Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2368. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008, stran 6532.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 9. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2008 izkazuje:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |Skupaj prihodki             | 4.291.385,55|
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |Skupaj odhodki             | 4.173.295,13|
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |Proračunski presežek (primanjkljaj)   |  118.090,42|
|   |(I.-II)                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in    |     0,00|
|   |prodaja kapitalskih deležev       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih |     0,00|
|   |deležev                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila       |     0,00|
|   |in sprememba kapit. deležev       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |Skupni presežek (primanjkljaj)     |  118.090,42|
+------+----------------------------------------+--------------+
|C)  |Račun financiranja           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |Zadolževanje proračuna         |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |Odplačila dolga             |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VIII.-IX.)      |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na   |  118.090,42|
|   |računih (III.+VI.+X.)          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev na računih 31. 12. 2008    |  376.498,86|
+-----------------------------------------------+--------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 376.498,86 € se prenese v proračun leta 2009 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2008 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2009.
4. člen
Na dan 31. 12. 2008 znašajo sredstva rezervnega sklada 31.584,82 €.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Miren, dne 9. junija 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti