Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2304. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 6369.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05 in ZVrt-D, Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, način in postopek sprejemanja otrok v enoto vrtec Zmajček pri javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kozje (v nadaljevanju: zavod).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Predšolske otroke se sprejema v organizirano obliko vzgoje in varstva, ko je otrok dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev.
3. člen
Zavod vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Zavod lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelka.
4. člen
Zavod najmanj enkrat letno objavi javni razpis novincev za naslednje leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Starši oziroma skrbniki, ki potrebujejo varstvo za svojega otroka, izpolnijo vlogo za vpis otroka na posebnem obrazcu, ki ga dobijo v tajništvu šole, na sedežu vrtca ali na spletni strani zavoda. Izpolnjeno vlogo oddajo na sedežu zavoda do 30. aprila.
Vloga mora vsebovati vse podatke in priloge, ki se v vlogi zahtevajo. V primeru, da vloga ni popolna, se starše pozove, da vlogo dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva.
5. člen
Vpis otrok se opravi praviloma v mesecu maju za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest se lahko otroci sprejemajo skozi vso leto.
Obvestilo o vpisu otrok v vrtec se objavi v lokalnem mediju in na oglasnih deskah vrtca v mesecu maju tekočega leta.
6. člen
Zavod je dolžan na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo skozi vso leto. Prav tako zavod na zahtevo, posreduje podatke občini ustanoviteljici za namen vzpostavitve javno dostopne evidence uporabnikom o stanju kapacitet v posameznih oddelkih vrtca.
7. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojen program.
8. člen
Zavod starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Zavod o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Če starši ne podpišejo pogodbe z zavodom v roku, ki jim ga določi zavod, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga napiše pediater.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
9. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
10. člen
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– predstavnika strokovnih delavcev zavoda,
– predstavnika ustanovitelja,
– predstavnika sveta staršev vrtca.
Komisijo imenuje ravnatelj zavoda. Predstavnika ustanovitelja predlaga ustanovitelj, predstavnika strokovnih delavcev vrtca ter predstavnika sveta staršev vrtca predlaga zavod.
11. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj zavoda. Komisija na prvi seji izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika lahko predlaga vsak član komisije, kandidata za podpredsednika komisije pa predsednik. Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delo komisije vodi predsednik.
Komisija je sklepčna, če sta navzoča vsaj dva člana, odločitve komisija sprejema z večino glasov vseh članov.
Na sejah sta lahko navzoča ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec, vendar brez pravice glasovanja.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
12. člen
Komisija za sprejem otrok se mora sestati v roku 15-ih dni po izteku roka za prijavo vpisa otrok, vendar ne pozneje kot do 25. maja.
Komisija za sprejem otrok obravnava vse prijave za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do vključno 30. aprila tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto.
Komisija pregleda prispele vloge in jih točkuje.
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
13. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem redu.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med zavodom in starši.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. Svet zavoda, kot organ druge stopnje, lahko ugovor zavrne in potrdi odločbo komisije, ugovoru ugodi in odločbo komisije razveljavi ter vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje ali odločbo sam spremeni. Odločitev zavoda je dokončna.
Zavod mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
14. člen
Na sejah komisije se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– poimensko prisotnost članov,
– razpoložljivo število prostih mest,
– številčne podatke o prispelih vlogah,
– sprejete sklepe komisije,
– končne ugotovitve komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca v skladu z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
15. člen
Komisija za sprejem otrok mora pri izbiri, sprejemu ter razporejanju otrok v zavod upoštevati točkovno ovrednotene kriterije, in sicer po naslednjem vrstnem redu:
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih).
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih).
+------+------------------------------------------+-------------+
|Št.  |Kriterij                 |  Št. točk |
+------+------------------------------------------+-------------+
|1.  |Starši imajo skupaj z otrokom stalno   |       |
|   |prebivališče na območju občine      |       |
|   |ustanoviteljice oziroma na območju    |       |
|   |šolskega okoliša:             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– en starš                |   4   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– oba starša               |   8   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|2.  |Otrok, katerega starši so zaposleni:   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– en starš                |   5   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– oba starša               |   10   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|3.  |Otrok živi v enoroditeljski družini, kar |   6   |
|   |dokazuje potrdilo o družinski skupnosti  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|4.  |Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v  |   5   |
|   |preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|5.  |V vrtec je že vključen otrokov brat ali  |   3   |
|   |sestra                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|6.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov       |   3   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|7.  |Družina ima več vzdrževanih otrok:    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– 4 otroci ali več            |   4   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– 3 otroci                |   3   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– 2 otroka                |   2   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|8.  |Vpis otroka zadnje leto pred vstopom v  |   2   |
|   |šolo                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec. Glede na različno število prostih mest za posamezno starostno skupino, je lahko več prednostnih seznamov otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom. Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja. Kolikor se potrdila dostavijo kasneje oziroma naknadno, se spremembe upoštevajo pri obravnavi za naslednje leto.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij – Starost otroka: prednost ima starejši otrok.
16. člen
Otroci, ki so že sprejeti, vendar starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se črtajo s prednostnega seznama in se z novim šolskim letom ponovno obravnavajo.
17. člen
Če se izprazni mesto med letom, se sprejme otrok, ki je prvi na čakajoči prednostni listi v določeni starostni skupini pred na novo vpisanimi otroki. V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative, se otrok prerazporedi tudi med letom, če se sprosti kakšno mesto v določeni starostni skupini.
VI. IZPIS OTROK
18. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo. Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz zavoda. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14 dni pred želenim datumom izpisa. Izjavo o izpisu dobijo starši v vrtcu ali na spletni strani zavoda.
Odpovedni rok začne teči z dnem oddaje pisne odpovedi v upravi zavoda.
Na željo staršev lahko otroka vpišejo v krajši program, če ni čakajočih otrok na dnevni program.
VII. PREHODNA DOLOČBA
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki urejajo postopek in kriterije za sprejem otrok v vrtec v primeru, če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, se uporabljajo za vpis otrok v šolskem letu 2009/2010.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-23/03
Kozje, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.