Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 478-008/2009-002 Ob-4597/09 , Stran 1634
1. Navedba prodajalca: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. 2. Predmet prodaje je naslednje stanovanje: – garsonjera št. 25 v mansardi večstanovanjske hiše Sestranska vas 14, Gorenja vas, s kletjo, v izmeri 31,15 m2 – izklicna cena 50.225,00 EUR. Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. Davek na promet nepremičnin in stroški povezani z zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Prodajni pogoji so naslednji: a) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika, – predmet ponudbe s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – dokazilo o pravočasnem plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne banke, ki je izvedla plačilo, – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS (oziroma kopijo osebne izkaznice), – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega iz registra, ki ni starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS). b) Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na račun št. 01227-0100007212 z obveznim sklicem na številko 00 606. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila na TRR prodajalca vključno do 16. 7. 2009. c) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20. 7. 2009 do 12. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. d) Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavin oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, bodo izločene. Ponudnik bo o izločitvi obveščen, morebitna vplačana varščina pa mu bo vrnjena v roku 8 dni po odpiranju ponudb. e) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je najmanj 60 dni od predložitve ponudbe. f) Izbor bo opravljen in vsi ponudniki pisno obveščeni o izbiri v roku 8 dni od odpiranja ponudb. g) Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine v korist lastnika. h) Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. i) Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb. 5. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake in kupec nima pravice uveljavljati z objekti povezanih kasnejših reklamacij. 6. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo v času uradnih ur v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane in po tel. 04/51-83-100. 7. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.