Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2268. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

2269. Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije
2270. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
2271. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2272. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ; ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
2273. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2274. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2328. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

MINISTRSTVA

2275. Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo
2276. Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode
2277. Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo
2278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2279. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini
2280. Seznam izdanih tehničnih smernic

USTAVNO SODIŠČE

2281. Odločba o ugotovitvi, da točka 1 drugega odstavka 67. člena, prvi odstavek 68. člena in 69. člen Zakona o revidiranju niso bili v neskladju z Ustavo, o zavrnitvi pobude in o nesprejemu ustavne pritožbe
2282. Odločba o zavrženju in zavrnitvi ustavne pritožbe
2283. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe in zavrženju pobude
2284. Sklep o zavrženju pobude

BANKA SLOVENIJE

2285. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij

SODNI SVET

2286. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 16. junija 2009

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2287. Razpis naknadnih volitev poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2329. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2288. Pristop h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

OBČINE

Brezovica

2289. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Črnomelj

2290. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990, dopolnjene 2009
2291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
2292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
2293. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
2294. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Majer na Vinici

Grosuplje

2295. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče parc. št. 1149/6 v k.o. Šmarje
2296. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2297. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 2459/2, k.o. Žalna

Hrpelje-Kozina

2298. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008
2299. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

2300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični
2301. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični (uradno prečiščeno besedilo)

Koper

2302. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009
2303. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper

Kozje

2304. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2305. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2306. Sklep o ekonomski ceni vzgojno-varstvenih programov

Kranjska Gora

2307. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB2)
2308. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009
2309. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

Litija

2310. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Litija

Luče

2311. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

Medvode

2312. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2008
2313. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca

Metlika

2314. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2009

Mirna Peč

2315. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni enoti

Osilnica

2316. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«

Sevnica

2326. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno trgovski center Sevnica

Slovenske Konjice

2317. Sklep o začetku priprave dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice

Šentjur

2318. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor

Vipava

2319. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007
2320. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008
2321. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna spomenika lokalnega pomena

Zagorje ob Savi

2322. Končno poročilo o izidu svetovalnega referenduma o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje, ki je bil v nedeljo, 7. junija 2009

Zavrč

2327. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009

Železniki

2323. Statut Občine Železniki
2324. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2008

Žiri

2325. Sklep o sprejetju korekcijskega faktorja za izračun komunalnega prispevka v poslovni coni P1

POPRAVKI

2330. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti