Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2477. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka, stran 8072.

  
Na podlagi 132. člena in 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 22. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa:
– višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Pivka zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Pivka, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora ter
– višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
II. PLAČILA NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
2. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
III. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA 
3. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe 175,00 evrov;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe 150,00 evrov.
Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2018
Pivka, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost