Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2342. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009, stran 6482.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07, 102/07, 69/08 in 19/09; v nadaljevanju ZZavar) izdaja
S K L E P
o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta sklep določa vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov zavarovalnic ter zavarovalnih in pozavarovalnih pool-ov (v nadaljevanju: zavarovalnica), podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila zavarovalnic ter način in roke poročanja. Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada.
(2) Ta sklep določa tudi vrste in sheme računovodskih izkazov zavarovalnic za namene poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju Agencija) ter način in roke poročanja.
2. člen
(1) Letno oziroma konsolidirano letno poročilo zavarovalnice obsega računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Vsebovati mora podatke in pojasnila v obsegu, ki je predpisan z zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in tem sklepom.
(2) V uvodna poglavja revidiranega letnega oziroma konsolidiranega letnega poročila mora zavarovalnica vključiti mnenje pristojnega organa zavarovalnice glede letnega poročila.
(3) Letno poročilo oziroma konsolidirano letno poročilo zavarovalnice morajo s podpisom potrditi vsi člani uprave oziroma upravnega odbora.
II. RAČUNOVODSKO POROČILO
3. člen
(1) Računovodsko poročilo obsega računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom.
1. Vrste in sheme računovodskih izkazov
4. člen
(1) Letne računovodske izkaze zavarovalnic, ki so vključeni v računovodsko poročilo sestavljajo:
1.1. bilanca stanja,
1.2. izkaz poslovnega izida,
1.3. izkaz vseobsegajočega donosa,
1.4. izkaz denarnih tokov,
1.5. izkaz sprememb lastniškega kapitala.
Računovodski izkazi morajo biti izdelani po predpisanih shemah iz Priloge 1 tega sklepa.
(2) Zavarovalnice vsako trimesečje sestavljajo računovodske izkaze, ki za namene poročanja Agenciji, obsegajo:
2.1. bilanco stanja in
2.2. izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, ki morata biti izdelana po predpisanih shemah iz Priloge 2 tega sklepa.
(3) Priloga letnega poročila zavarovalnic so tudi računovodski izkazi za zadnje obračunsko obdobje iz Priloge 2. Revidiranemu letnemu poročilu zavarovalnice priložijo tudi predlog uporabe bilančnega dobička oziroma obravnavanja bilančne izgube.
2. Sestavljanje računovodskih izkazov
2. 1. Sestavljanje letnih računovodskih izkazov
5. člen
(Bilanca stanja)
(1) Zavarovalnica sestavi bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev ter stanje kapitala in obveznosti.
(2) Postavke v bilanci stanja se izkazujejo ločeno za premoženjska, življenjska in dopolnilna zdravstvena zavarovanja ter skupno za zavarovalnico kot celoto. Znotraj navedene razdelitve se ločeno prikažejo podatki tekočega poslovnega leta ter podatki predhodnega poslovnega leta.
6. člen
(Izkaz poslovnega izida)
(1) Zavarovalnica sestavi izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi. Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu.
(2) Postavke v izkazu poslovnega izida se izkazujejo ločeno za premoženjska, življenjska in dopolnilna zdravstvena zavarovanja ter skupno za zavarovalnico kot celoto. Znotraj navedene razdelitve se ločeno prikažejo podatki tekočega poslovnega leta ter podatki predhodnega poslovnega leta.
7. člen
(Izkaz vseobsegajočega donosa)
(1) V Izkazu vseobsegajočega donosa zavarovalnica prikaže čisti dobiček/izgubo obdobja ter prihodke in odhodke vseh sestavin vseobsegajočega donosa v obdobju, kot tudi razkritja prilagoditev teh sestavin zaradi prerazvrstitve.
(2) Zavarovalnica sestavi izkaz vseobsegajočega donosa ločeno za premoženjska, življenjska in dopolnilna zdravstvena zavarovanja ter skupno za zavarovalnico kot celoto. Znotraj navedene razdelitve se ločeno prikažejo podatki tekočega poslovnega leta ter podatki predhodnega poslovnega leta.
8. člen
(Izkaz denarnih tokov)
(1) Zavarovalnica sestavi izkaz denarnih tokov po posredni metodi.
(2) Izkaz denarnih tokov je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.
(3) Podatki v izkazu denarnih tokov se zaradi primerjave prikazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo uresničeni podatki v obravnavanem obračunskem obdobju, v drugem stolpcu uresničeni podatki v prejšnjem obračunskem obdobju.
9. člen
(Izkaz sprememb lastniškega kapitala)
Zavarovalnica sestavi izkaz sprememb lastniškega kapitala v obliki sestavljene razpredelnice, v katero vnese stanja posameznih sestavin kapitala predhodnega poslovnega leta, zneske sprememb posameznih sestavin kapitala v obračunskem obdobju, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube v obračunskem obdobju, in stanja posameznih sestavin kapitala na koncu obračunskega obdobja.
10. člen
(Splošne določbe)
(1) V računovodskih izkazih se v stolpce za zneske predhodnega leta vnašajo podatki iz revidiranih računovodskih izkazov. Denarni zneski se v računovodskih izkazih izkazujejo zaokroženi na en euro.
(2) Kadar zavarovalnica uporabi računovodsko usmeritev za nazaj, oziroma preračuna ali prerazvrsti posamezne postavke v računovodskih izkazih, ustrezno prilagodi tudi zneske prejšnjega leta, oziroma zgodnejših let na način, da so primerljivi z zneski obravnavanega obdobja. V tem primeru za stolpcem prejšnjega leta, oziroma zgodnejšega leta, doda tudi stolpec za začetek prvega primerjalnega obdobja, na katerega se zadevna sprememba nanaša ter v pojasnilih k izkazu doda ustrezno obrazložitev.
(3) Zavarovalnica lahko izjemoma v računovodskih izkazih prikaže dodatno vrstično postavko, naslov in vmesen seštevek, če je takšna predstavitev koristna za razumevanje računovodskih izkazov.
(4) Zavarovalnica lahko v računovodskih izkazih za stolpcem znesek prejšnjega leta doda stolpce za zgodnejša poslovna leta in v pojasnilih k računovodskim izkazom tudi pojasnila za ta primerjalna obdobja.
(5) Zavarovalnica se mora pri vsaki postavki v izkazu bilance stanja, izkazu poslovnega izida, izkazu vseobsegajočega donosa ter izkazu sprememb lastniškega kapitala sklicevati na ustrezno informacijo v pojasnilih. V izkazu denarnih tokov se zavarovalnica, le pri pomembnejših postavkah, sklicuje na ustrezno informacijo v pojasnilih.
(6) Zavarovalnici v računovodskih izkazih ni potrebno prikazati postavk, katerih znesek je enak nič, razen če je to potrebno zaradi primerjave z zneskom teh postavk v prejšnjem poslovnem letu.
2. 2. Sestavljanje računovodskih izkazov za poročanje Agenciji
11. člen
(Bilanca stanja)
(1) Zavarovalnica vsako trimesečje sestavi bilanco stanja, po shemah iz Priloge 2, v skladu s 5. členom in prvim in drugim odstavkom 10. člena tega sklepa ter v skladu s Sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 95/02 in naslednji).
(2) Postavke bilance stanja se izkazujejo v treh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki na zadnji dan obdobja za katerega se sestavljajo računovodski izkazi, v drugem stolpcu podatki na zadnji dan prejšnjega poslovnega leta, v tretjem stolpcu pa indeks rasti.
12. člen
(Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa)
(1) Zavarovalnica vsako trimesečje sestavi izkaz celotnega vseobsegajočega donosa po shemah iz Priloge 2, na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju za katerega se sestavljajo računovodski izkazi, ter v skladu s Sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov. Postavke izkaza celotnega vseobsegajočega donosa v trimesečnih računovodskih izkazih se izkazujejo v treh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki obdobja, za katerega se sestavljajo, v drugem stolpcu podatki istega obdobja v predhodnem letu, v tretjem stolpcu pa indeks rasti.
(2) Pri sestavitvi izkaza celotnega vseobsegajočega donosa zavarovalnica upošteva določbe prvega in drugega odstavka 10. člena tega sklepa.
(3) Zavarovalnica prenese donos naložb (prihodki od naložb zmanjšani za odhodke od naložb), v višini, ki ne pripada zavarovalno-tehničnim rezervacijam življenjskih zavarovanj (donos naložb, ugotovljen v izkazu izida iz življenjskih zavarovanj, zmanjšan za seštevek donosov naložb kritnih skladov, ki jih oblikuje v skladu s 1. do 5. točko drugega odstavka 127. člena ZZavar in kritnih skladov po pokojninskih načrtih) iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj v izračun čistega izida zavarovalnice.
(4) Zavarovalnica prenese donos naložb, ki pripada zavarovalno-tehničnim rezervacijam premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, iz izračuna čistega izida zavarovalnice v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj.
13. člen
(Statusne spremembe)
Zavarovalnica, ki zaradi združitve ali delitve preneha obstajati med letom, za potrebe Agencije sestavi bilanco stanja in izkaz celotnega vseobsegajočega donosa po stanju na dan pred vpisom združitve oziroma delitve v register. Zavarovalnica predloži računovodska izkaza Agenciji, najpozneje v roku dveh mesecev po vpisu združitve oziroma delitve v register.
3. Pojasnila k računovodskim izkazom
14. člen
(Splošno)
(1) Zavarovalnica mora v pojasnilih k letnim računovodskim izkazom razkriti uporabljene temeljne računovodske usmeritve, pojasniti posamezne rešitve in uporabljene metode vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, morebitne spremembe računovodskih usmeritev in vrednotenja z oceno vpliva na sredstva, obveznosti do virov sredstev, poslovni izid in finančni položaj zavarovalnice, pomembnejše dogodke po datumu bilance stanja, ki vplivajo na izdelane računovodske izkaze ter davčne obveznosti zavarovalnice.
(2) Zavarovalnica mora v pojasnilih k letnim računovodskim izkazom zagotoviti vse informacije, ki jih predpisuje zakon o gospodarskih družbah ter vsa razkritja, ki jih za posamezne postavke računovodskih izkazov kot potrebna razkritja navajajo mednarodni standardi računovodskega poročanja, Direktiva Sveta z dne 19. 12. 1991 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic (91/674/EGS) (v nadaljevanju: direktiva) in ta sklep.
15. člen
(Pojasnila k bilanci stanja)
Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam bilance stanja prikaže vsa razkritja, ki so opredeljena v zakonu o gospodarskih družbah, mednarodnih standardih računovodskega poročanja in direktivi, poleg teh pa razkrije še:
1. delež dolgoročnih finančnih naložb, ki pri izdajatelju predstavljajo podrejene instrumente;
2. celotne dolgove družbe, pokrite z vrednostnimi papirji, ki jih je družba položila kot jamstvo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja; ti podatki se morajo razkriti ločeno za vsako postavko dolgov;
3. podatke o podrejenih obveznostih, in sicer za vsako novo zadolžitev, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto, v kateri je obveznost nominirana, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podrejenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo podrejene obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost;
4. rezervacije za že nastale, a še ne prijavljene škode, ki so vključene v škodnih rezervacijah;
5. podatke o kosmati matematični rezervaciji in podatke o pozavarovalnem delu matematične rezervacije za vsak kritni sklad;
6. prikaz sredstev in obveznosti za vsak kritni sklad, izdelan po predpisani shemi, ki je priloga tega sklepa (Priloga 2: Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada);
7. terjatve iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in obveznosti za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada.
16. člen
(Pojasnila k izkazu poslovnega izida in izkazu vseobsegajočega donosa)
Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa prikaže vsa razkritja, ki so opredeljena v zakonu, ki ureja poslovanje gospodarskih družb in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, poleg tega pa razkrije tudi:
1. prihodke in odhodke ter finančni rezultat poslovnih enot v tujini;
2. izkaz izida kritnega sklada za vsak kritni sklad, izdelan po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa (Priloga 2: Izkazi izida kritnih skladov);
3. prihodke in odhodke iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih je zavarovalnica prikazala v izračunu čistega izida zavarovalnice.
17. člen
(Pojasnila k izkazu celotnega vseobsegajočega donosa)
Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam izkaza celotnega vseobsegajočega donosa (točka 2.2. Priloge 2) prikaže vsa razkritja, ki so opredeljena v direktivi, poleg tega pa razkrije tudi naslednje:
1. v primeru, ko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o premoženjskem in življenjskem pozavarovanju (v nadaljevanju: pozavarovalnica), za izkazovanje celotnega poslovanja uporablja izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, prikaže kosmate obračunane premije razvrščene na zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in zavarovalne posle življenjskih zavarovanj;
2. osnove za prenos razporejenih donosov naložb, ki jih zavarovalnica prenaša med zavarovalno-tehničnim delom izida in izračunom čistega izida zavarovalnice; ločeno prikaže prihodke in odhodke iz naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij in iz lastnih virov, posebej za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, kot je razvidno iz priloženega izkaza iz točke 2.2. Priloge 2, razčlenjeno kot v B) II. in IX. oziroma D) IV. in VII.
18. člen
(Pojasnila k trimesečnim računovodskim izkazom)
(1) Zavarovalnica v pojasnilih k trimesečnim računovodskim izkazom prikaže prikaz sredstev in obveznosti kritnih skladov ter izkaz izida kritnih skladov.
(2) Zavarovalnica k računovodskim izkazom drugega trimesečja (polletni računovodski izkaz) dodatno priloži tudi pojasnila predpisana z mednarodnim računovodskim standardom 34 (MRS 34).
III. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE
1. Vsebina poslovnega poročila zavarovalnice
19. člen
(1) Poslovno poročilo mora vsebovati uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja zavarovalnice ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti njenega poslovanja.
(2) Poslovno poročilo zavarovalnice mora vsebovati poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto ter izbrane računovodske in finančne kazalnike poslovanja.
2. Poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto
20. člen
(1) Poročilo o poslovanju zavarovalnice obsega najmanj opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, pregled poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj, opis glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se zavarovalnica sooča, podatke o delniškem kapitalu in delničarjih oziroma kapitalu in številu članov družbe za vzajemno zavarovanje, opis dosedanjega razvoja in pričakovani razvoj zavarovalnice, druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne osebe in vse podatke oziroma opis vseh pomembnejših dogodkov, ki so nastopili po koncu poslovnega leta.
(2) Zavarovalnica v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja. Če zavarovalnica posluje v pomembnejšem obsegu tudi v državah članicah in tretjih državah, mora predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv le-teh na njene posle.
(3) V okviru poslovnih usmeritev zavarovalnica predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Zavarovalnica navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v poslovnem letu uresničila.
(4) V pregledu poslovanja zavarovalnica podrobno oriše posamezne zavarovalne vrste ter navede število zavarovancev in število sklenjenih zavarovanj v okviru zavarovalne vrste.
(5) V predstavitvi finančnega rezultata zavarovalnica razčleni prihodke in odhodke poslovnega leta po zavarovalnih vrstah.
(6) Zavarovalnica prikaže finančni položaj s strukturo aktive in pasive bilance stanja po posameznih vrstah sredstev oziroma kapitala in obveznosti ter pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s predhodnim letom. Zavarovalnica pojasni tudi vse pomembnejše zunajbilančne postavke in možne (potencialne) obveznosti.
(7) V opisu glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se sooča, zavarovalnica prikaže izpostavljenost najmanj tržnim, kreditnim, likvidnostnim in operativnim tveganjem, ostalim tveganjem pa, če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti zavarovalnice, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Poleg tega zavarovalnica v navedenem opisu prikaže tudi ukrepe in cilje na področju upravljanja z navedenimi tveganji.
(8) Zavarovalnica, ki je organizirana kot delniška družba, prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu izdanih delnic, družba za vzajemno zavarovanje pa prikaže število zavarovalnih pogodb, ki jih imajo člani z družbo.
(9) Nadalje zavarovalnica v poročilu o poslovanju opiše dosedanji razvoj in pričakovani razvoj zavarovalnice, v okviru katerega prikaže tudi aktivnosti zavarovalnice na področju raziskav in podatke o investicijskih vlaganjih.
(10) Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne osebe, kot so organizacijska shema, podatki o poslovni mreži, shematičen prikaz poslovne mreže, aktivnosti podružnic zavarovalnice v državah članicah in tretjih državah, podatki o zaposlenih in izobrazbeni strukturi, podatki o članih uprave in članih nadzornega sveta, podatki o informacijski podpori, informacije povezane z varstvom okolja, predloži izjavo o skladnosti s kodeksom upravljanja ter druge podatke, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi.
(11) Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi vse pomembnejše dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta.
(12) Zavarovalnica poslovnemu poročilu predloži tudi poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
(13) Poslovno poročilo zavarovalnice, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg, mora vsebovati izjavo o upravljanju družbe z vsemi, z zakonom o gospodarskih družbah predpisanimi podatki.
3. Izbrani računovodski in finančni kazalniki poslovanja
21. člen
(1) Zavarovalnica prikaže naslednje kazalnike poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje,
– čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala,
– povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij,
– kapital glede na čisto prenosno premijo,
– kapital glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije,
– kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.
(2) V poslovnem poročilu se prikažejo kazalniki za zadnje zaključeno poslovno leto in predhodno poslovno leto.
(3) Izračun kazalnikov je sestavni del tega sklepa (Priloga 3). Agencija z navodili predpiše enotno metodologijo za izračun kazalnikov.
IV. KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO
1. Konsolidirano letno poročilo
22. člen
(1) Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo.
(2) Za pripravo konsolidiranega letnega poročila je zadolžena zavarovalnica, ki je nadrejena družba eni ali več družbam (v nadaljevanju: nadrejena zavarovalnica).
2. Konsolidirano računovodsko poročilo
23. člen
(1) Konsolidirano računovodsko poročilo sestoji iz konsolidiranih računovodskih izkazov, sestavljenih po predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del (Priloga 1) in priloge s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom. Zavarovalnica v bilanci stanja doda vrstici, v katerih prikaže podatek o kapitalu lastnikov obvladujoče družbe ter manjšinskih deležih v okviru lastniškega kapitala. V izkazu poslovnega izida zavarovalnica doda vrstici, v katerih razkrije podatek o poslovnem izidu obravnavanega obdobja, ki se nanaša na manjšinski delež oziroma na lastnike obvladujoče družbe. V izkazu vseobsegajočega donosa zavarovalnica doda vrstice, v katerih razkrije čiste dobičke/izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (kot tudi prilagoditev te sestavine zaradi prerazvrstitve) ter podatek o vseobsegajočem donosu poslovnega leta, ki se nanaša na manjšinski delež oziroma na lastnike obvladujoče družbe. V izkazu sprememb lastniškega kapitala zavarovalnica doda stolpec za namen razkritja kapitala lastnikov manjšinskega deleža.
(2) Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov nadrejena zavarovalnica upošteva določbe zakona, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, določila mednarodnih standardov računovodskega poročanja in tega sklepa.
(3) Nadrejena zavarovalnica je dolžna poskrbeti, da vse zavarovalnice in druge družbe v skupini uporabljajo enotne računovodske usmeritve za podobne poslovne dogodke, enake metode vrednotenja postavk, in da so postavke v ločenih računovodskih izkazih vseh zavarovalnic in drugih družb v skupini enako formalno predstavljene, oziroma da v nasprotnem primeru odvisne in pridružene zavarovalnice in druge družbe v skupini, sestavijo posebne računovodske izkaze za potrebe uskupinjenja, ki se razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov.
(4) Priloga konsolidiranemu računovodskemu poročilu so tudi konsolidirani računovodski izkazi zavarovalnic iz točke 2.1. in 2.2. Priloge 2.
3. Priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom
24. člen
(1) Zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske smernice, na katerih so zasnovani računovodski izkazi skupine.
(2) Zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom zagotovi dodatna pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil se smiselno uporabljajo določbe iz 3. točke II. poglavja tega sklepa. Poleg pojasnil, ki so zahtevana v 3. točki II. poglavja tega sklepa, zavarovalnice navedejo še naslednje:
1. podatke o nazivu in sedežu zavarovalnice in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu zavarovalnice in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v zavarovalnicah in družbah, vključenih v konsolidiranje;
2. podatke o nazivu in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidiranje in deležih v kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah z utemeljitvijo, zakaj niso vključene v konsolidiranje;
3. celotni znesek, ki je v konsolidirani bilanci stanja prikazan kot dolg, pokrit z vrednostnimi papirji, ki so jih družbe položile kot jamstvo, vključene v konsolidacijo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja;
4. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso vključene v konsolidirano bilanco stanja, tako da so podatki v pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja družb, vključenih v konsolidacijo;
5. podatke o zneskih izplačil, ki so bila med poslovnim letom odobrena članom uprave ali nadzornih svetov nadrejene zavarovalnice za opravljanje njihovih nalog v nadrejeni zavarovalnici in podrejenih družbah;
6. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter število zaposlenih na zadnji dan leta, glede na stopnjo izobrazbe, v družbah, vključenih v konsolidacijo.
4. Konsolidirano poslovno poročilo
25. člen
(1) Konsolidirano poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten pregled razvoja in poslovne usmeritve družb, vključenih v konsolidacijo ter predstavitev poslovanja skupine in njenega položaja, z opisom temeljnih tveganj in negotovosti, ki jim je skupina izpostavljena. Kolikor je potrebno za razumevanje takega razvoja, uspešnosti ali položaja, analiza vključuje tako finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalnike uspešnosti.
(2) V okviru navedenega mora nadrejena zavarovalnica predstaviti tudi osnovne podatke o družbah v skupini. Podatki o družbah v skupini morajo obsegati shematski prikaz, naziv družbe, vrsto dejavnosti, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, nominalno vrednost kapitalskega deleža po stanju na zadnji dan poslovnega leta ter organe upravljanja.
V. ROKI IN NAČIN POROČANJA
26. člen
(1) Nerevidirano letno poročilo za poslovno leto v obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen prikaza uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube in izbranih kazalcev poslovanja iz 20. člena tega sklepa, predložijo zavarovalnice najkasneje v treh mesecih po preteku koledarskega leta, pozavarovalnice pa v štirih mesecih po preteku koledarskega leta.
(2) Izbrane kazalnike poslovanja iz 20. člena tega sklepa predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice v okviru revidiranega letnega poročila v roku, določenem s 167. členom ZZavar. Prikaz uporabe bilančnega dobička oziroma obravnavanja bilančne izgube predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice k revidiranemu letnemu poročilu oziroma v roku 8 dni po sprejemu sklepov na seji skupščine. K revidiranemu letnemu poročilu in revizijskemu poročilu morajo predložiti mnenje pristojnega organa v roku osmih dni po prejemu tega mnenja, oziroma zavarovalnice najkasneje v šestih mesecih, pozavarovalnica in pozavarovalni pool pa najkasneje v sedmih mesecih po izteku koledarskega leta.
(3) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini predloži konsolidirane računovodske izkaze in pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom z enomesečnim zamikom glede na rok, določen v prvem in drugem odstavku tega člena.
(4) Zavarovalnice predložijo trimesečne računovodske izkaze za prvo trimesečje do 31. 5., za polletje do 31. 8. in za devet mesecev do 30. 11. tekočega leta, pozavarovalnice pa z enomesečnim zamikom.
(5) Zavarovalnica posreduje Agenciji računovodske izkaze, izdelane po predpisani shemi:
– iz Priloge 2 vsako trimesečje,
– iz Priloge 1 v okviru letnega poročila, v elektronski obliki ter podpisane s strani odgovornih oseb tudi v papirni obliki.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Računovodske izkaze v skladu s tem sklepom je potrebno prvič izdelati za drugo trimesečje leta 2009 in jih predložiti Agenciji z enomesečnim zamikom, glede na rok predpisan v četrtem odstavku 26. člena tega sklepa.
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2007 (Uradni list RS, št. 111/02, 129/03, 74/04, 139/04, 89/05, 31/06 in 119/07).
Ljubljana, dne 18. junija 2009
EVA 2009-1611-0121
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti