, lahko predsednik koordinacijskega odbora predlaga njegovo zamenjavo z imenovanjem novega člana. Ta določba se smiselno uporablja tudi za člane širše sestave koordinacijskega odbora.
(4) Zamenjavo tehničnega sekretarja koordinacijskega odbora lahko predlaga predsednik koordinacijskega odbora.
(5) Koordinacijski odbor preneha opravljati svoje delo, ko prenehajo razlogi njegovega imenovanja ali če tako odloči minister, pristojen za promet.
III. IMENOVANJE TEHNIČNIH ODBOROV 
6. člen 
(1) TSPI pripravljajo tehnični odbori.
(2) Tehnični odbor ima predsednika ter najmanj šest in največ osem članov, če se področje delovanja tehničnega odbora nanaša samo na cestno ali železniško infrastrukturo, oziroma največ dvanajst članov, če se področje delovanja tehničnega odbora nanaša na cestno in železniško infrastrukturo. Število članov skupaj s predsednikom tehničnega odbora mora biti liho.
(3) Predsednik in člani tehničnega odbora so strokovnjaki s posameznih strokovnih področij.
(4) Tehnični odbor ima tehničnega sekretarja, ki je strokovni delavec tehničnega odbora.
(5) Tehnični sekretar ni član tehničnega odbora in nima pravice glasovanja.
(6) Mandat predsednika in članov tehničnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(7) Sklep o ustanovitvi tehničnega odbora in imenovanju njegovega predsednika, članov in tehničnega sekretarja se vroči vsem imenovanim.
7. člen 
(1) Na predlog tehničnega odbora lahko direkcija ustanovi eno ali več stalnih ali občasnih delovnih skupin za delo na ožjem področju delovanja tehničnega odbora.
(2) Delovno skupino sestavljajo predsednik, ki mora biti član tehničnega odbora, ter najmanj dva in največ šest članov.
(3) Člane delovne skupine predlaga tehnični odbor na podlagi neposrednega dogovora s strokovno usposobljenimi kandidati oziroma na podlagi prijav zainteresiranih posameznikov za članstvo v delovni skupini po posameznih strokovnih področjih. Prijave zainteresiranih posameznikov zbirajo tehnični sekretarji tehničnih odborov.
8. člen 
(1) Spremembe v sestavi tehničnega odbora in stalne ali občasne delovne skupine se opravijo po enakem postopku, kot je določen za imenovanje tehničnega odbora oziroma delovne skupine. Predlogi sprememb morajo biti obrazloženi.
(2) Pobudo za zamenjavo predsednika tehničnega odbora lahko poda koordinacijski odbor, direkcija ali družba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Pobudo za zamenjavo predsednika delovne skupine lahko poda predsednik tehničnega odbora, direkcija ali družba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(4) Pobudo za zamenjavo člana tehničnega odbora ali delovne skupine lahko poda predsednik tehničnega odbora ali delovne skupine.
(5) Če se član tehničnega odbora trikrat zaporedoma ne udeleži seje tehničnega odbora ali če se jih iz utemeljenih razlogov ne more udeleževati v daljšem časovnem obdobju, mora predsednik tehničnega odbora predlagati njegovo zamenjavo z imenovanjem novega člana. To smiselno velja tudi za člane delovne skupine.
(6) Zamenjavo tehničnega sekretarja lahko predlaga tehnični odbor, direkcija ali družba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(7) Tehnični odbor preneha opravljati svoje delo, ko prenehajo razlogi njegovega imenovanja, ali če tako odloči direkcija.
(8) Stalna ali občasna delovna skupina preneha opravljati svoje delo, ko prenehajo razlogi njenega imenovanja, ali če tako na predlog predsednika tehničnega odbora, ki jo je predlagal, odloči direkcija.
IV. PRIPRAVLJANJE TSPI 
9. člen 
(1) Vsak tehnični odbor za svoje strokovno področje izdela predloge večletnih in letnih programov priprave TSPI.
(2) Na podlagi predlogov programov iz prejšnjega odstavka družba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika pripravi predlog letnega in večletnega programa priprave TSPI.
(3) Usklajeni programi priprave TSPI se skupaj s strokovnimi obrazložitvami predložijo v potrditev koordinacijskemu odboru.
(4) Program za naslednje leto mora biti koordinacijskemu odboru predložen v potrditev najpozneje do 1. novembra tekočega leta.
(5) Letni program priprave TSPI mora vsebovati naslove posameznih TSPI po njihovem prednostnem redu priprave, utemeljitev razlogov njihove priprave, kratko vsebino po predvidenih sklopih rešitev, nosilca priprave, naravo uporabe posamezne TSPI (neobvezna ali obvezna s predlaganim načinom določitve obvezne uporabe), rok izdelave posamezne TSPI in predvidene stroške njihove izdelave.
(6) Letnemu programu priprave TSPI morajo biti priložene izjave predsednikov tehničnih odborov, da so bili predlogi za pripravo TSPI, ki se bodo nanašali na projektiranje, gradnjo in vzdrževanje prometne infrastrukture, predhodno usklajeni z direkcijo, ter obrazložitev z navedbo virov zagotavljanja finančnih sredstev.
10. člen 
(1) Pobudo za pripravo posamezne TSPI lahko poda katera koli pravna ali fizična oseba, naslovi pa se na tehnični odbor, pristojen za strokovno področje, na katero se pobuda nanaša, ali na koordinacijski odbor za pripravo TSPI. Koordinacijski odbor pošlje pobudo tehničnemu odboru, pristojnemu za strokovno področje, na katero se pobuda nanaša.
(2) Koordinacijski odbor ali tehnični odbor, pristojen za delovno področje, na katero se pobuda nanaša, lahko od njenega predlagatelja zahteva dopolnitev pobude, če ta ne vsebuje utemeljitve razlogov njene priprave, kratke vsebine po predvidenih sklopih, rešitev in njene uporabe. Pobudi se lahko priloži delovni osnutek TSPI.
(3) Ustrezno utemeljene pobude na predlog koordinacijskega odbora obravnava tehnični odbor na svoji prvi seji po njenem prejemu in najpozneje v 30 dneh po seji obvesti predlagatelja o sprejetih sklepih k pobudi.
(4) Tehnični odbor sprejete pobude iz prejšnjega odstavka uvrsti v predlog sprememb in dopolnitev večletnega programa priprave TSPI, h katerim pridobi soglasje koordinacijskega odbora.
(5) Za vsako posamezno TSPI, ki je del potrjenega letnega programa priprave TSPI, tehnični odbor pripravi program, v katerem se določijo cilji, vsebina in načrt priprave posamezne TSPI.
(6) Zavrnitev pobude mora tehnični odbor obrazložiti in jo predlagati v presojo koordinacijskemu odboru.
(7) Če se pobuda nanaša na delovno področje več tehničnih odborov, usklajeno izvedbo nalog iz tega člena zagotavlja družba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
11. člen 
Predsednik tehničnega odbora lahko predlaga koordinacijskemu odboru, da se zaradi nujnosti priprave posameznih TSPI spremeni ali dopolni letni program njihove priprave. K predlogu sprememb in dopolnitev letnega programa je treba pridobiti soglasje koordinacijskega odbora.
12. člen 
Izdelavo TSPI, katerih priprava je določena z letnim programom iz 9. člena tega pravilnika, vodi organ ali družba, ki zagotavlja sredstva za izdelavo osnutka posamezne TSPI.
13. člen 
(1) Delovni osnutek TSPI obravnava tehnični odbor in ga, če je izdelan v skladu z zasnovo vsebine TSPI iz programa njene priprave in če s tem soglaša večina članov tehničnega odbora, določi kot osnutek TSPI. Hkrati določi obdobje trajanja strokovne obravnave TSPI. Rok za zbiranje pripomb ne sme biti krajši od 30 dni od dne začetka strokovne obravnave.
(2) Tehnični odbor o obdobju trajanja strokovne obravnave TSPI obvesti koordinacijski odbor, ta pa najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o tem obvesti ministra, pristojnega za promet, in ministrstva, pristojna za druga področja, če je pred izdajo TSPI treba pridobiti njihova mnenja. Obvestilu priloži en izvod osnutka TSPI.
(3) Če tehnični odbor ugotovi, da besedilo delovnega osnutka TSPI ni izdelano v skladu z zasnovo vsebine iz programa njene priprave in ga zato ne more določiti kot besedilo osnutka TSPI, osnutek TSPI zavrne. V sklepu tehničnega odbora morajo biti obrazloženi razlogi za zavrnitev delovnega osnutka TSPI in predlog zahtev izdelovalcu delovnega osnutka TSPI za njegovo dopolnitev.
14. člen 
(1) V okviru strokovne obravnave se osnutek TSPI objavi na spletni strani direkcije ter strokovno in drugo zainteresirano javnost povabi k podaji mnenj.
(2) V primeru zahtevnih tehničnih rešitev lahko tehnični odbor predlaga izdelavo strokovnega mnenja k osnutku TSPI.
(3) Seznam sklepov tehničnih odborov o določitvi osnutkov TSPI, rokih njihove strokovne obravnave in imenih ter naslovih tehničnih sekretarjev tehničnih odborov, ki zbirajo pripombe k osnutkom TSPI, vodi direkcija.
(4) Podatke iz tega seznama tehnični odbor brezplačno pošlje pravnim in fizičnim osebam, ki želijo sodelovati v postopku njihove strokovne obravnave.
15. člen 
(1) Tehnični odbor obravnava prejete pripombe k osnutku TSPI in se do njih opredeli.
(2) Po sprejetju odločitve glede pripomb k osnutku TSPI tehnični odbor oblikuje predlog in ga po opravljenem lektoriranju potrdi z večino glasov. Čistopis predloga TSPI podpiše predsednik tehničnega odbora.
(3) Tehnični sekretar tehničnega odbora predloži koordinacijskemu odboru predlog TSPI, ki ga pošlje v potrditev ministru, pristojnemu za promet.
(4) Če je za posamezno TSPI treba izvesti postopek tehnične notifikacije v skladu z uredbo, ki ureja postopke notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, vodi postopek ministrstvo, pristojno za promet.
(5) Če se določila posameznih TSPI nanašajo na področje delovanja drugih ministrstev, jih koordinacijski odbor skupaj s svojim priporočilom pošlje v mnenje tudi ministrom, pristojnim za posamezna področja.
(6) Poleg treh izvodov TSPI v pisni obliki je treba direkciji predati tudi izvod predloga TSPI v elektronski obliki, ki ne sme biti kodirana ali drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem ter poznejšim spreminjanjem ali dopolnjevanjem.
(7) En izvod podpisane TSPI (v pisni in elektronski obliki) se hrani v arhivu direkcije, drugi v dokumentaciji tehničnega odbora, ki je TSPI pripravil, tretji izvod pa v arhivu družbe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
16. člen 
(1) Če se vsebina posamezne TSPI nanaša na delovno področje več tehničnih odborov oziroma morajo biti rešitve v obravnavani TSPI v skladu z rešitvami v TSPI, ki se nanašajo na delovno področje drugih tehničnih odborov, je treba k obravnavani TSPI pridobiti tudi soglasje tehničnih odborov zadevnih delovnih področij.
(2) Za uskladitev vsebine in pridobitev soglasij drugih tehničnih odborov k vsebini obravnavane TSPI je zadolžen tehnični odbor, ki vodi pripravo takšne TSPI.
17. člen 
(1) Predlog TSPI, ki se nanaša na projektiranje ali gradnjo različnih podsistemov železniške infrastrukture, ne sme posegati v vsebine, ki so opredeljene v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI) in nacionalnih predpisih.
(2) K predlogu TSPI, ki se nanaša na projektiranje ali gradnjo različnih podsistemov železniške infrastrukture, javna agencija, pristojna za železniški promet Republike Slovenije, poda strokovno mnenje.
18. člen 
Spremembe in dopolnitve TSPI se opravijo po enakem postopku, kot je določen za njihovo izdajo.
V. IZDAJANJE IN OBJAVLJANJE TSPI 
19. člen 
(1) TSPI se objavijo na spletni strani direkcije.
(2) Na spletni strani direkcije se omogoči brezplačen dostop do elektronskih izvodov vseh izdanih TSPI.
(3) Vsa dokumentacija v zvezi s pripravo in izdajo TSPI mora biti zbrana in arhivirana pri direkciji.
VI. OZNAČEVANJE TSPI 
20. člen 
Vodilna označba TSPI mora biti v skladu s pravilnikom, ki ureja obliko tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov.
21. člen 
(1) Tehnične specifikacije za prometno infrastrukturo se interno označujejo s TSPI − X.YY.ZZZ, kjer pomeni:
TSPI:
Te hnična specifikacija za prometno infrastrukturo,
X:
vrsta specifikacije:
P – za smernice 
za projektiranje,
G – za specifikacije 
za gradnjo,
V – za navodila 
za vzdrževanje,
YY:
številka tematskega poglavja TSPI,
ZZZ:
številka tematskega podpoglavja TSPI.
(2) V primeru prevzema tehničnih rešitev iz tujih predpisov za področje javnih cest se za označevanje uporablja slovenska oznaka TSPI in izvirna oznaka tujega predpisa, ne glede na število mest, na primer:
TSPI – P.YY.ZZZ – RVS 8.123 
(3) Referenčna številka TSPI je sestavljena iz oznake in pripadajoče številke ter leta njene izdaje. Oba znaka sta ločena z dvopičjem, na primer:
TSPI – P.03.210: 2016 
ali pri prevzemu
TSPI – P.03.210: 2016 – RVS 8.123: 2016. 
22. člen 
(1) Spremembe oziroma dopolnitve TSPI se označijo tako, da se za referenčno številko TSPI v oklepaju dodajo besede »sprememba«, »dopolnitev« ali »sprememba in dopolnitev« ter za njo leto izdaje in navedba spremenjenih oziroma dopolnjenih členov TSPI:
 
TSPI – P.03.210: 2016 
(sprememba: 2017, v 14. členu)
 
ali 
 
TSPI – P.03.210: 2016 
(dopolnitev: 2017, v 21. členu)
 
ali pri prevzemu
 
TSPI – P.03.210: 2016 – RVS 8.123: 2016 
(sprememba: 2017, v 14. členu)
 
ali 
 
TSPI – P.03.210: 2016 – RVS 8.123: 2016 
(dopolnitev: 2017, v 21. členu).
 
(2) Za vsako spremembo in dopolnitev se izda čistopis TSPI.
23. člen 
Naslov TSPI mora vsebovati kratko in jasno opredelitev specifikacije ter ne sme biti enak naslovu druge veljavne TSPI.
24. člen 
(1) TSPI se izda v slovenskem jeziku.
(2) TSPI se grafično oblikuje v skladu pravilnikom, ki ureja obliko tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov, ter navodili za izdelavo TSPI, ki jih pripravi direkcija in objavi na svoji spletni strani.
25. člen 
(1) Katalog TSPI, razdeljen po tematskih poglavjih in podpoglavjih, vsebuje referenčno številko TSPI, naslov, povzetek in število listov.
(2) Katalog TSPI vodi direkcija in ga objavi na svoji spletni strani.
VII. RAZVRSTITEV TSPI 
26. člen 
(1) TSPI obsegajo:
– tehnične smernice za projektiranje,
– tehnične specifikacije za gradnjo in
– navodila za vzdrževanje prometne infrastrukture.
(2) TSPI se tematsko razvrstijo na glavna področja ali sklope.
(3) Delitev glavnih vsebin na posamezne TSPI se podrobneje določi z večletnim programom njihove priprave iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika. Pri spreminjanju in dopolnjevanju vsebin TSPI se v skladu s potrebami in razvojem stroke lahko dopolnjuje tudi razvrstitev glavnih področij v skladu s potrebami in razvojem stroke.
VIII. NAČIN DELA KOORDINACIJSKEGA ODBORA IN TEHNIČNIH ODBOROV 
27. člen 
(1) Koordinacijski odbor in tehnični odbori delajo in odločajo na sejah.
(2) Seje koordinacijskega odbora se sklicujejo v okviru delovnega časa članov in potekajo na ministrstvu, pristojnem za promet.
(3) Seje tehničnih odborov se sklicujejo zunaj rednega delovnega časa.
28. člen 
(1) Vabilo za sejo koordinacijskega ali tehničnega odbora pripravita predsednik in tehnični sekretar. Vabilu se priloži gradivo, ki se bo obravnavalo na seji.
(2) Sklic sej koordinacijskega ali tehničnega odbora lahko po pooblastilu predsednika prevzame posamezni član odbora. V tem primeru skupaj s tehničnim sekretarjem odbora poskrbi za pripravo vabila in gradiva za sejo.
(3) Tehnični sekretar koordinacijskega ali tehničnega odbora razpošlje vabila s prilogami najmanj sedem delovnih dni pred sejo. V dogovoru s predsednikom odbora ali sklicateljem seje iz prejšnjega odstavka se ta rok lahko tudi skrajša, vendar ne na manj kot pet delovnih dni.
(4) V primeru sklica seje koordinacijskega odbora v razširjeni sestavi roka iz prejšnjega odstavka ni mogoče skrajšati.
(5) Vabila na sejo koordinacijskega ali tehničnega odbora podpiše njegov predsednik ali sklicatelj seje iz drugega odstavka tega člena. Za podpis vabila lahko pooblastita tehničnega sekretarja odbora.
(6) Vabilo se lahko pošlje po pošti ali elektronski pošti.
29. člen 
(1) Če se član koordinacijskega ali tehničnega odbora ne more udeležiti seje, o tem obvesti predsednika ali tehničnega sekretarja odbora.
(2) Pred začetkom seje koordinacijskega ali tehničnega odbora tehnični sekretar ugotovi prisotnost njegovih članov, kar je sestavni del zapisnika o seji. Koordinacijski ali tehnični odbor lahko začne delati, če je prisotnih več kot polovica članov, vključno s predsednikom, in tehnični sekretar.
(3) Ob opravičeni odsotnosti tehničnega sekretarja ga v dogovoru s predsednikom koordinacijskega ali tehničnega odbora lahko nadomesti drug strokovni delavec družbe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika. Če odsotnost tehničnega sekretarja ni bila znana vsaj tri dni pred rokom seje, ga lahko nadomesti član koordinacijskega ali tehničnega odbora, ki ga določi predsednik koordinacijskega ali tehničnega odbora.
30. člen 
(1) Sejo koordinacijskega ali tehničnega odbora vodi njegov predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa član odbora, ki ga je predhodno pooblastil predsednik.
(2) Predsedujoči seje koordinacijskega ali tehničnega odbora predlaga dnevni red seje. Vsak član odbora lahko predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda, o kateri se glasuje. Sprejet je dnevni red, ki ga je koordinacijski oziroma tehnični odbor izglasoval z večino glasov prisotnih članov.
(3) Predsedujoči seje koordinacijskega ali tehničnega odbora:
– ugotavlja sklepčnost odbora za veljavno odločanje,
– zagotavlja, da se seja odvija nemoteno in po sprejetem dnevnem redu,
– vodi razpravo z dajanjem besede posameznim udeležencem in v skladu s sprejetim dnevnim redom,
– zagotavlja pravilno oblikovanje sklepov in drugih odločitev,
– ugotavlja in objavlja izid glasovanja.
31. člen 
Pisne pripombe ali predloge sprememb in dopolnitev k posameznim točkam dnevnega reda seje, ki jih je član koordinacijskega ali tehničnega odbora, ki se seje ni mogel udeležiti, predložil do začetka seje odbora, se morajo obravnavati na seji koordinacijskega ali tehničnega odbora.
32. člen 
(1) Najmanj enkrat na leto se skliče seja koordinacijskega odbora v razširjeni sestavi, na kateri se članom razširjenega dela koordinacijskega odbora predstavita delo koordinacijskega odbora v minulem letu ter predlog večletnega in letnega programa priprave TSPI.
(2) Tehnični odbor lahko odloči, da na svojo sejo povabi strokovnjake s področja delovanja tehničnega odbora, ki niso njegovi člani ali člani njegovih delovnih skupin. Vabljeni strokovnjaki nimajo pravice glasovanja.
33. člen 
(1) Člani tehničnega odbora predložijo predsedniku tehničnega odbora poročilo o pregledu gradiv s svojim stališčem do obravnavane problematike, ki je strokovna podlaga za razpravo na seji tehničnega odbora.
(2) Na podlagi poročil članov tehničnega odbora in razprave na seji se izdela zapisnik seje tehničnega odbora, ki ga podpišeta predsednik tehničnega odbora in tehnični sekretar.
34. člen 
(1) Koordinacijski in tehnični odbori sprejemajo sklepe z večino glasov vseh članov. Vsak član ima en glas.
(2) Glasovanje je javno. Člani koordinacijskega in tehničnih odborov glasujejo z glasom za predlagani sklep ali proti njemu.
(3) V primerih iz prvega odstavka 29. člena tega pravilnika se pri glasovanju k posamezni točki dnevnega reda lahko upošteva tudi pisno sporočeno stališče člana koordinacijskega ali tehničnega odbora pod pogojem, da je njegov glas izrecno naveden in da se sklep oziroma gradivo, o katerem se sklepa, ni spremenilo ali dopolnilo.
(4) Vsak član koordinacijskega ali tehničnega odbora ima pravico, da pri glasovanju obrazloži svoje stališče in da zahteva, da se v zapisnik seje vnese njegovo ločeno mnenje.
(5) Izid glasovanja, ki ga ugotovi predsednik, se vnese v zapisnik seje koordinacijskega oziroma tehničnega odbora.
(6) Koordinacijski in tehnični odbori lahko spreminjajo in dopolnjujejo sprejete sklepe samo na sejah in po postopku, po katerem so bili sprejeti. Obrazloženo pobudo za spremembo ali dopolnitev sprejetega sklepa lahko poda vsak član odbora, o njej pa odloči koordinacijski oziroma tehnični odbor.
35. člen 
(1) Zapisnik o seji koordinacijskega ali tehničnega odbora vodi tehnični sekretar oziroma namestnik iz tretjega odstavka 29. člena tega pravilnika. Zapisnik mora vsebovati:
– ime odbora,
– zaporedno številko seje, kraj in čas seje z njenim začetkom in koncem,
– sprejet dnevni red seje,
– seznam prisotnih in odsotnih članov, vključno s predsednikom in tehničnim sekretarjem,
– seznam poročil o pregledu gradiv s stališči do obravnavane problematike, ki so jih pred sejo podali posamezni člani tehničnega odbora,
– usklajene predloge, obrazložitve, utemeljitve in sklepe k posameznim točkam dnevnega reda seje,
– izid glasovanja s posebno navedbo pisno sporočenih glasov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, če so bili pri glasovanju upoštevani,
– ločene pripombe in predloge posameznih članov, če ti člani to zahtevajo.
(2) Najpozneje v desetih dneh po seji koordinacijskega ali tehničnega odbora mora tehnični sekretar poslati osnutek zapisnika v pregled vsem članom odbora.
(3) Rok za pripombe k zapisniku je deset dni. Na podlagi prejetih pripomb pripravi tehnični sekretar predlog zapisnika, ki ga odbor obravnava na svoji prvi naslednji seji. Če je prva naslednja seja odbora sklicana pred potekom roka za pripombe k zapisniku, se te obravnavajo na seji odbora. Po uskladitvi pripomb k zapisniku in potrditvi zapisnika o seji koordinacijskega ali tehničnega odbora tega podpišeta tehnični sekretar in predsednik odbora.
(4) Tehnični sekretar pošlje sprejet in podpisan zapisnik o seji koordinacijskega ali tehničnega odbora vsem članom in predsedniku odbora.
36. člen 
(1) Kadar iz utemeljenih razlogov ni mogoče sklicati seje koordinacijskega ali tehničnega odbora, lahko odbor na predlog njegovega predsednika odloči o posameznem gradivu, ne da bi se sestal (korespondenčna seja).
(2) Gradivo za korespondenčno sejo se pošlje vsem članom koordinacijskega ali tehničnega odbora. V vabilu na korespondenčno sejo, ki ga podpiše predsednik odbora ali po njegovem pooblastilu član odbora ali tehnični sekretar, mora biti navedeno, komu in do kdaj je treba sporočiti pripombe k predlaganim sklepom korespondenčne seje. Rok za odgovor ne sme biti krajši od štirih dni od izročitve gradiva.
(3) Posamezni sklepi korespondenčne seje so sprejeti, če večina vseh članov koordinacijskega ali tehničnega odbora v določenem roku poda soglasje k njim brez pripomb ali predlogov sprememb.
(4) Če posamezni sklep na korespondenčni seji ni bil sprejet, lahko predsednik odloči, da se gradivo obravnava na naslednji seji odbora.
IX. POSLOVANJE Z DOKUMENTACIJO KOORDINACIJSKEGA ODBORA IN TEHNIČNIH ODBOROV 
37. člen 
(1) Vrste dokumentacije so:
– poslovna dokumentacija,
– strokovna dokumentacija,
– dokumentacija v zvezi z izdajanjem TSPI,
– katalog TSPI,
– obrazci za zagotavljanje informacijskih sistemov o TSPI,
– druga dokumentacija.
(2) Dokumentacija je lahko v pisni ali elektronski obliki.
(3) Dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena evidentira in hrani tehnični sekretar odbora. Vsa dokumentacija se hrani tudi v elektronski obliki.
(4) Predsednik in člani koordinacijskega odbora in tehničnih odborov ter delovnih skupin ravnajo skrbno z vso dokumentacijo, ki jim je bila ob delovanju v odboru ali komisiji dana na voljo.
(5) Ob prenehanju članstva v koordinacijskem odboru in tehničnih odborih ter delovnih komisijah predsednik ali član odbora vso dokumentacijo izroči tehničnemu sekretarju.
(6) Ob zamenjavi tehničnega sekretarja se opravi zapisniška primopredaja dokumentacije koordinacijskega ali tehničnega odbora. Zapisnik o primopredaji podpišejo stari in novi tehnični sekretar ter predsednik odbora.
X. NALOGE KOORDINACIJSKEGA ODBORA, NJEGOVIH ČLANOV IN PREDSEDNIKA TER TEHNIČNEGA SEKRETARJA KOORDINACIJSKEGA ODBORA 
38. člen 
Naloge koordinacijskega odbora so:
– potrjevanje predlogov večletnih in letnih programov dela pri pripravi TSPI ter usklajevanje programov dela s tehničnimi odbori glede na zagotovljena finančna sredstva,
– potrjevanje seznama (vsebine) vseh predvidenih TSPI ter potrjevanje enotne zasnove in oblike TSPI,
– obravnavanje in sprejemanje stališč in sklepov k pobudam, pripombam in predlogom tehničnih odborov v zvezi s pripravo TSPI,
– predstavljanje in utemeljevanje rešitev pri organizaciji sistema priprave in uveljavljanja TSPI v strokovni in drugi zainteresirani javnosti,
– sodelovanje s tehničnimi odbori pri pripravi posameznih TSPI,
– imenovanje članov širše sestave koordinacijskega odbora,
– izvajanje drugih nalog po programu dela koordinacijskega odbora.
39. člen 
Naloge širše sestave koordinacijskega odbora so:
– podajanje mnenj o predlogih večletnega in letnega programa priprave TSPI ter pripomb k njim,
– podajanje pobud za pripravo posameznih TSPI,
– podajanje mnenj o osnutkih posameznih TSPI, ki so v pripravi, in pripomb k njim,
– podajanje pobud, predlogov in mnenj, ki se nanašajo na druge aktivnosti koordinacijskega odbora.
40. člen
(1) Naloge predsednika koordinacijskega odbora so zlasti:
– spremljanje uresničevanja programov priprave TSPI in po zaključku leta pisno poročanje ministru, pristojnemu za promet, o njegovi uresničitvi,
– podpisovanje dokumentacije v zvezi z delom koordinacijskega odbora,
– pooblaščanje tehničnega sekretarja ali člana koordinacijskega odbora za podpisovanje določene dokumentacije,
– zastopanje koordinacijskega odbora in pooblaščanje člana ali tehničnega sekretarja odbora za zastopanje koordinacijskega odbora v posameznih primerih.
(2) Predsednik koordinacijskega odbora je za svoje delo odgovoren ministru, pristojnemu za promet.
41. člen 
(1) Naloge tehničnega sekretarja koordinacijskega odbora so:
– opravljanje organizacijsko-tehničnih del, ki so potrebna za delovanje koordinacijskega odbora,
– evidentiranje, razporejanje, razpošiljanje in hramba vse dokumentacije v zvezi z delom koordinacijskega odbora,
– vodenje zapisnikov o sejah koordinacijskega odbora,
– vodenje korespondence v zvezi z delom koordinacijskega odbora,
– posredovanje informacij za koordinacijski odbor o pripravljanju in sprejemanju domačih in tujih tehničnih predpisov, standardov in drugih predpisov,
– opravljanje drugih organizacijsko-tehničnih opravil po sklepih koordinacijskega odbora.
(2) Tehnični sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku koordinacijskega odbora.
XI. NALOGE TEHNIČNEGA ODBORA, NJEGOVIH ČLANOV IN PREDSEDNIKA TER TEHNIČNEGA SEKRETARJA TEHNIČNEGA ODBORA 
42. člen 
Naloge tehničnega odbora so:
– pripravljanje predlogov večletnih in letnih programov dela s svojega delovnega področja priprave TSPI ter programov dela za svoje stalne ali občasne delovne skupine,
– predlaganje imenovanja stalnih in občasnih delovnih skupin za pripravo TSPI na svojem področju delovanja,
– obravnavanje in sprejemanje stališč in sklepov k pobudam, pripombam in predlogom v zvezi s pripravo TSPI s področja delovanja posameznega tehničnega odbora,
– pripravljanje vsebinskih zasnov TSPI ter določitev besedil predlogov in končnih besedil TSPI,
– predstavljanje in utemeljevanje rešitev iz TSPI strokovni in drugi zainteresirani javnosti,
– sodelovanje z drugimi tehničnimi odbori za pripravo TSPI,
– spremljanje domačih predpisov in predpisov, ki jih izdajajo mednarodni in evropski tehnični odbori, odbori in delovne skupine, katerih delo je vezano na sistem tehnične zakonodaje za prometno infrastrukturo,
– izvajanje drugih nalog po programu dela tehničnega odbora.
43. člen 
(1) Naloge predsednika tehničnega odbora so zlasti:
– spremljanje uresničevanja programov priprave TSPI in po zaključku leta pisno poročanje koordinacijskemu odboru o njegovi uresničitvi,
– podpisovanje dokumentacije v zvezi z delom tehničnega odbora,
– pooblaščanje tehničnega sekretarja ali člana tehničnega odbora za podpisovanje določene dokumentacije,
– pooblaščanje člana ali tehničnega sekretarja za zastopanje tehničnega odbora v posameznih primerih.
(2) Predsednik tehničnega odbora je za svoje delo odgovoren direktorju direkcije in koordinacijskemu odboru.
44. člen 
(1) Naloge tehničnega sekretarja tehničnega odbora so:
– opravljanje organizacijsko-tehničnih del, ki so potrebna za delovanje tehničnega odbora,
– evidentiranje, razporejanje, razpošiljanje in hramba dokumentacije v zvezi z delom tehničnega odbora,
– vodenje zapisnikov o sejah tehničnega odbora,
– vodenje korespondence v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem TSPI,
– pripravljanje informacij za tehnični odbor o pripravljanju in sprejemanju domačih in tujih tehničnih predpisov, standardov in drugih predpisov, vezanih na področje delovanja tehničnega odbora,
– opravljanje drugih organizacijsko-tehničnih opravil po sklepih tehničnega odbora.
(2) Tehnični sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku tehničnega odbora.
XII. SEJNINA TER POVRAČILA MATERIALNIH IN DRUGIH STROŠKOV 
45. člen 
Predsedniku, članom in tehničnemu sekretarju koordinacijskega odbora za udeležbo na sejah koordinacijskega odbora ne pripadata sejnina ter povračilo potnih stroškov in drugih stroškov v zvezi z delom v koordinacijskem odboru.
46. člen 
(1) Predsedniku in članom tehničnega odbora ter vodji in članom delovnih skupin pripada za udeležbo na sejah tehničnega odbora oziroma delovnih skupin kot nadomestilo v zvezi s pripravo na sejo, proučitev vseh gradiv v zvezi s sejo, izdelavo poročila in udeležbo na seji, naslednja sejnina:
– predsedniku tehničnega odbora v višini 200 eurov bruto na sejo,
– članu tehničnega odbora ter vodji in članom delovnih skupin v višini 150 eurov bruto na sejo.
(2) Sejnina iz prejšnjega odstavka velja za leto 2018 in se med letom ne spreminja. Za naslednja leta se določi tako, da se zneski sejnine revalorizirajo v skladu s pravilnikom, ki ureja način valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.
(3) Potni in drugi stroški za delo predsednika in članov tehničnih odborov ter vodij in članov delovnih skupin se krijejo v skladu s predpisi o povračilu potnih stroškov delavcem državne uprave.
(4) Morebitne avtorske pravice v zvezi s prispevki članov tehničnih odborov pri delovanju v teh odborih postanejo last Republike Slovenije.
47. člen 
Tehničnemu sekretarju tehničnega odbora pripada sejnina v enaki višini kot predsedniku tehničnega odbora. Prav tako mu pripadajo potni in drugi stroški za njegovo delo v skladu s predpisi o povračilu potnih stroškov delavcem državne uprave.
48. člen 
(1) Sredstva za plačilo sejnin ter povračilo potnih in drugih stroškov iz 46. člena tega pravilnika zagotavlja direkcija. Obračun se izvaja na podlagi podpisanega zapisnika seje, na katero se izplačilo sejnine nanaša (v zapisniku morajo biti evidentirani člani tehničnega odbora, ki so bili na seji prisotni), ter na podlagi specifikacije potnih in drugih stroškov na seji prisotnih članov.
(2) Pred sejo tehničnega odbora oddano poročilo o pregledu vseh gradiv s stališčem do obravnavane problematike je pogoj za izplačilo sejnine (seznam poročil o pregledu vseh gradiv s stališčem do obravnavane problematike, ki jih pred sejo podajo posamezni člani tehničnega odbora, mora biti naveden v zapisniku seje).
(3) Sejnina ter povračilo potnih in drugih stroškov se nakažeta na transakcijski račun upravičenca.
(4) Za korespondenčne seje tehničnega odbora se sejnina ne izplačuje.
XIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
49. člen 
Delovni osnutki TSPI in tehničnih specifikacij za javne ceste, ki so bili pripravljeni do uveljavitve tega pravilnika, se ne glede na določbo prvega odstavka 9. člena tega pravilnika predložijo v obravnavo pristojnemu tehničnemu odboru v obliki predloga za njihovo izdajo, ki mora vsebovati kratko utemeljitev njihove izdaje in naravo njihove uporabe.
50. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 69/98 in 109/10 – ZCes-1) in Navodilo za pripravo in izdajo tehničnih specifikacij za proge in sestavne dele prog ter za železniška vozila in njihove sestavne dele (Uradni list RS, št. 53/05 in 61/07 – ZVZelP) v delu, ki se nanaša na proge in sestavne dele prog.
51. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-164/2018/17-02111214
Ljubljana, dne 3. julija 2018
EVA 2018-2430-0034
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost