Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2366. Pravilnik o priznanjih in plaketah za delo na področju športa v Občini Metlika, stran 6530.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 20. redni seji dne 12. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o priznanjih in plaketah za delo na področju športa v Občini Metlika
1. člen
S tem pravilnikom Občina Metlika uvede priznanja za delo in dosežke na področju športa ter določa pogoje in postopek podeljevanja teh priznanj.
Priznanja in plakete za delo na področju športa podeljuje Občina Metlika posameznikom, ekipam, društvom in organizacijam za dosežke, delo, vložene napore in za širjenje športne dejavnosti na območju Občine Metlika.
2. člen
Za dosežene športne uspehe se lahko podelijo priznanja ali plakete v naslednjih kategorijah:
A – najboljšemu športniku/športnici oziroma dvojici,
B – najboljši športni ekipi,
C – perspektivnemu športniku/športnici,
D – perspektivni športni ekipi,
E – športnemu trenerju za strokovno delo,
F – za športno-tekmovalne uspehe v neolimpijskih športih,
G – nadpovprečnemu članu športnega društva, ki ima stalno bivališče izven Občine Metlika,
H – športniku – invalidu oziroma ekipi športnih invalidov,
I – športnemu društvu,
J – zaslužnemu športnemu delavcu za organizacijsko delo in
K – društvu oziroma organizaciji, ki je veliko prispevala k razvoju in popularnosti športa na območju Občine Metlika.
3. člen
Individualni dobitniki priznanj ali plaket v kategorijah A, C, E, F, H in J morajo imeti stalno bivališče v Občini Metlika.
Dobitniki priznanj ali plaket v kategorijah B, D, F in H so lahko ekipe športnih društev, ki imajo sedež v Občini Metlika.
Dobitnik priznanja ali plakete v kategoriji I je lahko športno društvo, ki ima sedež v Občini Metlika.
Dobitniki priznanj ali plaket v kategoriji G so lahko samo posamezniki, ki imajo stalno bivališče izven Občine Metlika.
4. člen
Priznanje v kategorijah A, B, C, D, F, G in H zajema obdobje koledarskega leta (med dvema občinskima praznikoma), priznanja v kategorijah E, I, J, in K lahko zajema obdobje koledarskega leta ali daljše časovno obdobje.
Plaketa se lahko podeli v vseh kategorijah, če gre za vrhunske dosežke ali delo na področju športa za daljše časovno obdobje.
Vsako leto se lahko podeli skupno največ štiri priznanja in plakete.
5. člen
Za podeljevanje priznanj in plaket se upoštevajo naslednji pogoji:
– V kategorijah A in B se upoštevajo dosežki v olimpijskih panogah. Pri tem pa se upošteva še nivo tekmovanja (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo oziroma sodelovanje na evropskih tekmovanjih, državna prvenstva ter kategorije članov, mladincev ...).
– Rezultati v kategorijah A in B se vrednotijo na podlagi primerjalne tekmovalne vrednosti njihovih dosežkov v mednarodnem in državnem merilu upoštevajoč razvitost, priljubljenost in pomembnost športne panoge tako doma kot v svetu.
– Za športnike (kategorija C) in ekipe (kategorija D) se upoštevajo uvrstitve na področnih in državnih šolskih tekmovanjih ter na tekmovanjih panožnih športnih zvez in mednarodnih tekmovanjih. Priznanja se podeljujejo mladim do vključno 19. leta starosti.
– Za športnega trenerja (kategorija E) se dosežki vrednotijo po enakih kriterijih kot za kategorijo A in B.
– Za športno tekmovalne uspehe (kategorija F) se upoštevajo športni dosežki v neolimpijskih panogah.
– V kategoriji G se dosežki vrednotijo po kriterijih kot za kategorije A in B ali F.
– V kategoriji H se dosežki vrednotijo po kriterijih kot za kategorije A in B ali F.
– Priznanje ali plaketa športnemu društvu (kategorija I) se podeljuje za nadpovprečno aktivnost in športne uspehe, pri čemer na ocenitev celovite uspešnosti vpliva stopnja organiziranosti, amatersko delo, racionalnost delovanja, številčnost članstva ter vsesplošni vtis o izjemni uspešnosti v primerjavi z drugimi podobnimi športnimi panogami.
– Za športne delavce (kategorija J) se upošteva vse organizacijsko delo na področju športa, ki v pozitivni smeri močno izstopa iz povprečja.
– Priznanje ali plaketo društvu oziroma organizaciji se podeljuje za izjemen prispevek k organizaciji, razvoju in širjenju priljubljenosti športa na območju Občine Metlika.
– Za ekipo velja, da mora imeti najmanj 3 člane.
6. člen
Razpis za podelitev priznanj in plaket se javno objavi praviloma do 15. septembra.
Rok za oddajo pisnih predlogov na sme biti krajši od 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Zadnji možni datum oddaje pisnih predlogov je 15. oktober.
Priznanja in plakete se podeljujejo na svečan način, praviloma ob občinskem prazniku.
7. člen
Kandidate za posamezna priznanja predlagajo športna društva, Upravni odbor Športne zveze Metlika, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, organi občine, druge organizacije in posamezniki. Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo.
8. člen
Komisija za podeljevanje priznanj in plaket na področju športa izvede razpisni postopek za zbiranje predlogov za dobitnike športnih priznanj in plaket, opravi izbiro v skladu s tem Pravilnikom in svoj predlog poda v sprejem občinskemu svetu.
Komisija za podeljevanje priznanj in plaket na področju športa ima pet članov. Imenuje jo občinski svet na predlog Odbora za družbene dejavnosti (2 člana) in Upravnega odbora Športne zveze Metlika (3 člane).
Mandat članov komisije traja praviloma štiri leta.
Če komisija ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih predlogov za priznanja ali plakete na področju športa, se priznanje ali plaketa ne podeli.
Občina Metlika javno objavi seznam dobitnikov posameznih priznanj in plaket.
O podeljenih priznanjih se vodi pri občinskem svetu posebna evidenca.
9. člen
Priznanje se podeljuje kot reliefni medaljon s podobo »Metliškega petelinjega boja« in opisom kategorije. Poleg priznanja se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi.
Plaketa se podeljuje v obliki reliefa, ki predstavlja »Metliški petelinji boj«. Poleg plakete se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi.
10. člen
Občinski svet zagotovi v proračunu potrebna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo priznanj na področju športa.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-3/2009
Metlika, dne 12. junija 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti