Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 54450-7/2009 Ob-4690/09 , Stran 1605
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za novo vlogo v družbi znanja ter za uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. Izvajanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju temelji na 105. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na določbah Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V skladu s Priporočilom Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje vsebina javnega razpisa podpira usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja. Vsebino javnega razpisa opredeljujejo še naslednji dokumenti: Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE (sprejeto na srečanju na visoki ravni ministrov za izobraževanje in okolje, Vilna, marec 2005), Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje, Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih, julij 2007) in Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja (sprejeto na Kolegiju ministra za šolstvo in šport, julij 2007). V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za sofinanciranje aktivnosti usposabljanja strokovnih delavcev za novo vlogo učiteljev in drugih strokovnih delavcev v družbi vseživljenjskega učenja – učenje učenja, pri čemer je obvezna vključitev naslednjih vsebin: – uvajanje in podpiranje razvoja strategij vseživljenjskega učenja, – sodobne metode spodbujanja aktivnega samostojnega učenja, – spodbujanje motivacije za učenje s poudarkom na notranji motivaciji, – svetovanje, mentorstvo in tutorstvo učencem, dijakom, študentom višjih strokovnih šol in odraslim v procesu samostojnega učenja, tudi po alternativnih poteh (e-izobraževanje, izobraževanje na daljavo), – timski pouk, – sodelovalno učenje, – uvajanje didaktičnih pristopov, ki zagotavljajo razvijanje raznih vrst mišljenja in učenja z globljim razumevanjem, – načrtovanje in vodenje projektnega in raziskovalnega dela učencev/udeležencev izobraževanja, – raziskovanje lastne pedagoške prakse, – nase usmerjen profesionalni razvoj, – sodelovanje z okoljem. Vsebinske zahteve, ki jih mora izpolnjevati prijavljen projekt Vsebina prijavljenega projekta mora biti skladna z razpisanimi vsebinami. Projekt, ki ne bo načrtovan skladno razpisanimi vsebinami, ne bo upoštevan v nadaljnjem postopku izbora. Prijavljeni projekt mora pokrivati vse razpisane vsebine. Organizacijski in terminski načrt projekta morata biti skladna z zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov in poteka aktivnosti, pri čemer je obvezno: a) načrtovanje dveh ciklov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev po smiselnih celotah razpisanih vsebin (oblikovani programi profesionalnega usposabljanja), in sicer: – 1. cikel: od 26. 10. 2009 do 28. 2. 2012, ki mora vsebovati vse razpisane vsebine in – 2. cikel: od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2014, ki mora upoštevati rezultate 1. cikla; b) načrtovanje tolikšnega števila skupin udeležencev za vsak program profesionalnega usposabljanja, da bo v seštevku doseženo najmanj 4.500 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih; c) načrtovanje aktivnosti in obveznih rezultatov v okviru naslednjega načrta: – pripravljalne dejavnosti in vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta: od podpisa pogodbe do 25. 10. 2009, – izvedba najmanj sedemdnevnega izobraževanja za vse skupine udeležencev v vsakem programu profesionalnega usposabljanja, ki je izpeljan v treh fazah z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava izkušenj v vsaki fazi) v vsakem ciklu, in sicer: – 1. cikel: – izvajanje 1. faze: od 26. 10. 2009 do 30. 6. 2010, – izvajanje 2. faze: od 1. 7. 2010 do 30. 4. 2011, – izvajanje 3. faze: od 1. 5. 2011 do 28. 2. 2012, – 2. cikel: – izvajanje 1. faze: 1. 3. 2012 do 31. 10. 2012, – izvajanje 2. faze: od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013, – izvajanje 3. faze: od 1. 7. 2013 do 31. 3. 2014; – organizacija in izvedba štirih letnih posvetov za izvajalce usposabljanj z namenom medsebojne predstavitve rezultatov, novosti in metod dela s sodelovanjem tujih strokovnjakov, in sicer 1. posvet najkasneje do 31. 12. 2010, 2. posvet najkasneje do 31. 12. 2011, 3. posvet najkasneje do 31. 12. 2012 in 4. posvet najkasneje do 31. 12. 2013; – izdelava poročila o rezultatih in evalvaciji 1. cikla projekta: od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012; – izdaja publikacije za 1. cikel do 30. 4. 2012, ki naj vključuje ugotovitve iz poročila o rezultatih in evalvaciji 1. cikla projekta in naj služi kot priročnik za usposabljanje v 2. ciklu; – izdelava poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta: od 1. 4. 2014 do 30. 5. 2014; – izdaja publikacije za 2. cikel do 30. 5. 2014, ki naj vključuje ugotovitve iz poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta; – izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti: med 1. 5. 2014 in 15. 7. 2014. Podrobnejša obrazložitev vsebinskih zahtev je navedena v Navodilih za prijavitelje, ki so del razpisne dokumentacije. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis lahko kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki: – deluje na področju razvoja, načrtovanja, priprave in izvajanja izobraževanja in usposabljanja in je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, – zagotavlja, da je vodja projekta in/ali koordinator projekta, v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju (razvidno iz Prijavnega obrazca), – ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 – popr.): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in davčne zatajitve, – ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini, – ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo, – ni bila s pravnomočno sodbo v skladu s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, – ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo, – je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registrirana, – ima poravnane davke in prispevke do RS, – ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da teh informacij ni zagotovila, – je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine, – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin. Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi samostojno ali v konzorciju partnerjev za izvedbo projekta. V primeru, ko skupno prijavo odda več pravnih in/ali fizičnih oseb, podpišejo in predložijo konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner. 4. Merila za izbor upravičenca, ki izpolnjuje pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Merila za izbor projekta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 209 točk. Izbran bo en projekt, in sicer tisti, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 135 točk. V primeru, da bi bilo več projektov ocenjenih z enakim številom točk, se kot dodatno merilo upošteva seštevek točk iz meril št. 5 »Kakovost elaborata projekta« in št. 7 »Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti«. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. Skupna višina predvidenih sredstev za predmet javnega razpisa je 1.605.070,00 EUR od tega: – 1.364.309,50 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 240.760,50 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Skupna višina predvidenih sredstev za projekt je 1.605.070,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2010: 314.687,00 EUR, od tega: – 267.483,95 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba (85,00%) in – 47.203,05 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2011: 319.928,00 EUR, od tega: – 271.938,80 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 - EU udeležba (85,00%) in – 47.989,20 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2012: 441.556,00 EUR, od tega: – 375.322,60 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba (85,00%) in – 66.233,40 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2013: 335.789,00 EUR, od tega: – 285.420,65 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba (85,00%) in – 50.368,35 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00%) in – za proračunsko leto 2014: 193.110,00 EUR, od tega: – 164.143,50 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba (85,00%) in – 28.966,50 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00%). Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcu za leto 2010, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2010, sredstva, dodeljena za leto 2011, praviloma v proračunskem letu 2011, sredstva, dodeljena za leto 2012 praviloma v proračunskem letu 2012, sredstva, dodeljena za leto 2013, praviloma v proračunskem letu 2013, sredstva, dodeljena za leto 2014, pa praviloma v proračunskem letu 2014. Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti pa 31. 8. 2010. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2010 in zaključek 31. 8. 2011. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2012, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2011 in zaključek 31. 8. 2012. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2013, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2012 in zaključek 31. 8. 2013. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2014, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2013 in zaključek 15. 7. 2014. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške, ki bodo nastali v času od dne podpisa pogodbe do 31. 7. 2014. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: 1. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 2. delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), 3. delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce), 4. delo preko študentskega servisa, 5. založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, 6. stroški oglaševalskih storitev, 7. stroški za izvedbo zaključne konference, 8. stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta, 9. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi) za strokovne delavce v projektu, 10. kotizacija (za udeležbo projektnih strokovnjakov na usposabljanjih oziroma seminarjih po predhodni odobritvi s strani ministrstva), 11. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (po predhodni odobritvi s strani ministrstva), 12. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, 13. posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve), 14. amortizacija računalniške in druge opreme, ki ni bila kupljena z javnimi sredstvi. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu 11. člena (3) Uredbe 1081/2006/ES s strani organa upravljanja v času izvajanja operacije, bo izbranim prijaviteljem dana možnost, da se določeni zgoraj navedeni upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa obravnavajo v okviru posrednih stroškov v pavšalnem znesku brez dokazil, v skladu z navodili, ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem primeru naknadno posredovalo izbranim prijaviteljem. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije. Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo lahko v izjemnih primerih opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih v času izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94/07, z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08, z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES), št. 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način predložitve prijav Rok za oddajo prijav je 5. 8. 2009 do 12. ure. Prijave z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo najkasneje do 5. 8. 2009, do 12. ure, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju po pravnomočno zaključenem postopku. 19. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Odpiranje prijav bo predvidoma 11. 8. 2009 in ne bo javno. Prijave bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo in šport. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 20. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister s sklepom v roku 15 dni. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji, izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 21. Dostop do razpisne dokumentacije in kontaktna oseba Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si/ (področje Strukturni skladi, podpodročje Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali pišete na elektronski naslov vlasta.semrov@gov.si. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost