Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2331. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, stran 6449.

Na podlagi 10., 12. in 25. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in vrste pomoči za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 18. 12. 2006, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES).
(2) S to uredbo se določajo upravičenci, upravičeni stroški, pogoji, merila, postopki, višina sredstev ter finančna merila za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka.
II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA
2. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja kmetijstva se sredstva za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja namenijo za naslednje ukrepe:
a) državne pomoči – skupinske izjeme v kmetijstvu:
– pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov,
– podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju,
– spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov;
b) pomoči – de minimis:
– kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil,
– podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22), zadnjič spremenjeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1759/2006 z dne 28. novembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 335 z dne 1. 12. 2006, str. 3), proizvode, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), ter proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v drugem odstavku, 3. točke, Priloge XII Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (''Uredba o enotni SUT'') (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2008, str 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 183/2009 z dne 6. marca 2009 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo kvot za tržno leto 2009/2010 v sektorju sladkorja (UL L št. 63 z dne 7. 3. 2009, str. 9);
2. »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
3. »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
4. »mala in srednje velika podjetja (MSP)« so podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES);
5. »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu z 32. členom Uredbe (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 74/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES).
III. DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME V KMETIJSTVU DODELJENE V SKLADU Z UREDBO 1857/2006/ES
1. Ukrep: Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov
4. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za dokončanje komasacijskih postopkov v skladu s 13. členom Uredbe 1857/2006/ES.
(2) V okviru tega ukrepa se financirajo pravna in upravna dela, vključno s stroški pregleda, ki so vezana na dokončanje komasacijskih postopkov.
5. člen
(vlagatelji in upravičenci)
(1) Vlagatelji so fizične ali pravne osebe, ki kandidirajo za pridobitev sredstev po tej uredbi in so usposobljene za dela, ki so predmet podpore iz prejšnjega člena, in imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Upravičenci do pomoči so komasacijski udeleženci, ki so fizične ali pravne osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje, glede velikosti podjetja, opredeljene prilogi I Uredbe 800/2008/ES.
6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Pogoj za odobritev sredstev vlagateljem iz prejšnjega člena je izbira izvajalca del po predpisih javnega naročanja.
(2) Postopek izbire izvajalca izvede Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) oziroma pristojna upravna enota na podlagi pooblastila Agencije.
(3) Seznam območij, ki so vključena v Program dokončanja komasacijskih postopkov, s sklepom, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), določi minister, pristojen za kmetijstvo.
(4) Z vsakoletnim programom dokončanja komasacijskih postopkov se določijo prednostne komasacije, ki se bodo podpirale v tekočem letu, in sicer do porabe sredstev.
(5) Vsakoletni program dokončanja komasacijskih postopkov pripravi Agencija in ga potrdi direktor Agencije s soglasjem ministra, pristojnega za kmetijstvo.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Podpora za stroške pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda, znaša do 100 odstotkov dejansko nastalih stroškov.
(2) Za te namene se dodelijo nepovratna sredstva:
a) za leto 2009 do višine 75.000 eurov,
b) za leto 2010 do višine 75.000 eurov.
2. Ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju
8. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore je:
a) sofinanciranje delovanja neprofitnih združenj, povezovanje širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov, ki so registrirana ter delujejo na celotnem območju Republike Slovenije;
b) sofinanciranje delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES;
c) sofinanciranje delovanja različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES.
9. člen
(postopek dodelitve sredstev iz točke a) prejšnjega člena)
Predmet podpore iz točke a) prejšnjega člena je izvzet iz priglašanja in poročanja v skladu z Uredbo 1857/2006/ES.
10. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški iz tega ukrepa:
a) za upravičence iz točke a) predmeta podpore 8. člena so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov oziroma nakup opreme),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah,
b) za upravičence iz točk b) in c) predmeta podpore 8. člena so:
– stroški, povezani z izobraževanjem in usposabljanjem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, drugi materialni stroški za izvedbo izobraževanja),
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov),
– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo biti informacije in predstavitve nevtralne, zadevni proizvajalci pa morajo imeti enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
11. člen
(vlagatelj, upravičenci, prejemnik sredstev)
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki kandidira za pridobitev sredstev po tej uredbi in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
(2) Upravičenci do subvencioniranih storitev so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v prilogi I Uredbe 800/2008/ES.
(3) Prejemnik sredstev je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje subvencioniranih storitev prejela sredstva po tej uredbi.
12. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega ukrepa so:
– predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva,
– predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predstavitve dejavnosti na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– predložitev dokazil o izvajanju izobraževanja na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predložitev dokazil o delovanju na področju kmetijskega sektorja.
(2) Vlagatelj iz točke a) 8. člena lahko kandidira tudi na predmet podpore iz točke b) 8. člena.
(3) Vlagatelj iz točk b) ali c) 8. člena lahko kandidira samo na enega od predmetov podpore iz točk b) ali c) 8. člena.
(4) Prejemniki sredstev upravičencem ne smejo pogojevati dostopa do subvencioniranih storitev s članstvom v svoji organizaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje upravnih stroškov organizacije morajo biti omejeni na sorazmerne stroške za storitve, ki jih organizacija zagotavlja.
(5) Podrobnejši pogoji in merila za dodelitev sredstev, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
13. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev:
a) za upravičence iz točke a) 8. člena te uredbe:
– za leto 2009 znaša do višine 90.000 eurov,
– za leto 2010 znaša do višine 90.000 eurov;
b) za upravičence iz točke b) 8. člena te uredbe:
– za leto 2009 znaša do višine 61.409 eurov,
– za leto 2010 znaša do višine 61.409 eurov;
c) za upravičence iz točke c) 8. člena te uredbe:
– za leto 2009 znaša do višine 39.643 eurov,
– za leto 2010 znaša do višine 39.643 eurov.
(2) Delež dodeljenih sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov. Delež dodeljenih sredstev iz točk b) in c) prvega odstavka tega člena znaša do 60 odstotkov upravičljivih stroškov.
(3) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namene tega člena znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
(4) Pomoč se za upravičence iz točk b) in c) 8. člena dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil denarja proizvajalcem.
(5) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
3. Ukrep: Spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
14. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov v skladu s 14. členom Uredbe 1857/2006/ES.
(2) Predmet podpore so naslednje dejavnosti:
a) tržne raziskave, zasnova in oblikovanje proizvoda,
b) priprava vlog za zaščito kmetijskih proizvodov,
c) certificiranje, ki zagotavlja skladnost z zahtevami iz specifikacij (prvi pregled).
(3) Podpora mora biti dostopna vsem upravičencem na določenem geografskem območju pridelave oziroma predelave kakovostnih kmetijskih proizvodov. Članstvo v skupinah proizvajalcev ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Morebitni prispevki nečlanov za kritje upravnih stroškov organizacije morajo biti omejeni na sorazmerne stroške za storitve, ki jih organizacija zagotavlja.
(4) Podpora se lahko odobri samo za stroške storitev, ki jih opravijo tretje osebe, oziroma za stroške nadzora, ki ga opravljajo tretje osebe (ali se opravlja v njihovem imenu), kot so pristojni upravni organi (ali organi, ki delujejo v njihovem imenu), ali neodvisna telesa, odgovorna za nadzor in spremljanje uporabe geografskih označb, označb porekla in zajamčene tradicionalne posebnosti, če so take označbe v skladu s področnimi predpisi.
(5) Podpora ne more biti dodeljena za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec, ali če zakonodaja Evropske skupnosti predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci, ne da bi bila opredeljena višina stroškov.
(6) Podpora ne more biti dodeljena za izdatke ob naložbah.
15. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za dejavnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena so:
1. stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda,
2. stroški priprave vloge za zaščito kmetijskih proizvodov, skladno s predpisi Evropske skupnosti, ki urejajo zaščito kmetijskih proizvodov,
3. stroški prvega certificiranja zaščitenih kmetijskih proizvodov.
(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.
(3) Do podpore so upravičeni stroški, nastali v obdobju od izdaje odločbe do 30. oktobra 2010.
(4) Podpora se ne dodeli za nazaj, za dejavnosti, ki so bile že izvedene pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
16. člen
(vlagatelj, upravičenci, prejemnik sredstev)
(1) Vlagatelj, za dejavnosti iz točk a) in c) drugega odstavka 14. člena te uredbe, je skupina proizvajalcev, ne glede na pravno obliko ali sestavo, ki kandidira za pridobitev sredstev po tej uredbi in združuje proizvajalce vključene v eno od shem kakovosti Evropske skupnosti (geografska označba in označba porekla ter zajamčena tradicionalna posebnost) s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Vlagatelj, za dejavnosti iz točke b) drugega odstavka 14. člena te uredbe, je skupina proizvajalcev, ne glede na pravno obliko ali sestavo, ki kandidira za pridobitev sredstev po tej uredbi in izkazuje, da združuje člane, ki so povezani v verigo proizvodnje kmetijskega proizvoda, za katerega bodo vložili vlogo.
(3) Upravičenci do subvencioniranih storitev so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v prilogi I Uredbe 800/2008/ES.
(4) Prejemnik sredstev je skupina proizvajalcev, ne glede na pravno obliko ali sestavo, ki je za zagotavljanje subvencioniranih storitev prejela sredstva po tej uredbi.
17. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– pravna oseba mora biti registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije,
– skupina proizvajalcev mora združevati proizvajalce ene od shem kakovosti Evropske skupnosti za zaščitene kmetijske proizvode,
– skupina proizvajalcev mora imeti vsaj tri člane.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodelitev sredstev, postopki, dokazila ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
18. člen
(finančne določbe)
(1) Skupna višina sredstev za namene tega ukrepa:
– za leto 2009 znaša do višine 15.000 eurov,
– za leto 2010 znaša do višine 3.000 eurov.
(2) Delež dodeljenih sredstev za dejavnosti iz drugega odstavka 14. člena te uredbe znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Zgornja višina upravičenih stroškov za posamezno skupino stroškov se določi z javnim razpisom.
(4) Sredstva se izplačajo prejemniku sredstev za že izvedene aktivnosti na podlagi zahtevkov za izplačilo sredstev. Zahtevku mora prejemnik sredstev priložiti originalne račune in originalno dokazilo o njihovem plačilu ter smiselno, glede na namen, za katerega se prijavlja, druga ustrezna dokazila, opredeljena v javnem razpisu.
(5) Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil denarja proizvajalcem.
(6) Proizvajalci, ki jim je bila dodeljena podpora za namene iz tega ukrepa, morajo biti vključeni v sheme kakovosti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
IV. POMOČI – DE MINIMIS
1. Ukrep: Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil
19. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za kontrolo zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil, ki zagotavlja skladnost z zahtevami iz specifikacij.
(2) Kot zaščiteni kmetijski pridelki ali živila se štejejo kmetijski pridelki ali živila, ki imajo zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnost ter višjo kakovost v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov ali živil.
20. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški so stroški nadaljnjih kontrol (certificiranja) zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil.
(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.
(3) Upravičeni stroški so stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2009 do 30. oktobra 2010.
21. člen
(vlagatelj, upravičenec, prejemnik sredstev)
(1) Vlagatelj je skupina proizvajalcev, ne glede na pravno obliko ali sestavo, ki kandidira za pridobitev sredstev po tej uredbi in združuje proizvajalce, vključene v eno od shem kakovosti Evropske skupnosti ali nacionalno shemo kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke ali živila (geografska označba in označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost ter višja kakovost) s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Upravičenec je skupina proizvajalcev, ki so ji odobrena sredstva po tej uredbi.
(3) Prejemnik sredstev je upravičenec, ki je za izvedene dejavnosti prejel sredstva po tej uredbi.
22. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– skupina proizvajalcev mora biti registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije,
– skupina proizvajalcev mora združevati proizvajalce ene od shem kakovosti Evropske skupnosti za zaščitene kmetijske pridelke ali živila in
– skupina proizvajalcev mora imeti mora vsaj tri člane.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodelitev sredstev, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
23. člen
(finančne določbe)
(1) Skupna višina sredstev za namene tega ukrepa:
– v letu 2009 znaša do višine 35.000 eurov,
– v letu 2010 znaša do višine 7.000 eurov.
(2) Sredstva se dodeljujejo v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Najvišja stopnja pomoči znaša do 80 odstotkov upravičenih stroškov v letu 2009 in do 60 odstotkov v letu 2010.
(3) Zgornja višina upravičenih stroškov po posameznih skupinah stroškov se določi z javnim razpisom.
(4) Za iste upravičene stroške, za katere je že bila dodeljena druga pomoč, ne bo dodeljena tudi pomoč de minimis, če bi bile s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči. Skupna pomoč de minimis, odobrena skupini proizvajalcev, ne sme presegati 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(5) Pomoč se skupini proizvajalcev dodeli za obdobje do 31. decembra 2010.
(6) Sredstva se izplačajo prejemniku sredstev na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora prejemnik sredstev priložiti originalne račune in originalno dokazilo o njihovem plačilu ter certifikat, kot dokazilo o opravljeni kontroli.
(7) Prejemnik sredstev mora biti vključen v sheme kakovosti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju
24. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore je:
a) dodelitev nepovratnih sredstev za delovanje nevladnim in neprofitnim oblikam sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije;
b) dodelitev nepovratnih sredstev za delovanje različnim nevladnim in neprofitnim oblikam sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije.
25. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški iz tega ukrepa za upravičence iz prejšnjega člena so:
– stroški, povezani z izobraževanjem in usposabljanjem (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo izobraževanja),
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov),
– predstavitve, katalogi, spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih ali proizvajalcih danega proizvoda, v katerih morajo biti informacije in predstavitve nevtralne in v katerih imajo proizvajalci enake možnosti za predstavitev.
26. člen
(vlagatelj, upravičenec, prejemnik sredstev)
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki kandidira za pridobitev sredstev po tej uredbi in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
(2) Upravičenec je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki so ji odobrena sredstva po tej uredbi.
(3) Prejemnik sredstev je upravičenec, ki je za izvedene dejavnosti prejel sredstva po tej uredbi.
27. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega ukrepa so:
– predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva,
– predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– predložitev dokazil o izvajanju izobraževanja s kmetijstvom povezane predelave, trženja in drugim delovanjem na podeželju,
– predložitev dokazil o delovanju na področju s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
(2) Vlagatelj lahko kandidira samo na enega od predmetov podpore iz 24. člena te uredbe.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodelitev sredstev, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
28. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev:
a) za upravičence iz točke a) 24. člena te uredbe:
– za leto 2009 znaša do višine 61.409 eurov,
– za leto 2010 znaša do višine 61.409 eurov;
b) za upravičence iz točke b) 24. člena te uredbe:
– za leto 2009 znaša do višine 39.643 eurov,
– za leto 2010 znaša do višine 39.643 eurov.
(2) Sredstva se dodeljujejo v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Delež dodeljene pomoči iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena znaša do 60 odstotkov upravičljivih stroškov.
(3) Zgornja višina upravičenih stroškov po posameznih skupinah stroškov se določi z javnim razpisom.
(4) Za iste upravičene stroške, za katere je že bila dodeljena druga pomoč, ne bo dodeljena tudi pomoč de minimis, če bi bile s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči. Skupna pomoč de minimis, odobrena skupini proizvajalcev, ne sme presegati 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(5) Višina razpisanih sredstev iz prvega odstavka tega člena se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
V. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
29. člen
(javni razpisi)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo na podlagi zaprtega javnega razpisa, razen za ukrep Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov, ki se dodelijo na podlagi 6. člena te uredbe.
(2) Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede Agencija.
(3) Ministrstvo pripravi javne razpise in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V okviru javnega razpisa za posamezen ukrep so sredstva lahko razdeljena po posameznih namenih znotraj ukrepa, ciljih ukrepa ali skupinah posameznih upravičencev, vloge za ta namen pa se ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog.
30. člen
(odločitev o vlogah)
(1) Vloge za javni razpis je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču Agencije.
(2) Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, jo mora poslati na naslov Agencije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
(3) Vloga iz prvega odstavka tega člena se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
(4) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(5) Prepozno prispele vloge se zavržejo.
31. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih, če posamezen ukrep to določa, tudi oceni.
(2) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
(3) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
(4) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi.
(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri odločanju ne upošteva.
(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
(7) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril določenih z javnim razpisom.
(8) Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk.
(9) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva, določena za posamezen ukrep iz te uredbe, se sredstva na posameznega upravičenca proporcionalno znižajo, na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
32. člen
(izdaja odločbe)
(1) Sredstva se upravičencu oziroma prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
(2) Pomoči, dodeljene po Uredbi 1857/2006/ES, ne smejo biti dodeljene pred objavo identifikacijske številke prošnje za izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije Evropskih skupnosti.
(3) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
33. člen
(kumulacija pomoči – skupinske izjeme)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni z Uredbo 1857/2006/ES, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske skupnosti.
(2) V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč po tej uredbi, izvzeta z Uredbo 1857/2006/ES, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po prvem odstavku 87. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka prvega odstavka 88. člena Uredbe 1698/2005/ES, ali s finančnimi sredstvi Evropske skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo 1857/2006/ES.
(3) Pomoč po tej uredbi, izvzeta z Uredbo 1857/2006/ES, se ne sme kumulirati s podporo de minimis na podlagi Uredbe (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št 337 z dne 21. 12. 2007, str. 35) glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi 1857/2006/ES.
34. člen
(omejitev sredstev)
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov zunaj Republike Slovenije.
35. člen
(obveznosti prejemnika sredstev)
(1) Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani Ministrstva.
(2) Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(3) Vse dejavnosti morajo biti končane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
36. člen
(nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev)
(1) Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline.
(4) O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
37. člen
(hramba dokumentacije)
Prejemniki sredstev in Agencija morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, vključno s podatki, da ima podjetje status malega ali srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
VI. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
38. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
VII. VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV
39. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev)
(1) Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če Agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
(2) Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun upravičenca se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati enaindvajseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2009/13
Ljubljana, dne 11. junija 2009
EVA 2008-2311-0115
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti