Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2464. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje, stran 8018.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), drugega odstavka 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), 4. člena Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17) ter 44. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran (Uradni list RS, št. 24/16) je župan Občine Ankaran sprejel
S K L E P 
o prenosu premoženja v upravljanje 
1. člen 
Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, prenese v upravljanje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, Regentova ulica 4, 6280 Ankaran, za izvajanje javne službe na področju osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje osnovna sredstva v skupni vrednosti 2.296.863,28 EUR.
2. člen 
Izpis osnovnih sredstev oziroma premičnega ter nepremičnega premoženja prenesenega v upravljanje po tem sklepu je priloga k temu sklepu.
3. člen 
Medsebojna razmerja med Občino Ankaran in Javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom Osnovna šola in vrtec Ankaran, iz naslova prenosa v upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem iz prvega člena tega sklepa, se uredijo s pogodbo o upravljanju.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/2016(40)
Ankaran, dne 1. junija 2018
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi dell'articolo 19 della Legge sul patrimonio reale di proprietà dello stato, delle regioni e dei comuni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 11/18), del comma 2 dell'articolo 32 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 17/15), dell'articolo 4 dell'Ordinanza sul bilancio del Comune di Ancarano per il 2018 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 77/17) e dell'articolo 44 dell'Ordinanza sull'istituzione dell'istituto scolastico pubblico Scuola elementare e materna di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 24/16) il Sindaco del Comune di Ancarano assume la seguente
D E L I B E R A 
di assegnazione in gestione 
Articolo 1 
Il Comune di Ancarano, Strada dell’Adriatico 66, 6280 Ancarano, assegna in gestione all'istituto di istruzione pubblico Scuola primaria e materna di Ancarano, Via Ivan Regent 4, 6280 Ancarano, per l'attuazione del servizio pubblico nell’ambito dell’istruzione elementare e prescolastica, dei beni materiali per un importo totale di 2.296.863,28 EUR.
Articolo 2 
L’estratto dei beni materiali ovvero dei beni mobili e immobili assegnati in gestione ai sensi della presente Delibera è allegato alla presente Delibera.
Articolo 3 
Le relazioni reciproche tra il Comune di Ancarano e l'Istituto scolastico pubblico di Ancarano, scuola elementare e scuola materna, a titolo di assegnazione in gestione dei beni mobili e immobili di cui al primo articolo della presente Delibera, sono regolate da un contratto di gestione.
Articolo 4 
La presente Delibera entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 603-3/2016(40)
Ancarano, 1° giugno 2018
Il Sindaco 
Il Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost