Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2317. Sklep o začetku priprave dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice, stran 6409.

Na podlagi 57. člena, v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave dopolnitev sprememb in dopolnitev odloka o PUP za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04)
1. Ocena stanja in razlogi
Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04) je treba dopolniti, ker so sprejeti novi podzakonski predpisi. Posamezne opredelitve v prostorskem aktu je treba tekstualno prilagoditi na novo Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
Razlogi za spremembe in dopolnitve PUP so:
– določitev pogojev gradnje za enostavne in nezahtevne objekte.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na celotno opredeljeno območje projekta št. 338.A/04, ki je sestavni del veljavnega odloka in se v obsegu ne spreminja s to dopolnitvijo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbela v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) Občina Slovenske Konjice.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+----------------------------------------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe      |junij 2009   |
|prostorskega akta               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na     |junij 2009   |
|svetovnem spletu, MOP             |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o izvedbi |30 dni     |
|celovite presoje vplivov na okolje      |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava osnutka spremembe prostorskega akta |7 dni     |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobivanje smernic             |30 dni     |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni  |7 dni pred   |
|obravnavi osnutka               |pričetkom javne|
|                       |razgrnitve   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava      |30 dni     |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov   |7 dni po    |
|                       |zaključku javne|
|                       |razgrnitve   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobivanje mnenj              |30 dni     |
+----------------------------------------------+---------------+
|Stališča do pripomb in predlogov       |takoj od    |
|                       |opredelitve  |
|                       |načrtovalca  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava usklajenega predloga         |7 dni     |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu     |november 2009 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Objava v Uradnem listu RS           |november 2009 |
+----------------------------------------------+---------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je treba vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine
Zavod RS za gozdove.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice, 3210 Slovenske Konjice.
Za Izdelovalca dopolnitev za spremembo in dopolnitev Odloka o PUP je investitor izbral: URBANA Kočar in Kočar d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0004/200913131
Slovenske Konjice, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost