Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2515. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018, stran 8123.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 27. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/18) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.066.437,20
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.476.686,17
70
DAVČNI PRIHODKI
3.120.989
700 Davki na dohodek na dobiček
2.794.289
703 Davki na premoženje
236.690
704 Domači davki na blago in storitve
90.000
706 Drugi davki
10
71
NEDAVČNI PRIHODKI
355.697,17
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja
306.358
711 Takse in pristojbine
5.700
712 Globe in druge denarne kazni
4.600
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
350
714 Drugi nedavčni prihodki
38.689,17
72
KAPITALSKI PRIHODKI
224.845
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.735
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. sredstev
213.110
73
PREJETE DONACIJE
250
730 Prejete donacije iz domačih virov
250
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
364.656,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
340.299
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
24.357,03
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.226.516
40
TEKOČI ODHODKI
1.040.691
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
263.088
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.490
402 Izdatki za blago in storitve
709.742
403 Plačila domačih obresti
5.200
409 Rezerve
21.171
41
TEKOČI TRANSFERI
1.712.071
410 Subvencije
265.873
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
811.428
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
173.301
413 Drugi tekoči domači transferi
461.469
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.333.919
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.333.919
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
139.835
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
73.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
66.535
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.160.078,80
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
878
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
878
440 Dana posojila
/
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
878
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
/
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–878
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
833.274
50
ZADOLŽEVANJE
833.274
500 Domače zadolževanje
833.274
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
132.606
55
ODPLAČILA DOLGA
132.606
550 Odplačila domačega dolga
132.606
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–460.288,80
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
700.668
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.160.078,80
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
460.288,80
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2018 je oblikovana v višini 15.171,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/18) ostanejo nespremenjena.
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-09/2017-71
Semič, dne 12. julija 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost