Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2331. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

Sklepi

2332. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa
2333. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

2334. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin
2335. Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
2336. Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov
2337. Pravilnik o spremembi Pravilnika o predložitvi sprejetih občinskih proračunov
2338. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije
2378. Pravilnik o spremembah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah

USTAVNO SODIŠČE

2339. Odločba o delni razveljavitvi prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, 10. člena Zakona o pravdnem postopku, prvega stavka tretjega odstavka 13. člena in drugega stavka 95.a člena Zakona o sodiščih, prvega stavka drugega odstavka v zvezi z osmo alinejo drugega odstavka 27.d člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije in 34.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku z odložnim rokom enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije; Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 33. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči, prvi odstavek 35. člena Zakona o državni statistiki, prvi odstavek 55. člena Zakona o policiji, četrti odstavek 10. člena in 43. člen Zakona o davčnem postopku ter tretji odstavek 53. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma niso v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2340. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu
2342. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
2343. Navodilo o spremembi Navodila o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
2344. Navodilo o spremembi Navodila o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov

OBČINE

Bled

2345. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled

Braslovče

2346. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA11 – Braslovče (Spolenak)

Črnomelj

2347. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
2348. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
2349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Občine Črnomelj
2350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Ivančna Gorica

2351. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje
2352. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
2353. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Radohova vas
2354. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Draga
2355. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična
2356. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Muljava

Jesenice

2357. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

Kočevje

2358. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2009-1
2359. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2008

Komen

2360. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2009

Kranj

2361. Poročilo o izidu glasovanja na posvetovalnem referendumu o imenu in območju predlagane novoustanovljene Krajevne skupnosti Mlaka

Medvode

2362. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode
2363. Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode

Metlika

2364. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
2365. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Metlika
2366. Pravilnik o priznanjih in plaketah za delo na področju športa v Občini Metlika
2367. Pravilnik o Ganglovih priznanjih in plaketah v Občini Metlika

Miren-Kostanjevica

2368. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008
2369. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Podčetrtek

2370. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. Sodna vas

Radeče

2371. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2008
2372. Sklep o dopolnitvi statusa javnega dobra
2373. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ribnica

2374. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Sevnica

2375. Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Turnišče

2376. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče

Vrhnika

2377. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno-obrtno-komunalno cono Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

POPRAVKI

2379. Popravek Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

55. Uredba o ratifikaciji Izvedbenega sporazuma k Pogodbi med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko in Republiko Avstrijo o krepitvi čezmejnega sodelovanja, predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonitih migracij, podpisani v Prümu v Nemčiji 27. maja 2005
56. Uredba o ratifikaciji sprememb Ustave, Konvencije in Splošnih pravil Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), sprejetih na konferenci pooblaščenih predstavnikov v Antaliji

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti