Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 264/2009 Ob-4552/09 , Stran 1624
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: poslovni prostori s skupno površino 196,45 m2 in pomožnimi prostori v izmeri 30,91 m2, na naslovu Zagorica 13, Ig. V konkretnem primeru gre za poslovne prostore, ki se nahajajo v polpritličnih prostorih z dnevno svetlobo v stanovanjskem bloku na naslovu Zagorica 13, Ig, pri čemer imajo poslovni prostori povsem ločen vhod. Poslovni prostori so se nazadnje uporabljali za Zdravstveno postajo Ig. Leto gradnje objekta je 1970–1980. Objekt je sicer v osnovi namenjen stanovanjskim potrebam, predmetni poslovni prostori pa imajo ločen vhod v objekt iz ceste ter vhod iz skupnega hodnika, iz katerega je dostop do prostorov, kjer se je doslej nahajala zobna ambulanta, splošna zdravstvena ordinacija in oddelek patronažnih sester. Temelji objekta so sicer betonski, pasovni, nosilni zid je opečen – modularec, stropovi so iz armiranega betona, vsi prostori v notranjosti objekta so grobo in fino ometani ter slikani, fasada je ometana – teranova, tla v poslovnih prostorih so PVC na betonskem estrihu, pralna z zaokrožnicami, v mokrih prostorih so keramične ploščice, okna so lesena, enokrilna vezana, vrata so lesena, klasične izvedbe s polnili in barvana na kovinskih podbojih, električna instalacija je podometna za moč in razsvetljavo, voda je vpeljana v vse mokre prostore in prostore ordinacije, stene so grobo in fino ometane in slikane z disperzijsko pralno barvo, streha je lesena dvokapnica, krita s salonitkami, ogrevanje prostorov je centralno preko skupne kotlovnice na olje za celotno naselje, vsi prostori so primerno vzdrževani. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 10. 6. 2009 velja za parcelo 1857/8 k.o. Ig Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04). Oznaka prostorske enote parcele je VS 14/1 Ig, osnovna namenska raba parcele je območje stanovanj, oziroma območje za blokovno gradnjo, prostostoječe zazidave. 3. Izklicna cena znaša 1.686,00 EUR/m2 + 20% DDV, skupaj tako za 196,45 m2 poslovnih prostorov znesek 331.214,70 EUR neto kupnine + 20% DDV v znesku 66.242,94 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena za navedeno nepremičnino znesek kupnine v višini 397.457,64 EUR z vključenim 20% DDV. 4. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 30. 6. 2009 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 15. uri. 5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 331.214,70 EUR, v katero še ni vštet 20% DDV, za znesek najmanj 1.000,00 EUR. 6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu. 7. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca. 8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10% neto cene, torej znesek 33.121,47 EUR, in sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 00 7221, s pripisom javna dražba za nepremičnino, vpisano pri podvložku 2269/2 k.o. Ig, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 11. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno. 12. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in sicer dne 23. 6. 2009 ob 11. uri. 13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventualno že vplačane varščine. 14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.