Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici, stran 8111.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 22. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici se spreminja Odlok o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici (Uradni list SRS, št. 15/89, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 30/91 in 64/94).
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
2. člen
(vsebina) 
(1) Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici (v nadaljevanju besedila ZN) vsebujejo:
1. Besedilo, ki obsega:
– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN,
2. Priloge, ki obsegajo:
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN,
– povzetek za javnost,
– spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN.
(2) Zaradi sprememb in dopolnitev ZN se grafični del osnovnega ZN spremeni v delu, ki se nanaša na urbanistično arhitektonsko situacijo.
3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev ZN) 
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu "Zg. Bistrica I" v Slovenski Bistrici je:
– sprememba vrste gradnje na parc. št. 600/11 in 600/12, k.o. Zgornja Bistrica
– določitev gradbene meje območja v okviru parc. št. 600/11 in 600/12, k.o. Zgornja Bistrica.
4. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN) 
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na del območja ZN (parc. št. 600/19, 600/12, 600/11, 597/3, vse k.o. Zgornja Bistrica), meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami ZN ne spreminja.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
5. člen
Spremembe in dopolnitve omenjenega odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/94, se nanašajo na III. poglavje FUNKCIONALNA REŠITEV IN NAMEMBNOST OBMOČJA, kjer se v 4. členu zadnji odstavek spremeni z naslednjim besedilom:
»Na preostalih parcelah je predvidena gradnja 11 zasebnih, prostostoječih hiš, na dveh parcelah vrstna hiša sistema dvojček in trojček ter ureditev dovoznih cest.
Na parc. št. 600/12, 600/11 in delu parc. št. 597/3, vse k.o. Zgornja Bistrica v območju A, je predvidena dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, ki se v skladu s predpisom o klasifikaciji vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC-SI) glede na namen uvrščajo v:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe.
Na območju parc. št. 597/5, 597/3, k.o. Zgornja Bistrica je obstoječ objekt, kjer se opravlja poslovna dejavnost.«
6. člen
Zadnji odstavek 5. člena Odloka o ZN se spremeni tako da glasi:
»Na parc. št. 600/12, 600/11 in delu parc. št. 597/3, vse k.o. Zgornja Bistrica v območju A, je predvidena predvidena gradnja vrstnih stanovanjskih hiš ali hiš sistema dvojček ali trojček, tlorisnih gabaritov največ 10 m x 7 m ±3 m, etažnosti (K)+P+(1)+(M). Oblika osnovnega tlorisa je podolgovate oblike z razmerjem stranic od 1:1,2 do 1:1,5, dopustno pa je tudi dodajanje in odvzemanje stavbnih volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa. Konstrukcija: klasično zidana, lesena ali montažna, streha: ravna, enokapna z naklonom do 15° ali dvokapna z naklonom od 35° do 45°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha in možnost frčad in čopov. Na strehah je dovoljeno namestiti zbiralnike sončne energije, vendar naj bodo nameščeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.
Strešna kritina: pogojena je s tehnološko rešitvijo strehe. Dopustni so temnejši toni (temno rdeča, siva, rjava barva). Ravna streha je lahko ozelenjena.
Fasada: klasično ometana (obarvane v umirjene tone), lesena ali iz sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno kvalitetna arhitektura.
Lega: definirana je s površino za razvoj objekta, znotraj katere se objekt postavi pravokotno oziroma vzporedno z gradbenimi mejami in gradbenimi linijami tako, da se glede na dostopnost, nagib terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora ohrani čim večji del uporabne zunanje površine.«
7. člen
Na koncu 5. člena Odloka o ZN se doda nov odstavek s sledečim besedilom:
»Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj gradbene meje so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela ter dozidave pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov, predvidene s tem odlokom.
Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije ter dozidave so dopustne pod pogojem, da je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).«
8. člen
Na koncu 5. člena Odloka o ZN se doda nov 5.a člen s sledečim besedilom:
»Na območju ZN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost, in sicer:
– majhna stavba (npr. garaža, drvarnica, savna, fitnes, zimski vrt ipd.),
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (npr. lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov ipd.),
– ograja,
– podporni zid,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (npr. priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek na komunikacijska omrežja ipd.),
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (npr. vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.),
– pomožni komunalni objekt (npr. ponikalnica, revizijski in drugi jašek, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščobe ipd.).«.
IV. KONČNE DOLOČBE 
9. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-14/2018-0203-8
Slovenska Bistrica, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost