Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2473. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kozje, stran 8041.

  
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US; v nadaljevanju ZVRK) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 22. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kozje 
1. člen 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Kozje.
2. člen 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kandidati za župana imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, če je za njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov iz tega člena ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana dostaviti občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana oziroma kandidatu za župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Kozje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-22/7
Kozje, dne 28. junija 2018
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost