Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2363. Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode, stran 6523.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode
1. člen
S tem sklepom se ugotovi stanje in določi nadaljnji potek postopkov za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode (v nadaljevanju OPN).
Občina Medvode je v skladu z Zakonom o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 100/02 in 8/03 – pop.) začela v letu 2006 na podlagi Programa priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Medvode (SPRO) in Prostorskega reda Občine Medvode (PRO), objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/06 pripravljati Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Medvode, ki ju bo v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) nadaljevala in dokončala kot enoten prostorski akt Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN). ZPNačrt v drugem odstavku 98. člena namreč določa, da se sprejem prostorskih aktov, ki še niso bili javno razgrnjeni, nadaljuje in konča po določbah ZPNčrt.
V postopku priprave SPRO IN PRO so bile do sedaj v skladu z Zakonom o urejanju prostora – ZUreP-1 izvedene naslednje aktivnosti:
– izvedeni prvi prostorski konferenci za pripravo SPRO in PRO dne 2. 3. 2006
– sprejeta Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Medvode in Prostorskega reda Občine Medvode ter objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/06
– pridobljene so bile smernice za SPRO in PRO od nosilcev urejanja prostora v času od marca do maja 2006
– vloga – obvestilo o nameri priprave in sprejema SPRO in PRO glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje z dne 10. 8. 2006
– odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-230/2006 z dne 14. 9. 2006 iz katere izhaja, da je v postopku priprave in sprejemanja SPRO in PRO potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
– izdelava manjkajočih strokovnih podlag in ažuriranje obstoječih strokovnih podlag
– začetek izdelave okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje.
Ostali postopki pri pripravi SPRO in PRO niso bili izvedeni.
V okviru postopka priprave SPRO in PRO so bile do sedaj izdelane oziroma ažurirane naslednje strokovne podlage, ki se bodo uporabile pri nadaljnjem postopku priprave OPN:
– Demografska študija Občine Medvode – oktober 2006
– Študija razvojnih možnosti turizma v občini Medvode – december 2006
– Analiza ranljivosti Občine Medvode – januar 2007
– Strokovne podlage za razvoj poselitve – marec 2003.
Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz potreb nosilcev urejanja prostora oziroma izhajajo iz ugotovitev urbanističnih načrtov ter zgoraj navedenih strokovnih podlag, se bodo izvedle glede na ugotovljene potrebe v postopku izdelave OPN.
2. člen
Drugi odstavek 98. člena ZPNačrt določa, da se postopki za sprejem prostorskih aktov, ki še niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in končajo po določbah ZPNčrt. Ker SPRO in PRO še nista bila javno razgrnjena pred uveljavitvijo ZPNačrt, se bo postopek sprejema nadaljeval in končal po določilih ZPNačrt.
3. člen
Občinski prostorski načrt bo vseboval strateški in izvedbeni del in bo izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Vseboval bo tekstualni in grafični del in bo izdelan v analogni in digitalni obliki.
4. člen
Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN     junij 2009
(strateški in izvedbeni del)
– izdelava okoljskega poročila        julij 2009
– javna razgrnitev z javno obravnavo     oktober 2009
– izdelava predloga OPN           november 2009
– pridobitev mnenj in sklepa ministra MOP  december 2009
– predlog OPN za sprejem na občinskem svetu januar 2010
– objava OPN v Uradnem listu RS       januar 2010,
oziroma v skladu z dinamiko potrditve OPN s strani nosilcev urejanja prostora in ugotovitve sprejemljivosti vplivov OPN na okolje.
5. člen
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor:
– izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami:
– izhodišča s področja upravljanja z vodami;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave:
– izhodišča s področja ohranjanja narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje:
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki;
5. Ministrstvo za gospodarstvo
– izhodišča s področja blagovnih rezerv;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem
– izhodišča za umeščanje turističnih dejavnosti;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo:
– izhodišča s področja energije;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo:
– izhodišča s področja rudarstva;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije:
– izhodišča s področja razvoja telekomunikacijskega omrežja;
10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
– izhodišča glede umeščanja objektov socialnega varstva v prostor;
11. Ministrstvo za zdravje:
– izhodišča glede umeščanja ustanov zdravstvene dejavnosti v prostor;
12. Ministrstvo za kulturo
– izhodišča glede umeščanja prostorsko relevantnih dejavnosti kulture v prostor ter razvoja dejavnosti in varstva kulturne dediščine;
13. Ministrstvo za šolstvo in šport
– izhodišča za umeščanje osnovnih šol v prostor,
– izhodišča za razvoj športa in umeščanja športnih objektov in naprav v prostor;
14. Ministrstvo za javno upravo:
– izhodišča glede umeščanja javnih ustanov v prostor;
15. Ministrstvo za notranje zadeve:
– izhodišča glede umeščanja prostorsko relevantnih varnostnih dejavnosti v prostor;
16. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa;
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste:
– izhodišča za državne ceste;
18. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor:
– izhodišča glede železniškega prometa;
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– izhodišča glede rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč in gozdnega prostora;
20. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo:
– izhodišča glede urejanja območij in infrastrukture, namenjenih potrebam obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
21. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana:
– izhodišča za gozdarstvo;
22. Občina Medvode, Oddelek za gospodarske javne službe:
– izhodišča za lokalne ceste,
– izhodišča za vodooskrbo,
– izhodišča za odvajanje odpadnih voda,
– izhodišča za odvoz odpadkov,
– izhodišča za kolesarski in mirujoči promet;
23. Občina Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti:
– izhodišča s področja predšolske vzgoje, osnovnih šol,
– izhodišča za razvoj športa in umeščanja lokalnih športnih in drugih objektov za potrebe družbenih dejavnosti v prostor;
24. JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana d.o.o.:
– izhodišča glede čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
25. JP Komunala Kranj, EE Vodovod d.o.o.:
– izhodišča glede oskrbe s pitno vodo;
26. JP Elektro Gorenjska d.d.:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo;
27. JP Elektro Ljubljana d.d.:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo;
28. ELES Elektro-Slovenija, d.o.o.:
– izhodišča za prenos električne energije;
29. Geoplin plinovodi d.o.o.:
– izhodišča za oskrbo s plinom in toplotno energijo;
30. JP Energetika Ljubljana d.o.o.:
– izhodišča za energetsko infrastrukturo;
31. Telekom Slovenije d.d.:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena;
32. JP Snaga Ljubljana d.o.o.:
– izhodišča za ravnanje z odpadki;
33. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.:
– izhodišča glede hidroenergetske infrastrukture;
34. Zavod kabelske TV Medvode:
– izhodišča glede telekomunikacijskega omrežja;
35. EVJ ELEKTROPROM d.o.o:
– izhodišča glede telekomunikacijskega omrežja;
36. Mobitel d.d.
– izhodišča glede mobilne telefonije.
Smernice nosilcev urejanja prostora so v postopku priprave že pridobljena za SPRP in PRO. Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor (dopis občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovno pridobivanje smernic za OPN ni potrebno.
Vsi nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice SPRO in PRO bodo podali tu mnenja k OPN. V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno mnenje tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se ji naknadno pozove k podaji smernic in mnenj.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 003-1/06
Medvode, dne 15. junija 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti