Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2312. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2008, stran 6401.

Na podlagi 128. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06) in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 9. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode je realiziran v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega prihodke v višini 10.483.081 EUR in odhodke v višini 10.692.973 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 209.892 EUR.
Račun financiranja zajema povečanje sredstev na računih v višini 778.118 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb, ki zajema prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev, denarnega toka v letu 2008 ni bilo.
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 979.379 EUR se razporeja s proračunom za leto 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-156/09
Medvode, dne 9. junija 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.