Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 352-857/2009/4 Ob-4574/09 , Stran 1612
I. Predmet razpisa: a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana: – Gorkičeva 18, stanovanje št. 29 (delno opremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,16 m2, – Gregorčičeva 11a, stanovanje št. 25 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 42,32 m2, – Igriška 6, stanovanje št. 6 (opremljeno) – garsonjera, velikosti 19,44 m2, – Igriška 6, stanovanje št. 3 (opremljeno) – garsonjera, velikosti 25,89 m2, – Igriška 6, stanovanje št. 8 (opremljeno) – garsonjera, velikosti 19,44 m2, – Pokopališka 6, stanovanje št. 18 (delno opremljeno) – garsonjera, velikosti 23,15 m2, – Prijateljeva 30, stanovanje št. 29 (delno opremljeno) – 1-sobno, velikosti 31,63 m2, – Rusjanov trg 10, stanovanje št. 26 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,37 m2, – Trebinjska 13, stanovanje št. 21 (neopremljeno) – 2,5-sobno, velikosti 56,96 m2, – Vrtača 5, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 53,33 m2; b) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Brežice: – Bizeljska 18, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 60,28 m2, – Cankarjeva 15, stanovanje št. 6 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 45,96 m2, – Kettejeva 3, stanovanje št. 8 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 51,76 m2; c) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Celje: – Škapinova 8, stanovanje št. 149 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 60,03 m2; č) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Dobrovo v Goriških Brdih: – Bevkova 2, stanovanje št. 0 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 27,89 m2; d) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Dravograd: – Mariborska cesta 39, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 54,75 m2, – Meža 4, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 96,14 m2; e) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Gornja Radgona: – Mladinska 16, stanovanje št. 1 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 33,91 m2; f) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ilirska Bistrica: – Gubčeva 1, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 82,02 m2, – Gubčeva 1, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 80,00 m2; g) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Jesenice: – Cesta Cirila Tavčarja 10, stanovanje št. 35 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 55,96 m2; h) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kočevje: – Kidričeva 7, stanovanje št. 21 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 55,01 m2; i) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Koper: – Vodopivčeva 3, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 29,10 m2; j) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kozina: – Rodiška 7, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2,5-sobno, velikosti 57,52 m2; k) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Maribor: – Aškerčeva 28, stanovanje št. 8 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 62,90 m2, – Borštnikova 75, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 70,19 m2, – Borštnikova 106, stanovanje št. 7 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 52,88 m2, – Regentova 6, stanovanje št. 26 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 22,09 m2; l) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Mirna na Dolenjskem: – Glavna cesta 52, stanovanje št. 10 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 49,01 m2, – Roje 3, stanovanje št. 8 (neopremljeno) – 2,5-sobno, velikosti 67,79 m2, – Roje 5, stanovanje št. 9 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 20,46 m2, – Roje 4, stanovanje št. 9 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 21,14 m2, – Roje 1, stanovanje št. 6 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 34,90 m2; m) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Murska Sobota: – Lendavska 19b, stanovanje št. 35 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,35 m2, – Slomškova 68, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 28,81 m2, – Stara ulica 18, stanovanje št. 10 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 22,27 m2; n) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Piran: – Rozmanova 24a, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 45,34 m2; o) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Radeče: – Pot na brod 12, stanovanje št. 6 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 90,97 m2; p) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Šentrupert: – Slovenska vas 17, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 79,55 m2; r) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Sežana: – Partizanska cesta 68, stanovanje št. 404 (neopremljeno) – 2,5-sobno, velikosti 68,22 m2, – Ul. I. tankovske brigade 1, stanovanje št. 42 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 70,90 m2; s) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Tolmin: – Gregorčičeva 14, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 60,56 m2; š) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Trbovlje: – Ul. Sallaumines 10a, stanovanje št. 13 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 69,20 m2; t) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Velenje: – Goriška cesta 49, stanovanje št. 11 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 30,55 m2; u) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Vipava: – Ul. Gradnikove brigade 12, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 47,89 m2, – Ul. Gradnikove brigade 12, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 61,90 m2; v) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Žalec: – Ul. F. Pohlina 1, stanovanje št. 15 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 44,63 m2. Vsa stanovanja bodo vseljiva sukcesivno predvidoma do konca leta 2009 oziroma po končani gradbeni obnovi. II. Razpisni pogoji: a) Upravičenci do prijave na razpis Upravičenci do prijave na razpisu so po določbi 1. člena Stanovanjskega pravilnika delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah in drugih organizacijskih enotah državne uprave ter Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in delavcev, ki so pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma opravljajo vojaško službo pri Ministrstvu za obrambo. Uslužbenec ima pravico kandidirati na razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner lastnik oziroma solastnik stanovanjske nepremičnine v oddaljenosti do 60 km po najkrajši javni cesti od kraja zaposlitve do kraja bivališča. Posamezni prosilec lahko kandidira samo za stanovanje v enem kraju. Prosilci, ki so upravičeni do prijave na razpis, morajo glede na svoj stanovanjski status priložiti naslednje listine: 1. vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer); 2. izpolnjen obrazec (obrazec); 3. dokazila (najemna pogodba oziroma drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju); 4. izjavo uslužbenca, da bo v enem letu po zaključku stanovanjskega varčevanja izpraznil stanovanje (v primeru, da stanovanjsko varčuje); 5. v primeru skupne vloge dveh prosilcev, ki živita v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, potrdilo o gospodinjski skupnosti, ki ni starejše kot mesec dni od objave razpisa in ga izda upravna enota. Zahtevan obrazec je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod vsebino: za javne uslužbence, uslužbenski dogodki, službena stanovanja, na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/dogodki/za_javne_usluzbence/za_javne_usluzbence/. b) Oddaja vloge Vlogo za dodelitev stanovanja odda uslužbenec skupaj z ostalimi zahtevanimi listinami po pogojih razpisa pri organu, pri katerem je zaposlen, v roku 45 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do vključno 3. avgusta 2009. Vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili so državni organi dolžni pregledati in samo popolno opremljene vloge točkovati v skladu s stanovanjskim pravilnikom. Po točkovanju vlog organi razvrstijo prosilce po krajih, v katerih so razpisana službena stanovanja in po številu zbranih točk. V primeru skupne vloge dveh prosilcev, prosilca v vlogi navedeta, da vlogo oddajata skupaj in na obrazcu določita, kdo je nosilec razmerja. Prijavo na razpis oddata ločeno pri organu, v katerem sta zaposlena. Dodeljene točke obeh prosilcev sešteje strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. c) Naloge državnih organov Državni organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami poslati na naslov Ministrstva za javno upravo v nadaljnjih 7 dneh, to je do vključno 10. avgusta 2009. Vloge, ki jih strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije na Ministrstvu za javno upravo ne prejme v predpisanem roku, Stanovanjska komisija ne bo obravnavala ne glede na to, da bodo posamezni prosilci vlogo pri organu, kjer so zaposleni, oddali pravočasno. V prednostni vrstni red so državni organi dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi sestavi, razen v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi in v primeru upravnih enot. V primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi, organi prednostni red pripravijo ločeno, dodelitev kadrovskih točk pa se opravi po postopku tretjega odstavka 12. člena stanovanjskega pravilnika. Prednostni redi za upravne enote se pripravijo ločeno v okviru pristojnega ministrstva, z upoštevanjem četrtega odstavka 12. člena Stanovanjskega pravilnika. III. Splošne določbe Državni organi sami odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih evidenc. Pri odločanju o velikosti dodeljenih službenih stanovanj, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije upošteva podatek o številu družinskih članov. Kolikor glede na število družinskih članov ni možno oddati v najem službenega stanovanja primerne velikosti, Stanovanjska komisija dodeli v najem stanovanje, ki je na razpolago. Če več prosilcev dosega enako število točk, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije dodeli stanovanje tistemu, ki dosega večje število kadrovskih točk. V primeru enakega števila kadrovskih točk se stanovanje dodeli prosilcu, ki ima večje število točk za delovno dobo. V primeru enakega števila kadrovskih točk in točk za delovno dobo, o vrstnem redu odloča žreb, ki ga določi strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. V primeru dvoma pri dokazovanju oddaljenosti, se podatki o razdaljah med kraji ugotavljajo na podlagi uradnih evidenc Ministrstva za promet. V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba prosilca dodatno pozove za predložitev potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču, ki ne sme biti starejše kot mesec dni. Prednostni red velja 6 mesecev od sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. V primeru, da se prosilec odpove najemu že dodeljenega stanovanja, oziroma, da je v tem roku na razpolago dodatno stanovanje, se takšno stanovanje ponudi v najem naslednjemu prosilcu na prednostnem redu, ki dosega zadostno število točk. O rezultatih razpisa bodo obveščeni vsi državni organi, katerih prosilci so se prijavili na razpis. Državni organi so dolžni vse prosilce v okviru svojega organa obvestiti o rezultatih razpisa. Prosilci, ki jim bodo službena stanovanja dodeljena, bodo osebno prejeli sklep o dodelitvi. Prednostni vrstni red bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.