Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2347. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009, stran 6510.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 11. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009 (Uradni list RS, št. 11/09 in 30/09) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |Proračun leta|
|   |                     |     2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  14.657.777|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  9.592.344|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  8.781.455|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  7.756.255|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   593.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   431.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   810.889|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   148.000|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    17.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    36.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    20.000|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   589.889|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   766.549|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   496.549|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemlj. in    |   270.000|
|   |nematerialnega premoženja        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    18.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    18.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.242.627|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.701.927|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna |  2.540.700|
|   |iz sredstev pror. EU           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE     |    38.257|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sred. od drugih evropskih  |    38.257|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  17.228.295|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.223.571|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   724.716|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   120.545|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.219.310|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   139.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    20.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANFERI             |  5.183.529|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   396.453|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  2.165.700|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   606.149|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.015.227|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.106.819|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.106.819|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   714.376|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   102.597|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   611.779|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)   |  –2.570.518|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DEL.                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premož. v svoji lasti  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH               |       |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |  2.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  2.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  2.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   300.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   300.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   300.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. |   –670.518|
|   |+ VII. – II. – V. – VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  1.900.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)  |  2.570.518|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   670.518|
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   670.518|
+------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2009.
Št. 410-440/2008
Črnomelj, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti