Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Ob-4684/09 , Stran 1636
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (dalje: Sklad) ima v prodaji stanovanja po javnih razpisih 2007 in 2008, ki niso bila prodana v rednem razpisanem roku. Prosta stanovanja so na lokacijah Postojna, Maribor, Kranj, Jesenice, Ajdovščina, Vipava, Rače pri Mariboru, Pivka in Šmarje pri Jelšah. Podrobnosti o posameznih stanovanjih in pogojih za njihov nakup si lahko zainteresirani kupci ogledajo na spletni strani Sklada www.ssrs.si pod rubriko stanovanja. Sklad nudi za a) nakup prostih tržnih stanovanj in b) za plačilo kupnine za stanovanja, ki so bila že prodana na podlagi razpisov iz prejšnjega odstavka (veljavno sklenjene prodajne pogodbe), pa na dan objave tega javnega poziva še ni bila plačana kupnina v višini preko 50%, možnost ugodnega kreditiranja z dolgoročnim stanovanjskim posojilom pod pogoji tega poziva. Za dolgoročno stanovanjsko posojilo lahko zaprosijo vsi zainteresirani kupci za nakup neprodanih stanovanj po Razpisu 2007 in Razpisu 2008 in kupci, ki še niso poravnali kupnine v višini več kot 50% za že prodana stanovanja. Posojilo bo odobreno izbranim kupcem stanovanj v zaprošeni višini pod pogoji tega poziva in obrazcev tega poziva, vendar največ v višini 80% pogodbene cene stanovanja oziroma 80% višine še ne plačanega dela kupnine za že prodana stanovanja. Posojilo v primeru iz b) alineje ni mogoče pridobiti za namene poplačila kredita najetega za nakup stanovanja pri Skladu, ki so ga kupci najeli že pri drugih subjektih. 1. Odplačilna doba posojila je do 15 let. Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah z direktno obremenitvijo plače oziroma pokojnine. 2. Izbrani kupec, ki se bo odločil za najem posojila po tem pozivu, se bo lahko odločil za: – fiksno (nespremenljivo) obrestno mero v višini 5% ali – spremenljivo obrestno mero v višini 6m EURIBOR + 1,1%. Višino spremenljive obrestne mere se določa 2-krat letno, in sicer na dan 31. 3. in 30. 9. vsako koledarsko leto, in sicer na podlagi podatkov o višini EURIBOR z dne 31. 3. in 30. 9. oziroma zadnji delovni dan pred tem datumom. 3. Posojilojemalec mora biti odplačilno sposoben. Odplačilno sposoben je posojilojemalec, ki: – je v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas ali upokojen, – na svoj bančni račun prejema redne mesečne prilive oziroma dohodke, med katere štejemo plačo in pokojnino, – ob koncu odplačilne dobe posojila ne presega 75 let. Odplačilno sposobnost se ugotavlja na podlagi zadnjih trimesečnih bančnih izpiskov posojilojemalca, pri tem, da mora posojilojemalcu ob upoštevanju vseh že sprejetih obveznosti na računu po obračunu anuitete za posojilo po tem pozivu ostati najmanj 537 EUR. V primeru, da posojilojemalec ni sposoben za odplačilo posojila ali za odplačilo posojila v celoti, lahko v posojilni odnos vstopi soplačnik, ki sočasno s posojilojemalcem podpiše posojilno-zastavno pogodbo in je tudi odgovoren za odplačilo dolga. Posojilna sposobnost soplačnikov se ugotavlja na enak, zgoraj opisani način. 4. Posojilojemalec je dolžan odobreno posojilo zavarovati z zastavo kreditiranega stanovanja v obliki notarskega zapisa in ustreznim vpisom prve zastavne pravice v zemljiško knjigo. Zastavljeno stanovanje brez soglasja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada ni možno zamenjati ali prodati oziroma dodatno obremeniti, za kar se izvede ustrezen vpis prepovedi v zemljiško knjigo. 5. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Stroške vseh zavarovanj posojila plača posojilojemalec. 6. Splošne pogoje prodaje, seznam stanovanj ter vzorec prodajne pogodbe, si zainteresirani lahko ogledajo na sedežu Sklada, v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, v času uradnih ur in na spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad si pridržuje pravico, da izbranemu kupcu ne omogoči oziroma odobri najema posojila v primeru, da ugotovi, da so bili ob prijavi za nakup stanovanja in/ali v postopku ugotavljanja odplačilne sposobnosti predloženi nepravi podatki oziroma da obstaja dvom v resničnost predloženih podatkov oziroma v možnost odplačevanja posojila. Skladno z določili razpisov 2007 in 2008 v primeru, če izbrani kupec ne bo sklenil prodajne pogodbe v roku, ki ga pisno določi prodajalec, se šteje, da je nepreklicno izjavil, da od sklenitve pogodbe odstopa. V navedenem primeru se znesek dela vplačane are v višini 5.000 EUR, ki jo je prosilec vplačal ob prijavi, kupcu ne vrne in ga prodajalec zadrži. Kupec mora zaradi ugotavljanja kreditne sposobnosti pred kandidiranjem za nakup stanovanja predložiti dokumente za ugotavljanje kreditne sposobnosti in pridobiti Sklep o odobritvi kredita, sicer se v primeru neodobrenega posojila s strani Sklada in odstopa od podpisa pogodbe, del vplačane are v višini 5.000 EUR kupcu ne vrne in ga prodajalec zadrži. Vse informacije lahko dobite v času uradnih ur osebno na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Ljubljani, na Poljanski cesti 31 ali na tel. 01/47-10-500 ter na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada www.stanovanjskisklad-rs.si oziroma www.ssrs.si, kjer si zainteresirani lahko tudi izračunajo informativno odplačilno sposobnost oziroma najvišjo višino posojila glede na pogoje tega poziva.

AAA Zlata odličnost