Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2314. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2009, stran 6406.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02) je Občinski svet Občine Metlika na 20. redni seji dne 12. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2009
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2009 (Uradni list RS, št. 12/09) tako, da se glasi:
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    12.405.023,24
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         6.440.695,69
70   DAVČNI PRIHODKI             4.672.887,69
    700 Davki na dohodek in dobiček     4.200.400,92
    703 Davki na premoženje          330.791,45
    704 Domači davki na blago in storitve   171.695,32
71   NEDAVČNI PRIHODKI            1.767.808,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od   144.663,00
    premoženja
    711 Takse in pristojbine           6.000,00
    712 Denarne kazni              4.000,00
    714 Drugi nedavčni prihodki       1.613.145,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI            690.600,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        600,00
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    690.000,00
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE              28.680,00
    730 Prejete donacije iz domačih virov    28.680,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI           5.245.047,55
    740 Transferni prihodki iz drugih    2.719.024,01
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz  2.526.023,54
    sredstev prorač. EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      12.694.981,17
40   TEKOČI ODHODKI              2.031.930,89
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   361.946,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno   59.639,00
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve     1.509.745,89
    403 Plačila domačih obresti         40.600,00
    409 Rezerve                 60.000,00
41   TEKOČI TRANSFERI             2.343.263,35
    410 Subvencije               191.543,91
    411 Transferi posameznikom in      1.392.124,99
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam  291.757,31
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     467.837,14
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          7.908.872,04
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  7.908.872,04
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          410.914,89
    431 Investicijski transferi        137.375,00
    432 Investicijski transferi PU       273.539,89
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –289.957,93
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  –276.320,93
    7102) – (II. 403 – 404) (Skupaj prihodki
    brez prihodkov od obresti minus skupaj
    odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) 1.890.501,45
    – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus
    tekoči odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   4.800,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   4.800,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    752 Kupnine iz naslova privatizacije     4.800,00
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   4.800,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             70.000,00
50   ZADOLŽEVANJE                70.000,00
    500 Domače zadolževanje           70.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           117.035,08
55   ODPLAČILA DOLGA              117.035,08
    550 Odplačila domačega dolga        117.035,08
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    –332.193,01
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –47.035,08
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   289.957,93
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   332.193,01
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
3. člen
Sredstva iz naslova vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki pripadajo lokalni skupnosti se namenijo izključno za investicije v infrastrukturo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-137/2009
Metlika, dne 12. junija 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.