Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2492. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Razkrižje, stran 8101.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/18 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 21. redni seji dne 29. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Razkrižje 
1. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojencev, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči ob rojstvu otroka.
3. člen 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se staršem novorojenega otroka podelijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Razkrižje.
4. člen 
Pravico do pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta oba državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Razkrižje.
V primeru, da starša novorojenca živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi in ima stalno prebivališče v Občini Razkrižje.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
5. člen 
Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša 200,00 EUR neto za novorojenca.
O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloči občinski svet s sklepom.
6. člen 
Upravičenec uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči za novorojence z vlogo na predpisanem obrazcu, ki jo pošlje po pošti ali vloži osebno pri Občini Razkrižje.
Denarna pomoč se izplača na podlagi popolne vloge upravičenca, ki obsega:
– ime, priimek in naslov prejemnika, EMŠO in njegovo davčno številko,
– številko transakcijskega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski račun, in
– ime in priimek ter naslov otroka oziroma otrok.
Starši novorojenca pridobijo pravico do pomoči, ko občinska uprava pridobi podatke o rojstvu otroka iz uradnih evidenc.
Po izteku enega leta od dneva rojstva otroka, upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči po določbah tega pravilnika.
7. člen 
O dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence po tem pravilniku odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper izdano odločbo je, v roku 15 dni od njene vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine Razkrižje.
8. člen 
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek denarne pomoči vlagatelju najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
9. člen 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
10. člen 
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto enkratno denarno pomoč skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 007-44/2018-1
Razkrižje, dne 2. julija 2018
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost