Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2489. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna, stran 8100.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 31. redni seji 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna 
1. člen 
6. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce,
6. urejanje in čiščenje javnih zelenih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. 24-urna dežurna služba ter urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem,
9. gasilska služba oziroma služba požarne varnosti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008
Postojna, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost