Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2376. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče, stran 6546.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče dne 15. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
Občina Turnišče je Občinski prostorski načrt za Občino Turnišče (v nadaljnjem besedilu: OPN Turnišče) sprejela z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09), ki ima v svojem strateškem delu zastavljen razvoj gospodarskih in sorodnih dejavnosti ob priključku na avtocesto, ki niso bile zajete v izvedbenem delu OPN Turnišče. Ker občina želi spodbujati nadaljnji gospodarski razvoj z namenom zagotoviti dodatna delovna mesta in zagotoviti pestrejšo osnovno preskrbo v svoji občini ter ob tem razvoju pridobiti tudi evropska sredstva za opremo stavbnih zemljišč, je odločeno, da se dopolni izvedbeni del prostorskega načrta v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega načrta.
2. Območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Območje sprememb in dopolnitev OPN Turnišče obsega naslednje enote urejanja z spremembo namenske rabe:
– enoto urejanja TU22, kjer je v delu enote predvidena ureditev poslovne (gospodarske) cone ob priključku avtoceste,
– enoto urejanja TU23, kjer je v delu enote predvidena ureditev trgovskega centra in
– enote urejanja TU24, TU25 in preostali del enot urejanja TU22, TU23 zaradi možnosti zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč in spremembe namenske rabe za katere bi se v postopku priprave akta in strokovnih podlag zaradi ustreznejših rešitev izkazala potreba.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Turnišče so bile izdelane Strokovne podlage za naknadno pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Turnišče izdelane septembra 2006, pod št. SP-03/06 (v nadaljevanju: strokovne podlage). Na podlagi podanih strokovnih rešitev iz strokovne podlage občina gradi nadaljnji prostorski razvoj občine in ga skušala uresniči preko OPN Turnišče.
V OPN Turnišče je v strateškem delu OPN Turnišče v Zasnovi prostorskega razvoja območje ob priključku na avtocesto opredeljeno kot območje za razvoj gospodarskih dejavnosti (poslovna, obrtna, proizvodna in trgovska dejavnost) kakor je tudi znotraj Usmeritev za razvoj poselitve predviden razvoj in širitev gospodarskih dejavnosti.
Variantne rešitve niso predvidene, saj gre za razširitev obstoječe dejavnosti (gospodarska cona), ki se nahaja ob priključku na avtocesto in ureditev trgovskega centra, ki je odvisen od hitrega in lahkega dostopa, lege z dobrim zaledjem nakupovalnega potenciala itd. Obe lokaciji sta usklajeni s konceptom razvoja občinskega središča, ki je predstavljen v urbanističnem načrtu občinskega središča Občine Turnišče. Izdelane so idejne zasnove za trgovski center in poslovno cono ob priključku avtoceste. Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.
4. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov potekajo po postopku, ki je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Pričnejo se s sprejemom sklepa in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Nadaljnje aktivnosti potekajo v naslednjih rokih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
| Št. |        Aktivnost        |   Rok   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|1   |Sprejem in objava sklepa         |  junij 2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|2   |Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev |  junij 2009|
|   |prostorskega načrta           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|3   |Pridobitev smernic nosilcev urejanja   | junij, julij|
|   |prostora                 |     2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|4   |Analiza smernic, dopolnitev osnutka,   |  julij 2009|
|   |usklajevanje smernic           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|5   |Javno naznanilo o javni razgrnitvi in  |  julij 2009|
|   |javni obravnavi dopolnjenega osnutka   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|6   |Javna razgrnitev in javna obravnava   | avgust 2009|
|   |osnutka sprememb in dopolnitev      |       |
|   |prostorskega načrta           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|7   |Ureditev pripomb iz javne razgrnitve,  | avgust 2009|
|   |izdelava strokovne            |       |
|   |ocene pripomb in sprejem pripomb na   |       |
|   |občinskem svetu             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|8   |Izdelava predloga sprememb in dopolnitev | avgust 2009|
|   |planov na podlagi potrjenih stališča do |       |
|   |pripomb                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|9   |Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja   | avgust 2009|
|   |prostora in sklepa ministra       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|10  |Izdelava usklajenega predloga sprememb in|  september|
|   |dopolnitev planov            |     2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|11  |Sprejem sprememb in dopolnitev planov na | oktober 2009|
|   |občinskem svetu             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|12  |Objava odloka v javnem glasilu september | oktober 2009|
|   |2009                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu z 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ter mnenja v skladu z 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor, Področje kmetijstva, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Področje varstva okolja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Področje rabe in upravljanja z vodami ter za področje meteorologije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Področje ohranjanja narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor,
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Področje cest, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
10. Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Področje energetike, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, 16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
17. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
18. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
19. DARS, Ulica IV. divizije 4, 3000 Celje,
20. Geoplin Plinovodi d.o.o., Področje plinovodnega omrežja, Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
21. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
6. Končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/09, dne 27. 3. 2009.
Št. 3505/01-2009-1
Turnišče, dne 15. junija 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti