Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2371. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2008, stran 6533.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – popr. in 108/05) je Občinski svet Občine Radeče na 18. redni seji dne 15. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa proračuna Občine Radeče.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2008 obsega:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                     |  leta 2008|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  3.399.067|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.838.076|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  2.500.530|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.243.338|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   121.800|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   135.392|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |705 Davki na mednarodno trgovino     |      –|
|   |in transakcije              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   337.546|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   287.527|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.482|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    2.900|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    4.866|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   40.771|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   208.642|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   45.983|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   162.659|
|   |in nematerialnega premoženja       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)      |    4.350|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    4.350|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic     |      –|
|   |naravnih nesreč              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |   347.999|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno  |   164.241|
|   |finančnih institucij           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna |   183.758|
|   |iz sred. proračuna Evropska unija     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  3.661.974|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   508.702|
|   |(400+401+402+403+404+405+409)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   257.006|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   37.125|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev     |   204.638|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    8.863|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |404 Plačila tujih obresti         |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |405 Prenos proračunu pripad. dela     |      –|
|   |rezultata posl. sistema EZR pret. leta  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    1.070|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |  1.629.604|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  298. 963|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   163.863|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.166.778|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  1.332.284|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.332.284|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   191.384|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   138.304|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   53.080|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |450 Plačila sredstev v proračun Evropske |      –|
|   |unije                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III./2|PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II. – I.) |   262.907|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |(SKUPAJ ODHODKI MINUS SKUPAJ PRIHODKI)  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752+753)             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
|   |subjektom, vključenim v enotno      |      |
|   |upravljanje sredstev sistema EZR     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      –|
|   |KAPITALSKUH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      –|
|   |naložb                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v jav.    |      –|
|   |skladih in drugih prav. osebah jav.    |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |444 Dana posojila subjektom vključenim v |      –|
|   |enotno upravljanje sredstev sistema EZR  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA        |      –|
|   |IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   175.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   175.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –87.907|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |   175.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   262.907|
+------+------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   99.384|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2008 znaša 6.464,20 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 13.225,58 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 33.055,86 EUR.
4. člen
Namenska sredstva konec leta 2008 v višini 195.489,99 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2009, namenska sredstva v višini 30.648,29 EUR pa se razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-4/2009/5
Radeče, dne 15. junija 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti