Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 610-15/2008-320 Ob-4573/09 , Stran 1620
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 1. Predmet razpisa in razpisno področje Predmet razpisa je izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, ki bo sofinanciran s strani MOL in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MK RS). Razpis se nanaša na izbor izvajalca, ki bo samostojno urejal in izdajal kulturni štirinajstdnevnik, ki bo prvič izšel najkasneje aprila 2010 in bo izhajal vsaj tri leta od izida prve številke. V primeru, da bo izhajanje štirinajstdnevnika v treh letih izkazalo dobre rezultate (glede na cilje, določene v točki 3), se lahko podpora MOL in MK RS temu projektu nadaljuje s sklenitvijo dodatka k pogodbi. Po izteku triletnega obdobja se opravi analiza izpolnjevanja kriterijev ter evalvacija projekta. Projekt izhajanja kulturnega štirinajstdnevnika bosta podprla MOL in Ministrstvo za kulturo RS. 2. Opredelitev področja: podpora izdajanju kulturnega štirinajstdnevnika v obdobju od aprila leta 2010 do marca leta 2013, ki bo osredotočen na področje kulture, medijev in intelektualnega življenja in bo objavljal poglobljene članke o teh področjih ter kakovostne kulturne vsebine. Na ta način bo vidno prispeval k odpiranju kritične refleksije v kulturi in družbi ter k obogatitvi slovenske medijske krajine. 3. Cilji razpisa Cilji podpore izdajanju kulturnega štirinajstdnevnika so: 1. Obogatitev medijske krajine z vrhunskim tiskanim medijem, ki bo ob kontinuiranem izhajanju odpiral in poglabljal kritično refleksijo na vseh področjih kulture in družbe. 2. Ažurna dostopnost zahtevnejših vsebin s področja kulture na aktualen in poglobljen način, povezovanje različnih intelektualnih okolij in širjenje medijske svobode ter načel Unesca na področju kulture in medijev. 3. Dostopnost kulturnega štirinajstdnevnika na celotnem območju Slovenije in na celotnem slovenskem kulturnem prostoru, zlasti v knjižnicah, knjigarnah in drugih kulturnih ustanovah ter na svetovnem spletu, promocija kulture, dvig medijske pismenosti in večja dostopnost kulturnih vsebin. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Kulturni štirinajstdnevnik bo izhajal v tiskani obliki in v obsegu najmanj 20 časopisnih strani na številko ali najmanj štirih avtorskih pol na številko, z vsebinskega vidika pa bo ponujal poleg informacij o kulturnih dogodkih na območju Ljubljane, Republike Slovenije in celotnega slovenskega kulturnega prostora tudi širšo kritično refleksijo kulture in družbe ter kakovostne kulturne vsebine. Izhajal bo v nakladi najmanj 4000 izvodov na številko. Frekventnost izhajanja kulturnega štirinajstdnevnika je lahko tudi večja. Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi o sofinanciranju naveden kot pogodbena stranka. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL in MK RS, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni so tisti stroški projekta, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta; – opredeljeni v prijavi predlagatelja; – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – prepoznavni in preverljivi; – podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Prihodki ne smejo presegati odhodkov oziroma stroškov projekta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1. Razpisni pogoji Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo (58.1.), izdajanje knjig (58.110) ali izdajanje časopisov (58.13) v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) (obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran za opravljanje najmanj ene izmed zgoraj navedenih dejavnosti; v primeru, da se naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku); – so v obdobju 2007–2009 kontinuirano izdajali tiskani ali spletni medij, ki je vpisan v razvid medijev pri MK RS (obvezna dokazila: kopija odločbe o vpisu v razvid medijev, kopije 10 izvodov izdanih tiskanih medijev ali natisnjena dokazila o vsebini spletnega medija v obdobju 2007–2009); – so v obdobju 2007–2009 v mediju iz prejšnje alineje objavljali tudi vsebine s področja kulture (obvezna dokazila: kopije člankov s področja kulture v obsegu vsaj 3 avtorskih pol v obdobju 2007–2009); – zagotavljajo natisnjeno naklado kulturnega štirinajstdnevnika, ki ni nižja od 4000 izvodov na številko (obvezna priloga: izjava); – zagotavljajo, da bo kulturni štirinajstdnevnik izhajal v obsegu najmanj 20 časopisnih strani na številko ali v obsegu 4 avtorskih pol na številko (obvezna priloga: izjava); – zagotavljajo najmanj 30% vseh predvidenih stroškov kot lasten vložek; – zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh predvidenih stroškov in največ 10.000 EUR na posamično številko (v enem letu je predvidena izdaja najmanj 23. številk); – imajo natančno določen načrt distribuiranja svojih izdaj na celotnem območju Slovenije in na celotnem slovenskem kulturnem prostoru, poleg običajnih prodajnih mest za distribucijo časopisov pa posebno pozornost namenjajo knjižnicam, knjigarnam in drugim kulturnim ustanovam (obvezna priloga: seznam predvidenih prodajnih mest); – zagotavljajo, da oglasni prostor ne bo presegal 20% celotnega prostora posamezne številke (obvezna priloga: izjava); – ki zagotavljajo, da bo prihodek od prodaje in oglaševanja štirinajstdnevnika namenjen izključno razvoju in kakovosti kulturnega štirinajstdnevnika (obvezna priloga: izjava); – so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL in MK RS (obvezna priloga: izjava). 5.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 – sklep US: U-I-263-05-6, 97/05 – odl. US: U-I-163/05-36, 100/05 – sklep US: U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 – odl. US: U-I-57/06-28). 5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOL. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje na razpisu ter tudi vseh prepoznih in nepopolnih vlog ter prepozno dopolnjenih vlog. V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 6. Razpisni kriteriji in uporaba kriterijev 6.1. Razpisni kriteriji Razpisni kriteriji za izbiro izvajalca projekta so naslednji (možnih je največ 100 točk): – izvirnost, celovitost in utemeljenost programske zasnove z vidika pestrosti obravnavanja kulturne problematike ter kritične refleksije (do 20 točk); – sodobni, inovativni in poglobljeni pristopi pri posredovanju vsebin z vseh področij kulture (do 15 točk); – reference predvidenih stalnih sodelavcev, piscev, fotografov, oblikovalcev itn. (do 15 točk); – reference predvidenih članov uredniškega odbora, zastopanost referenčnih strokovnjakov z vseh področij kulture ter humanistike in družboslovja (do 15 točk); – dostopnost kulturnega štirinajstdnevnika oziroma zagotovljena distribucija v časopisnih kioskih, knjižnicah, knjigarnah, kulturnih ustanovah in drugih distribucijskih mestih na celotnem območju Republike Slovenije in na celotnem slovenskem kulturnem prostoru (do 10 točk); – višji delež sredstev, ki jih predlagatelj zagotavlja iz lastnih virov (do 10 točk); – reference predlagatelja kot založnika oziroma izdajatelja časopisov in revij (izdaja kakovostnega medija, doseg po NRB v obdobju 2006–2008, naklada, zastopanost kulturnih vsebin, jezikovna odličnost ...) (do 8 točk); – inovativnost promocijskega načrta (do 4 točke); – prednostna podpora izdajanju novega medija (3 točke). O izpolnjevanju razpisnih kriterijev poda županu MOL svoj predlog pristojna strokovna komisija MOL. 6.2. Uporaba razpisnih kriterijev: ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 90 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 89 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani projekt mora doseči najmanj 90 točk. MOL in MK RS bosta v letih 2010–2013 sofinancirala en projekt. 7. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpisa za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 je 700.000,00 EUR. Okvirna sredstva, namenjena izdajanju novega kulturnega štirinajstdnevnika, znašajo v letu 2010 predvidoma 233.000,00 EUR (MOL 183.500,00 EUR, MK RS 50.000,00 EUR), v letu 2011 predvidoma 233.000,00 EUR (MOL 183.500,00 EUR, MK RS 50.000,00 EUR), v letu 2012 predvidoma 233.000,00 EUR (MOL 183.000,00 EUR, MK RS 50.000,00 EUR). Izbran in sofinanciran bo en projekt. V primeru, da v proračunih MOL in MK RS za leta 2010, 2011 in 2012 ne bodo zagotovljena sredstva v predvidenem obsegu, bo delež sofinanciranja ustrezno spremenjen. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbran projekt za posamezno leto bo predlagatelj črpal v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. Z izbranim izvajalcem projekta izdajanja kulturnega štirinajstdnevnika se sklene tristranska pogodba o izvajanju projekta z MOL in MK RS. Pogodba se sklene za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja. V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji. 9. Razpisni rok: razpis se prične 19. 6. 2009 in zaključi 20. 7. 2009. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1, – prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev), – vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta. 10.1 Predlagatelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: a) v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, b) v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2 (obvezne izjave o izpolnjevanju pogojev), c) kopijo odločbe o vpisu v razvid medijev pri MK RS, d) kopije 10 izvodov izdanih medijev v obdobju 2007–2009 ali natisnjena dokazila o vsebini spletnega medija v obdobju 2007–2009, e) kopije člankov s področja kulture v obsegu vsaj 3 avtorskih pol v obdobju 2007–2009, f) seznam predvidenih prodajnih mest kulturnega štirinajstdnevnika, g) podpisane izjave najmanj 5 članov predvidenega uredniškega odbora, h) podpisane izjave najmanj 10 avtorjev, ki so pripravljeni sodelovati s kulturnim štirinajstdnevnikom, i) parafiran vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MOL (www.ljubljana.si), zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana. 11. Način pošiljanja in vsebina vlog 11.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za razpisani projekt v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezna dokazila, navedena v 10.1. točki razpisanega besedila. 11.2. Vloga mora bi poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 20. 7. 2009 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: SPK 2010-kulturni štirinajstdnevnik«. 11.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: SPK 2010-kulturni štirinajstdnevnik«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (po 20. 7. 2009) ni možno. 11.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev vloge ne bo poslana na zahtevan način, se bo štela za nepopolno in bo zavržena. 11.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 12.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 23. 7. 2009. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo podana na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala vseh obveznih prilog (navedene so v 10.1. točki razpisnega besedila). Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 20. 7. 2009, o čemer priča poštni žig. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila. 12.3. Pristojna uslužbenka MOL za razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestila predlagatelje projektov o predlogu strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo podal predlog za sofinanciranje projekta po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, navedenih v besedilu razpisa. 13. Uslužbenki MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbenkah MOL: – Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, tel. 306-48-38), – Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, tel. 306-48-16). MOL bo vsem zainteresiranim predlagateljem v zvezi z javnim pozivom odgovarjal pisno po elektronski pošti in po redni pošti.

AAA Zlata odličnost