Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2427. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evropski investicijski banki za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnostni razvoj (ZPJSRR-1)
2428. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-E)
2429. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E)
2430. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-G)
2431. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 329,73 milijonov eurov (ZPDVPNPIA2)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2432. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kazahstan

Pozivi

2433. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2490. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Odloki

2491. Odlok o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe

MINISTRSTVA

2434. Pravilnik o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti
2435. Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
2436. Pravilnik o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort
2437. Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom in paralelni distribuciji zdravil
2438. Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti
2439. Pravilnik o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
2440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
2441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu
2442. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Stanovnik«
2443. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija MEG Bovec, ustanova za mednarodno ekološko gimnazijo«
2444. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Mladi risi, ustanova za razvoj mladih igralcev, trenerjev in sodnikov hokeja«
2445. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »KD fundacija, ustanova«
2446. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«
2447. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Predilnice Litija, ustanova«
2448. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali«
2449. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Giff4u, ustanova«
2450. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
2451. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Moro, ustanova«
2452. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Krog 74, ustanova«
2453. Odločba o soglasju k dopolnitvi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Giff4u, ustanova«
2454. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Marof – ustanova«
2455. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03 in 138/06)
2456. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti enostavnih tlačnih posod z zahtevami Odredbe o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02 in 138/06)
2457. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2009

USTAVNO SODIŠČE

2458. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2459. Pravila za evidentiranje sklenjenih pogodb za oskrbo z zemeljskim plinom
2460. Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina
2461. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Celje

2462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
2463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna (Cirkulan)
2464. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
2465. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč v k.o. Spodnja Hudinja in k.o. Celje na Republiko Slovenijo
2466. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja

Gorenja vas-Poljane

2467. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane
2468. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009

Horjul

2489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2009

Ilirska Bistrica

2469. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Kamnik

2470. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2008
2471. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B15 Spodnji Alprem
2472. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik

Medvode

2473. Odlok o denarni pomoči v Občini Medvode
2474. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Murska Sobota

2475. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih

Semič

2476. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

Sežana

2477. Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za plačilo denarnih obveznosti uporabnikov storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda
2478. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana

Škocjan

2479. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra

Trebnje

2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«
2481. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2482. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2483. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Vransko

2484. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na Vranskem

Zagorje ob Savi

2485. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi

Zavrč

2486. Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč
2487. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

Žirovnica

2488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica

Razglasni del

Javne dražbe

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti