Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2380. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1E)
2381. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-K)

Sklepi

2382. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2421. Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
2422. Uredba o spremembah Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti
2423. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

2383. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
2384. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah
2385. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca
2386. Pravilnik o spremembi Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave
2387. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
2388. Sklep o določitvi roka za vključitev Splošne bolnišnice Murska Sobota v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2389. Sklep o ukinitvi monografij Astemizol (1067), Cisapridijev tartrat (1503) in Cisaprid monohidrat (0995) iz šeste izdaje Evropske farmakopeje
2390. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
2391. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2392. Poročilo o delnem izidu glasovanja in o delnem izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2393. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2009
2394. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2395. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani
2396. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
2397. Aneks k Skupnemu sporazumu o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti

OBČINE

Bovec

2398. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (uradno prečiščeno besedilo) (PMGTOB-1)

Brezovica

2399. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brezovica
2400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
2401. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

2402. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2008

Celje

2403. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in širše območje celjskega starega gradu
2404. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerkno

2405. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno

Hrpelje-Kozina

2406. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah

Idrija

2407. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Barbare

Ilirska Bistrica

2408. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

Ivančna Gorica

2409. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

Ljubljana

2410. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)

Metlika

2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Bočka, Metlika

Postojna

2412. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Postojna
2413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009
2414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna
2415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna

Radeče

2416. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Radeče
2417. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Radeče

Semič

2418. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Semič
2419. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
2420. Sklep o razvrstitvi stanovanjske enote

POPRAVKI

2424. Popravek sklepa
2425. Popravek Splošnega akta o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk
2426. Popravek Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

57. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14 bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCPA)

Vlada Republike Slovenije

58. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti