Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2359. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2008, stran 6520.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJSP in 14/07 – ZSPDPO) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne 15. 6. 2009 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kočevje za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2008.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2008 je realiziran v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------+------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:   |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |Skupina/podskupina kontov      | Realizacija 2008|
+------+------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   15.712.499,90|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   11.150.320,61|
+------+------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |   9.362.293,71|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |   8.258.410,00|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |703 Davki na premoženje       |    596.273,54|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |704 Domači davki na blago in    |    507.610,17|
|   |storitve              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |   1.788.026,90|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    788.528,82|
|   |od premoženja            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |711 Takse in pristojbine      |     9.603,48|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |712 Denarne kazni          |      393,39|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     54.708,79|
|   |storitev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |    934.792,42|
+------+------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |   1.148.668,53|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    423.804,29|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |    724.864,24|
|   |nematerialnega premoženja      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE          |     6.846,46|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih   |     5.220,00|
|   |virov                |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine   |     1.626,46|
+------+------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |   3.198.243,80|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |   1.717.354,36|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |   3.198.243,80|
+------+------------------------------------+------------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |    208.420,50|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |787 Prejeta sredstva iz drugih   |    208.420,50|
|   |evropskih institucij        |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   16.424.462,40|
+------+------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI           |   3.046.021,70|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki     |    670.729,45|
|   |zaposleni              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |    110.225,60|
|   |socialno varnost          |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve  |   2.026.821,18|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |    228.245,47|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |409 Rezerve             |     10.000,00|
+------+------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI          |   4.753.410,94|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |410 Subvencije           |     14.996,87|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in    |   2.562.076,61|
|   |gospodinjstvom           |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |    354.044,13|
|   |organizacijam in ustanovam     |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |   1.821.668,33|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino    |      625,00|
+------+------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   6.960.261,25|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   6.960.261,25|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   1.664.768,51|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |430 Investicijski transferi pravnim |   1.110.598,76|
|   |in fizičnim osebam, ki niso     |         |
|   |proračunski uporabniki       |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |431 Investicijski transferi     |    554.169,75|
|   |proračunskim uporabnikom      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II)  |    –711.962,50|
+------+------------------------------------+------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     31.247,14|
|   |PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV     |         |
|   |(750+751+752)            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     31.247,14|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev   |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova       |     31.247,14|
|   |privatizacije            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |440 Dana posojila          |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev  |         0|
|   |in naložb              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz    |         0|
|   |naslova privatizacije        |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     31.247,14|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |         |
|   |– V.)                |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)       |   3.000.000,00|
+------+------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE            |   3.000.000,00|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |   3.000.000,00|
+------+------------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)      |    116.304,72|
+------+------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |    116.304,72|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga    |    116.304,72|
+------+------------------------------------+------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |   2.202.979,92|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE          |   2.883.695,28|
+------+------------------------------------+------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |    711.962,50|
|   |IX=-III.)              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|XII. |STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |    –205.999,16|
|   |PRETEKLEGA LETA           |         |
+------+------------------------------------+------------------+
Po zaključnem računu proračuna Občine Kočevje se stanje sredstev na računu konec leta 2008 v skupnem znesku 1.996.980,76 EUR prenese v proračun Občine Kočevje za leto 2009.
3. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2008          25.745,18
I. Oblikovanje sredstev rezerv           10.000,00
II. Poraba sredstev rezerv              3.472,61
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2008   32.272,57.
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2008 v znesku 32.272,57 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2009.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2008 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2008. Bilance so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2009-1200
Kočevje, dne 15. junija 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti