Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2514. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2018, stran 8122.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 28. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2018 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 1/2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.445.645
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.162.550
70
DAVČNI PRIHODKI
4.654.969
700 Davki na dohodek in dobiček
4.129.158
703 Davki na premoženje
354.120
704 Domači davki na blago in storitve
171.691
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.507.581
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
738.353
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
106.000
714 Drugi nedavčni prihodki
654.728
72
KAPITALSKI PRIHODKI
408.093
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.555
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
406.538
73
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
867.002
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
867.002
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.660.244
40
TEKOČI ODHODKI
2.609.895
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
325.443
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.550
402 Izdatki za blago in storitve
1.926.982
403 Plačila domačih obresti
36.500
409 Rezerve
268.420
41
TEKOČI TRANSFERI
2.956.492
410 Subvencije
189.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.587.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
274.648
413 Drugi tekoči domači transferi
905.744
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.744.488
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.744.488
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
349.369
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
279.369
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
70.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–214.599
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
52.862
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
52.862
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
52.862
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–52.862
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
169.525
50
ZADOLŽEVANJE
169.525
500 Domače zadolževanje
169.525
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
317.776
55
ODPLAČILA DOLGA
317.776
550 Odplačila domačega dolga
317.776
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–415.712
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–148.251
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
214.599
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
415.712
« 
2. člen 
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2018 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2018, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2018 se zagotavljajo v višini 31.320,66 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2018
Puconci, dne 12. julija 2018
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost