Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2465. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje, stran 8026.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje(Uradni list RS, št. 16/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celjena 27. redni seji dne 26. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje(v nadaljnjem besedilu: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, višino turistične in promocijske takse ter oprostitve,
– način plačevanja turistične in promocijske takse ter
– nadzor in kazenske določbe.
(3) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Mestne občine Celje.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave Mestne občine Celje, ki opravlja naloge s področja družbenih dejavnosti.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER OPROSTITVE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezance za plačilo turistične in promocijske takse določa zakon, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma.
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 eura, skupna višina obeh taks pa znaša 2,50 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 euro za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eura, skupna višina obeh taks pa znaša 1,25 eura na osebo na dan.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so z zakonom, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse tudi:
– osebe, ki prenočujejo v planinskih objektih in
– dijaki in študenti v dijaških oziroma študentskih domovih.
(2) Poleg zavezancev, ki so z zakonom, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– osebe, ki prenočujejo v kampih,
– osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome in
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v dijaških, študentskih ali drugih domovih, ki delujejo kot nastanitveni obrati podobni tistim, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, zavezanci iz 3. člena tega odloka nakažejo na poseben račun Mestne občine Celje. Račun in način nakazovanja sta objavljena na spletnih straneh Mestne občine Celje.
(2) Nakazilo iz prejšnjega odstavka se izvede do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
7. člen 
(namenska poraba turistične takse) 
Turistična taksa nakazana na poseben račun Mestne občine Celje, se v sklopu javnega zavoda, katerega ustanovitelj je Mestna občina Celje in deluje na področju turizma, v celoti nameni za opravljanje dejavnosti in storitev, opredeljenih v 15. členu zakona, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma.
IV. NADZOR IN KAZENSKA DOLOČBA 
8. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, je kot medobčinski inšpekcijski organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen 
(kazenska določba) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne pobira turistične in promocijske takse, ne vodi evidence turistične takse in ne nakazuje pobrane turistične in promocijske takse skladno z določbami zakona, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 103/11), razen v delu, ki določa višino turistične takse, in se uporablja do vključno 31. 12. 2018.
11. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
(1) Določila tega odloka glede višine turistične takse, vključno s predpisano promocijsko takso, se začnejo uporabljati s 1. 1. 2019.
(2) Za osebe, ki prenočujejo v kampih in osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome, se za obdobje od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2022 uporablja oprostitev turistične takse v višini 75 odstotkov.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 0301-2/2018
Celje, dne 26. junija 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
Po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.
Podžupanja 

AAA Zlata odličnost