Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2364. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika, stran 6524.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 77/07 in 56/08) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09), 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) so Občinski sveti Občine Metlika na 20. seji dne 12. 6. 2009, Občine Črnomelj na 18. seji dne 11. 6. 2009 in Občine Semič na 19. seji dne 11. 6. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Metlika, Občina Črnomelj in Občina Semič uskladijo delovanje javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika (v nadaljevanju: muzej) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), urejajo njegov status, razmerja med ustanoviteljicami in muzejem ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja muzeja.
Ustanoviteljice muzeja so Občina Metlika, Občina Črnomelj in Občina Semič. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občin v skladu s tem odlokom ter za usklajevanje odločitev ustanoviteljic v zvezi z delovanjem muzeja, se ustanovi skupni organ, ki ga sestavljajo župani vseh treh občin.
2. člen
Muzej je pravni naslednik Belokranjskega muzeja Metlika, s sedežem v Metliki, Trg svobode 4, katerega ustanoviteljice so Občina Metlika, Občina Črnomelj in Občina Semič.
Belokranjski muzej Metlika je odprlo Muzejsko društvo 1. maja 1951. Odločbo o ustanovitvi muzeja pa je izdal Okrajni ljudski odbor Novo mesto 9. februarja 1956. Leta 1958 so bile pravice ustanovitelja prenesene z okraja Novo mesto na Občino Metlika. Leta 1973 je bil Belokranjski muzej Metlika registriran pri registracijskem sodišču v Ljubljani. Leta 1982 sta Občini Metlika in Občina Črnomelj sprejeli odlok o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika, zadnji veljavni akt o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika pa so sprejele občine Metlika, Črnomelj in Semič v letu 1996 (Uradni list RS, št. 63/96) in ga v letih 1998 in 2005 dopolnile (Uradni list RS, št. 29/98 in 108/05).
3. člen
Poslanstvo Belokranjskega muzeja Metlika je skrb za belokranjsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo tako predmeti kot zbirke ter najrazličnejše arhivsko in dokumentarno gradivo s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, novejše zgodovine in umetnostne zgodovine. Muzej trajno in nemoteno izvaja javno službo evidentiranja, zbiranja, dokumentiranja, raziskovanja, varovanja, hranjenja, predstavljanja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine na območju, za katerega je zadolžen po Uredbi vlade RS o vzpostavitvi mreže muzejev (Uradni list RS, št. 97/00). Temelj zbiralne politike muzeja je poreklo ali kakršnakoli povezava z Belo krajino, ki je specifična v geografskem, etničnem in kulturološkem pogledu. Belokranjski muzej kot splošni regionalni muzej predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo zlasti v izobraževalnih procesih, ko s stalnimi in občasnimi razstavami, založniško dejavnostjo ter pedagoškimi, andragoškimi ter popularizacijskimi programi prispeva k utrjevanju narodne zavesti in k ohranjanju slovenske kulturne identitete. Njegova skrb za dediščino je v obmejni pokrajini še pomembnejša.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status muzeja
4. člen
Ime: Belokranjski muzej Metlika.
Skrajšano ime: BMM.
Sedež: Trg svobode 4, 8330 Metlika.
Muzej lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. Muzej je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ta odlok.
Muzej je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Muzej je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Novo mesto, pod registrsko številko 1/00037/00 z dne 18. 6. 1996.
Dislocirane enote muzeja so:
– Spominska zbirka Otona Župančiča Vinica,
– Krajevna muzejska zbirka Semič,
– Mestna muzejska zbirka v Črnomlju,
– Galerija Kambič Metlika.
2. Pečat muzeja
5. člen
Muzej ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Na sredini pečata je lahko logotip muzeja. Na obodu pečata je napis Belokranjski muzej Metlika.
3. Zastopanje in predstavljanje muzeja
6. člen
Muzej zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec muzeja, ki ga pooblasti direktor.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI MUZEJA
7. člen
Organizacija dela v muzeju se podrobno uredi s pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest muzeja.
Muzej opravlja na področju varstva premične kulturne dediščine kot javno službo naslednje dejavnosti:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, varuje, hrani ter raziskuje posamezne predmete, zbirke in arhivsko gradivo v skladu s poslanstvom muzeja;
– posreduje podatke v register;
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– izdaja razstavne kataloge ter strokovne in poljudne publikacije s svojega področja dela;
– premično kulturno dediščino iz svojih zbirk posoja domačim in tujim muzejem za njihove razstave, objave in raziskovalne potrebe;
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za skupine s posebnimi potrebami, sodeluje z izobraževalnimi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami;
– razvija zavest o pomenu dediščine, širi vedenje o dediščini in kulturi v širšem smislu;
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami ter strokovnjaki;
– organizira strokovne pogovore, srečanja, seminarje, predavanja in druge oblike izobraževanja;
– opravlja konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
– vzdržuje in dopolnjuje strokovno knjižnico;
– opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne dediščine.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja muzej kot javno službo tudi naslednje naloge:
– prodaja publikacij vezanih na dejavnost;
– organizacija seminarjev, delavnic, posvetovanj in strokovnih srečanj;
– prodaja umetniških del, publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva;
– oddajanje prostorov in opreme kulturnim izvajalcem;
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizičnim osebam.
Poleg dejavnosti javne službe opravlja muzej tudi tržno dejavnost, ki obsega:
– organizacija prireditev (ki niso vezane na osnovno dejavnost),
– komisijska prodaja umetnin,
– muzejska trgovina,
– najemnine, zakupnine, drugi prihodki od premoženja,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev.
8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih muzej opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene:
– R/91.020   Dejavnost muzejev;
– R/91.030   Varstvo kulturne dediščine;
– R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
– N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– I/56.300   Strežba pijač;
– J/58.110   Izdajanje knjig;
– J/58.130   Izdajanje časopisov;
– J/58.140   Izdajanje revij in druge periodike;
– J/59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij;
– J/58.190   Drugo založništvo;
– C/18.120   Drugo tiskanje;
– C/18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– C/31.090   Proizvodnja drugega pohištva;
– C/32.990   Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti;
– F/43.990   Druga specializirana gradbena dela;
– G/47.610   Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s knjigami;
– G/47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami;
– G/47.622   Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
        potrebščinami;
– G/47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki;
– G/47.789   Druga trgovina na drobno v drugih
        specializiranih prodajalnah;
– G/47.910   Trgovina na drobno po pošti in internetu;
– G/47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
        z drugim blagom;
– G/47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic;
– I/56.103   Dejavnost slaščičarne in kavarne;
– L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
        nepremičnin;
– N/77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
        najem in zakup;
– J/63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti;
– M/72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike;
– M/71.129   Drugo tehnično projektiranje in svetovanje;
– M/73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/74.200   Fotografska dejavnost;
– N/82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti;
– P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje;
– P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti;
– J/59.110   Produkcija filmov, video filmov,
        televizijskih oddaj;
– J/59.130   Distribucija filmov, video filmov,
        televizijskih oddaj;
– R/90.030   Umetniško ustvarjanje;
– R/93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
– R/91.011   Dejavnost knjižnic;
– R/91.012   Dejavnost arhivov.
9. člen
Muzej se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zveze in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI MUZEJA
10. člen
Organa muzeja sta:
– direktor,
– svet muzeja.
1. Direktor
11. člen
Direktor organizira delo muzeja, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela muzeja.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenujejo in razrešujejo občinski sveti Občine Metlika, Občine Črnomelj in Občine Semič na predlog skupnega organa, ki ga sestavljajo župani in po predhodnem mnenju sveta muzeja. Razpis za direktorja objavi Občina Metlika, župani vseh treh občin kot skupni organ pa se po pridobljenem mnenju sveta muzeja uskladijo glede enotnega kandidata, ki ga predlagajo v imenovanje občinskim svetom. Župani kot skupni organ lahko povabijo posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet muzeja ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Za imenovanje in razrešitev je potrebno soglasje vse občin ustanoviteljic.
Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja v roku šest mesecev pred iztekom mandata. Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v muzeju za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta muzeja njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki pozna področje dela muzeja in ima vodstvene sposobnosti ter izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke;
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu;
– aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en svetovni jezik.
Ob prijavi na razpis kot tudi v primeru neposrednega povabila je kandidat za direktorja dolžan priložiti življenjepis in program dela muzeja za mandatno obdobje.
13. člen
Direktor opravlja naloge poslovnega in programskega vodenja.
Naloge direktorja so:
– organizira delo muzeja,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema pravilnik o organizaciji dela,
– sprejema kadrovski načrt in sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge splošne akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem muzeja,
– poroča ustanoviteljicam in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje muzeja,
– pripravi letno poročilo in zaključni račun,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo muzej ima,
– organizira in vodi strokovno delo,
– skrbi za promocijo muzeja,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– skrbi za sodelovanje muzeja z okoljem,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– izvršuje sklepe in odločitve, ki jih sprejema svet muzeja,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko delovnega časa,
– seznanja zaposlene o sprejetih odločitvah, sklepih in drugih zadevah, ki so povezane z delovanjem muzeja,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in desete alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet muzeja.
14. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor muzej neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje lastnika objekta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima muzej v upravljanju, h katerim je potrebno pridobiti soglasje lastnika,
– pogodb, s katerimi se oddaja del objekta v najem za opravljanje drugih dejavnosti, za katere je potrebno soglasje lastnika objekta,
– v primerih, ko zakon določa omejeno razpolaganje z muzejskim gradivom.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– na lastno željo;
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih muzeja ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta muzeja ali ravna v nasprotju z njimi;
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči muzeju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja;
– če se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je muzej ustanovljen, ali se prenese ustanoviteljstvo, v skladu z zakonom.
Direktorja razrešujejo občinski sveti Občine Metlika, Občine Črnomelj in Občine Semič. Pred sprejemom sklepa o razrešitvi je potrebno pridobiti mnenje skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in sveta muzeja ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
Če svet muzeja ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
Za razrešitev je potrebno soglasje vse občin ustanoviteljic.
Postopek za razrešitev direktorja se prične na podlagi predloga, ki ga lahko podajo:
– direktor sam,
– svet muzeja ali
– posamezna ali vse občine ustanoviteljice.
2. Vršilec dolžnosti direktorja
16. člen
Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Vršilca dolžnosti direktorja imenujejo na predlog skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občinski sveti Občine Metlika, Občine Črnomelj in Občine Semič, vendar največ za eno leto.
Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja je potrebno soglasje vse občin ustanoviteljic.
3. Svet muzeja
17. člen
Svet muzeja sestavlja enajst članov, in sicer:
– šest predstavniki ustanoviteljev,
– dva predstavnika delavcev muzeja,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti iz območja Občine Metlika,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti iz območja Občine Črnomelj,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti iz območja Občine Semič.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo izmed strokovnjakov s področja dela muzeja, financ in pravnih zadev občinski sveti Občine Metlika, Občine Črnomelj in Občine Semič, in sicer Občina Metlika tri, Občina Črnomelj dva in Občina Semič enega predstavnika.
Predstavnika delavcev muzeja izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, eden pa izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je muzej ustanovljen.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo po enega Občinski sveti Občine Metlika, Občine Črnomelj in Občine Semič na predlog društev oziroma drugih organizacij s področja dela muzeja..
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Mandat članov sveta muzeja traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta muzeja. Direktor je dolžan pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata članom sveta muzeja.
Prvo, konstitutivno sejo sveta, skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi vseh članov sveta muzeja.
Svet muzeja sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet muzeja sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet muzeja s poslovnikom.
Član sveta muzeja je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev;
– umre;
– se neopravičeno ne udeleži sej trikrat zaporedoma;
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi;
– če predstavniki ustanoviteljic ne ravnajo v skladu z navodili ustanoviteljic;
– če mu preneha delovno razmerje, ki je osnova za članstvo ali če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom;
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
18. člen
Naloge sveta muzeja so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja muzeja;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja;
– sprejema letno vsebinsko in poslovno poročilo o opravljenem delu muzeja ter zaključni račun muzeja;
– predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja;
– ocenjuje delo direktorja;
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela in finančnemu načrtu, pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, k drugim aktom, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem muzeja in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje;
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin;
– oblikuje mnenje ob imenovanju in razrešitvi direktorja;
– predlaga razrešitev direktorja;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– spremlja in ocenjuje delovanje muzeja in politiko njenih ustanoviteljic;
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja in daje direktorju in ustanoviteljicam mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj;
– sprejema akte, za katere je tako določeno s tem odlokom in drugimi predpisi;
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja;
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje muzeja.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
Muzej upravlja ali ima v uporabi naslednje objekte:
– grad Metlika na Trgu svobode 4 v Metliki – last Občine Metlika,
– Galerija Kambič na CBE 51 v Metliki – last Občine Metlika,
– del prostorov v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici 9 – last Občine Črnomelj,
– del prostorov v muzejski hiši na Štefanovem trgu 7 v Semiču – last Občine Semič,
– del prostorov v Gradu Črnomelj na Trgu svobode 3 v Črnomlju – last Občine Črnomelj.
Muzej upravlja z nepremičninami na osnovi upravljavskih pogodb, sklenjenih z ustanoviteljicami.
Za sklepanje upravljavskih pogodb izven obsega določenega v prvem odstavku tega člena, mora muzej predhodno z lastnikom urediti vsa vprašanja v zvezi s pogoji upravljanja in financiranjem.
Osnovna sredstva, potrebna za izvajanje javne službe, določene v 7. členu tega odloka, so solastnina ustanoviteljic, in sicer v deležih financiranja posameznih ustanoviteljic, ki bo določeno z medsebojno pogodbo, pripravljeno na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Muzej upravlja tudi z vsemi inventariziranimi muzejskimi zbirkami.
Muzej je dolžan uporabljati in upravljati premoženje iz tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
20. člen
Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna, občinskih proračunov na osnovi letnega programa dela ter drugih virov.
Stroški javne službe, ki se na dan sprejema tega odloka financirajo iz državnega proračuna, se financirajo v skladu s 43. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06).
Stroški dislociranih enot, razen enote na Vinici in v Semiču, se v celoti financirajo iz proračuna občine ustanoviteljice na območju katere se dislocirana enota nahaja.
Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja;
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom;
– programski materialni stroški;
– stroški vzdrževanja in nakupa opreme.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin zagotavljajo lastnice nepremičnin.
Sredstva za vzdrževanje in nakup opreme, zavarovanje, notranji nadzor poslovanja, najemnine za depoje in druge stroške, ki so povezani z delovanjem zavoda in katere ne financira država, se zagotavljajo v naslednjih deležih:
– Občina Metlika 50%,
– Občina Črnomelj 39% in
– Občina Semič 11%.
Muzej lahko sredstva pridobiva tudi iz nejavnih virov kot:
– prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe,
– prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu,
– s kandidaturo na javnih natečajih v Republiki Sloveniji in mednarodnih,
– iz drugih zakonitih virov.
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe so:
– vstopnice,
– prodaja publikacij vezanih na dejavnost,
– kotizacije za seminarje, posvetovanja in strokovna srečanja,
– prodaja muzejskih spominkov (replike, promocijski material) vezanih na dejavnost,
– uporaba muzejskega in arhivskega gradiva,
– oddaja prostorov in opreme kulturnih izvajalcem,
– delavnice, vodstva,
– pedagoško izobraževalna dejavnost v okviru javne službe,
– razstavna gostovanja doma in v tujini,
– sredstva sponzorjev,
– prejete donacije.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so:
– prihodki od organizacije prireditev (ki niso vezane na osnovno dejavnost),
– prihodki od komisijske prodaje umetnin,
– prihodki od muzejske trgovine,
– prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja,
– prihodki od gostinskih storitev za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev.
Nepremičnine, pri katerih ima muzej vknjiženo lastninski pravico ali pravico uporabe, postanejo last ustanoviteljice, na območju katere se nepremičnine nahajajo.
21. člen
Muzej samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Muzej ločeno izkazuje:
– ustvarjene prihodke in odhodke iz dejavnosti javne službe in iz sredstev tržne dejavnosti in
– ustvarjene prihodke in odhodke v posamezni dislocirani enoti.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki muzej nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta muzeja.
Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga muzej ustvari na trgu, lahko muzej v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev muzeja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta muzeja.
Če je primanjkljaj nastal zaradi preveč izplačanih plač, krije muzej primanjkljaj iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem plač.
Če ustanoviteljice ne krijejo primanjkljaja, se ta likvidira v breme virov sredstev, s katerim upravlja muzej.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga kot s svojo lastnino.
23. člen
Muzej prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljic.
24. člen
Premoženje, s katerim muzej upravlja, je last ustanoviteljic. S premičnim premoženjem upravlja muzej samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic, razen za oddajo nepremičnin v najem, o čemer muzej odloča v skladu z upravljavskimi pogodbami.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN MUZEJA
25. člen
Za obveznosti muzeja subsidiarno odgovarjajo ustanoviteljice do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljic za delovanje muzeja.
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti muzeja iz naslova drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja za morebitne druge naročnike.
Muzej je dolžan občine ustanoviteljice obveščati o izvrševanju letnega programa dela in o rezultatih poslovanja, skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu, ter jim omogočiti vpogled v poslovne knjige.
Muzej je dolžan letni program dela in finančni načrt uskladiti s sprejetimi proračuni občin ustanoviteljic in jih o uskladitvi obvestiti.
26. člen
Občine ustanoviteljice imajo v razmerju do muzeja še naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost strateškega načrta z razvojnimi programi občine za tiste programe, ki jih financirajo,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi.
VIII. SKUPNI ORGAN ŽUPANOV
27. člen
Zaradi zagotavljanja javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na področju občin Metlika, Črnomelj in Semič ter gospodarnejšega in učinkovitejšega uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti do zavoda Občina Metlika, Občina Črnomelj in Občina Semič ustanovijo skupni organ.
28. člen
Skupni organ sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
Sedež skupnega organa je v Metliki, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
Skupni organ predstavlja župan Občine Metlika, v njegovi odsotnosti pa drug član skupnega organa, ki ga za to pooblasti župan Občine Metlika.
29. člen
Naloge skupnega organa so:
– izvršuje ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic do muzeja v skladu s tem odlokom v imenu in za račun občin ustanoviteljic,
– usklajuje odločitve v zvezi z zagotavljanjem javne službe zavoda, ki sodi v pristojnost občinskih svetov,
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe v muzeju.
30. člen
Administrativno-tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, opravlja občinska uprava Občine Metlika.
31. člen
Za sprejem odločitve skupnega organa je potrebno soglasje vseh treh županov občin ustanoviteljic v skladu s tem odlokom.
32. člen
Sredstva za delo skupnega organa zagotavljajo občine ustanoviteljice po ključu števila prebivalcev posamezne občine kot sledi:
– Občina Metlika: 31%,
– Občina Črnomelj: 55%,
– Občina Semič: 14%.
33. člen
Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški poslovanja skupnega organa, in sicer:
– materialni stroški,
– stroški strokovnega delavca v občinski upravi Občine Metlika.
Občini Črnomelj in Semič refundirata svoj delež stroškov Občini Metlika na podlagi izstavljenih računov in ustreznih dokazil o dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih stroških.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Svet muzeja se konstituira najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja nujne naloge obstoječi svet muzeja, ki mu s konstituiranjem novega sveta poteče mandat.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji v. d. direktorja, ki delo opravlja do imenovanja direktorja, vendar največ eno leto. Postopek za imenovanje direktorja se prične v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
35. člen
Strateški načrt, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mora muzej sprejeti v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje javnega zavoda in niso opredeljena s tem odlokom ali drugimi akti muzeja, se uporablja neposredno zakon.
36. člen
Za objekte oziroma dele objektov iz prvega odstavka 19. člena, za katere ob uveljavitvi tega odloka z muzejem še niso sklenjene upravljavske pogodbe, se le te sklenejo v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka pod enakimi pogoji kot ima muzej že sklenjene upravljavske pogodbe za objekte iz tega člena odloka.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 29/98 in 108/05).
38. člen
Direktor poskrbi na podlagi tega odloka za vpis v sodni register.
39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-9/2005
Metlika, dne 12. junija 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.
Št. 61700-9/1996
Črnomelj, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
Št. 621-02/2009-16
Semič, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti