Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2521. Uredba o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline, stran 8149.

  
Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 163. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline 
1. člen 
V Uredbi o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01 in 46/14 – ZON-C) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Meja parka je določena na državni topografski karti v merilu 1 : 5000.
(2) Park je razdeljen na tri varstvena območja, in sicer na prvo, drugo in tretje varstveno območje, katerih meje so določene na karti iz prejšnjega odstavka.
(3) Karta iz prvega odstavka tega člena se hrani kot podatek o zavarovanih območjih v registru naravnih vrednot pri ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave.
(4) Meja parka iz prvega odstavka tega člena in meje varstvenih območij iz drugega odstavka tega člena so informativno prikazane na publikacijski karti v merilu 1 : 20 000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen 
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Karta iz tretjega odstavka spremenjenega 2. člena uredbe se začne hraniti kot podatek o zavarovanih območjih v registru naravnih vrednot v 15 dneh od uveljavitve te uredbe.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2018
Ljubljana, dne 11. julija 2018
EVA 2017-2550-0107
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost