Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2475. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava, stran 8070.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02, 55/10, 75/10) je Občinski svet Občine Lendava na 21. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Lendava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Lendava ureja način in ustvarja pogoje za koriščenje enega izmed namenskih virov financiranja za spodbujanje razvoja turizma na območju občine.
(2) Odlok o turistični taksi v Občini Lendava(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(3) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Lendava.
2. člen 
Pristojnosti posameznih občinskih organov pri izvajanju določil tega odloka in določil ZSRT-1, določi župan s sklepom.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).
(2) Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
4. člen 
(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turistična taksa za prenočevanje). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje razen, če zakon ali ta odlok ne določata drugače.
(2) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka se obračuna v letnem pavšalnem znesku, ki se odmeri z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ po uradni dolžnosti (v nadaljevanju: pavšalna turistična taksa).
Višina turistične takse 
5. člen 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,55 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,39 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,94 eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,775 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,195 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,97 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj se določi v višini 25 eurov na ležišče. Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se šteje, da ima naslednje ležišče:
– za stanovanjsko površino do 30 m2: 2 ležišči
– za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 3 ležišča
– za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 4 ležišča
– za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 5 ležišč
– za stanovanjsko površino nad 90 m2: 6 ležišč.
Za stanovanjsko površino se šteje uporabna površina, ki je navedena v katastru stavb.
(4) Višina turistične takse, opredeljena s tem členom odloka, se spreminja v sorazmerni višini, kot se zvišuje znesek turistične takse, ki ga uskladi Vlada Republike Slovenije, v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
6. člen 
(1) Plačila turistične takse in promocijske takse za prenočevanje so v celoti ali v višini 50 % oproščeni zavezanci, določeni v prvem in v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1.
(2) Turistično takso za prenočevanje v višini 50 odstotkov plačujejo poleg zavezancev, navedenih v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1, še:
– osebe, ki prenočujejo v kampih,
– osebe, ki prenočijo v glampingih,
– osebe, ki prenočujejo v zidanicah.
(3) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se uveljavlja z vlogo. Vlogo vloži upravičenec/zavezanec oziroma po njegovem pooblastilu zastopnik oziroma pooblaščenec, za odločanje o vlogi pa je pristojna občinska uprava občine.
7. člen 
(1) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse iz prvega odstavka 5. člena tega odloka za zavezance pripravi občinski organ iz 2. člena tega odloka, na podlagi pisne vloge upravičenca/zavezanca, ki je bila predložena najmanj 8 dni pred prvo nočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične takse uveljavlja. Vloga mora vsebovati naslednje:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(2) Odločboo oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
8. člen 
(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 3. člena tega odloka nakažejo na poseben račun Občine Lendava in na predpisan način, ki je objavljen na spletni strani občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Zavezanec je dolžan o izvedbi plačila turistične in promocijske takse mesečno poročati občini v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani občine.
9. člen 
(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz druge alineje 3. člena tega odloka se obračunava v letnem pavšalnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z odločbo, ki jo izda s sklepom župana imenovan občinski organ v skladu z 2. členom tega odloka, v višini, ki jo opredeljuje tretji odstavek 5. člena tega odloka.
(2) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Lendava na predpisan način, ki je objavljen na spletni strani občine oziroma določen v prejeti odločbi, v rokih, ki jih opredeljuje sedmi odstavek 22. člena ZSRT-1 oziroma v roku, opredeljenem v odločbi iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Zavezanci iz druge alineje 3. člena tega odloka občini posredujejo podatke za izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena, in sicer podatke o osebnem imenu, stalnem naslovu prebivališča, matični in davčni številki, podatke o stanovanjski površini ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše in počitniškega stanovanja, v primeru tretjegaodstavka tega člena pa tudi število mesecev trajanja lastništva. Podatke občina potrebuje za vzpostavitev evidence, ki je opredeljena v 10. členu tega odloka.
10. člen 
(1) Kar ni opredeljeno s tem odlokom, se podrobneje uredis pravilnikom, ki ga sprejme župan Občine Lendava.
(2) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov ter določili ZSRT-1, se vzpostavi evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj kar se podrobneje uredi s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
11. člen 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
(1) Občinski inšpektorat Občine Lendava, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
13. člen 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 11. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
(5) Z globo 100 eurov se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki skladno s pravilnikom iz 10. člena tega odloka ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence.
(6) Z globo 100 eurov se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki do 31. marca oziroma roka, opredeljenega v prejeti odločbi iz 7. oziroma 9. člena tega odloka, ne plača letne pavšalne turistične takse za preteklo leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve nove višine taksepreneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 42/06).
15. člen 
(1) Turistična taksa po prvem in drugem odstavku 5. člena se začne pobirati in odvajati od 1. 1. 2019 dalje.
(2) Promocijska taksa po prvem in drugem odstavku 5. člena se začne pobirati in odvajati od 1. 1. 2019 dalje.
(3) Turistična taksa v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj po tretjem odstavku 5. člena se prvič obračuna v letu 2019.
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0003/2018-5
Lendava, dne 20. junija 2018
Podžupan 
Občine Lendava 
Ferenc Horváth l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti