Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2303. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper, stran 6368.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan Mestne občine Koper dne 2. junija 2009 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper
1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper z dne 1. 4. 2009, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/09 (v nadaljevanju: sklep), se spremeni oziroma dopolni tako, da se na koncu točke 1. (Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper) doda naslednje besedilo:
»Občine južne Primorske, združene v konzorcij GOJUP, so sprejele odločitev o načinu ravnanja z odpadki v regiji, ki vključuje skupno odlagališče ostanka nenevarnih odpadkov na območju obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov v Dvorih, na območju MO Koper. Ker na območju obstoječega odlagališča ni več prostora za nadaljnje odlaganje odpadkov, ga je potrebno razširiti in v ta namen spremeniti namembnost zemljišč v prostorskih sestavinah plana.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper (vinske kleti, turistične kmetije, v letu 2004, Uradni list RS, št. 96/04) se dopolnijo z možnostjo lokacije turističnih kmetij in kmetijskega gospodarskega objekta.
Za uresničitev razvojnih načrtov občine se določijo nova območja za šport in rekreacijo ter za turistične dejavnosti, za kar se v prostorskih sestavinah plana ustrezno spremeni namembnost zemljišč.
Spremeni se namembnost zemljišč (iz območja za centralne dejavnosti v območje mešane rabe) in način urejanja v planski celoti KC-20.«
2. Druga točka sklepa (Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana) se spremeni tako, da se glasi:
»Območje predvidene spremembe namembnosti zemljišč v prostorskih sestavinah plana so:
– območje predvidenih obvoznih cest v naselju Podpeč in Spodnje Škofije,
– območje predvidene razširitve odlagališča nenevarnih odpadkov v Dvorih,
– območje zemljišč s parc. št. 5166, 5219/2, 5219/1, vse k.o. Bertoki in 65/1 k.o. Podgorje (turistične kmetije, vinske kleti, gospodarski objekt),
– območje zemljišč s parc. št. 3887/1, 3884/5, 3887/4, 3886/1, 3883/1, 3882/1, 3881/1, vse k.o. Bertoki in 151/1, 151/2, 146, 2448/4, 2448/6, 2448/1, 2448/2 in 2448/3, vse k.o. Gradin (za šport in rekreacijo),
– območje zemljišč s parc. št. 929/2, 873 in 848, vse k.o. Oltra (za turistične dejavnosti),
– območje planske celote KC-20.
Območja, določena z idejnimi rešitvami za rekonstrukcijo oziroma gradnjo navedenih cest in za razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov ter območja, določena za ostale spremembe namembnosti zemljišč, se lahko v postopku umeščanja prostorskih ureditev v prostor spremenijo (povečajo ali zmanjšajo oziroma prilagodijo glede na prostorske zahteve).«
3. Tretja točka sklepa (način pridobitve strokovnih rešitev) se dopolni tako, da se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za strokovno rešitev za razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov se uporabi že izdelane idejne rešitve za novo odlagalno polje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, ki jih je izdelal IRGO CONSULTING d.o.o., Ljubljana, v juniju 2006 (št. projekta ic 158/06).«
4. Četrta točka sklepa se dopolni tako, da se na koncu točke doda besedilo, ki se glasi:
»Terminski plan je pripravljen z upoštevanjem rokov, ki jih določa zakon. Zaradi morebitnega daljšega usklajevanja z nosilci urejanja prostora in priprave dodatnih strokovnih podlag in preveritev, se roki posameznih faz lahko tudi spreminjajo. Ker so predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana lokacijsko različno zahtevne prostorske ureditve na različno občutljivih območjih, se lahko postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana vodi in zaključi s sprejemom akta ločeno za posamezne prostorske ureditve.«
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam in se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-3/2009
Koper, dne 2. junija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articoli 46 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto, in data del 2 giugno 2009,
L A D E L I B E R A
sulle modifiche ed integrazioni alla Delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo termine e del Piano sociale del Comune città di Capodistria
1. La delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo termine e del Piano sociale del Comune città di Capodistria, accolta il giorno 1. 4. 2009 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della RS, n. 31/09 (nel seguito denominata: delibera), è modificata ovvero integrata come segue:
Al punto 1 (Stato di cose presenti e finalità della predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sicale del Comune città di Capodistria) si aggiunge, in fine, il seguente testo:
»I comuni del Litorale meridionale, uniti nel consorzio GOJUP, hanno accolto la decisione in merito alle modalità di gestione dei rifiuti nella regione, designando, tra l’altro, una discarica comune per lo smaltimento del residuo dei rifiuti non pericolosi nella zona dell’attuale discarica a Dvori, situata nel territorio del Comune città di Capodistria. Essendo la suddetta discarica ormai satura, occorre ampliarla ed a tale fine modificare, negli elementi territoriali del piano, la destinazione d’uso dei terreni interessati.
Alle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo termine e del Piano sociale del Comune città di Capodistria (cantine vinicole, agriturismi, nel 2004, GU della RS, n. 96/04) viene aggiunta la possibilità di ubicazione degli agriturismi e di annessi rustici.
Ai fini di attuazione dei piani di sviluppo comunale vengono individuate nuove zone da destinarsi all’attività sportiva e ricreative nonché al turismo apportando, contestualmente, delle modifiche agli elementi territoriali del piano consistenti nel mutamento della destinazione d’uso dei terreni.
Il mutamento della destinazione d’uso dei terreni (da quella dei servizi centrali in quella di uso promiscuo) e le modalità di sistemazione nell’unità di piano KC-20.«
2. Il punto secondo della delibera (Zona interessata dalle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano) è modificato come segue:
»Le unità di piano interessate dai mutamenti delle destinazioni d’uso dei terreni sono le seguenti:
– la zona delle future tangenziali degli abitati di Podpeč e Spodnje Škofije,
– la zona del previsto ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi nella localitŕ di Dvori,
– i terreni insistenti sulle particelle catastali n. 5166, 5219/2, 5219/1, c.c. di Bertocchi e 65/1 c.c. di Podgorje (agriturismi, cantine vinicole, annessi rustici),
– i terreni insistenti sulle particelle catastali n. 3887/1, 3884/5, 3887/4, 3886/1, 3883/1, 3882/1, 3881/1, c.c. di Bertocchi, e 151/1, 151/2, 146, 2448/4, 2448/6, 2448/1, 2448/2 in 2448/3, c.c. di Gradin (destinato allo sport ed alle attività ricreative),
– terreni insistenti sulle particelle catastali n. 929/2, 873 e 848, c.c. di Oltra (destinati alle attività turistiche),
– zona interessata dall’unità di piano KC-20.
Le zone destinate in base ai progetti di massima al rifacimento ovvero alla costruzione delle succitate strutture viarie ed all’ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi, come pure le zone interessate dai restanti mutamenti della destinazione d’uso, possono subire modifiche (espansione o riduzione ovvero adattamento alle esigenze territoriali) nel corso della procedura di elaborazione dei vari strumenti urbanistici particolareggiati.«
3. Il punto terzo della delibera (modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche) è modificato aggiungendo, dopo il secondo comma, un nuovo comma che recita:
»Per gli aspetti tecnici di realizzazione dell’ampliamento della discarica dei rifiuti non pericolosi si fa riferimento ai progetti di massima già esistenti, riguardanti il nuovo campo di smaltimento, realizzata dalla società IRGO CONSULTINO d.o.o. Ljubljana, nel giugno 2006 (n. di progetto ic 158/06).«
4. Il punto quarto è integrato con l’aggiunga, in fine, del seguente testo:
»Il piano delle scadenze è definito in considerazione dei termini di legge. I termini previsti per le singole fasi possono subire modifiche in seguito ad eventuali prolungamenti dei tempi di concertazione con gli enti preposti alla pianificazione territoriale, come pure al compimento delle verifiche ed alla predisposizione di approfondimenti tecnici aggiuntivi. Essendo i siti – oggetto delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano – diversi per esigenze di natura territoriale e di sensibilità ambientale, le relative procedure possono essere condotte e terminate con adozione di strumenti urbanistici riferiti a ciascun sito separatamente.«
5. La delibera sulle modifiche ed integrazioni alla delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo termine e del Piano sociale del Comune città di Capodistria entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
La delibera va inviata al Ministero per l’ambiente ed il territorio ed ai comuni confinanti e viene pubblicata sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 3505-3/2009
Capodistria, 2. giugno 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost