Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2346. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA11 – Braslovče (Spolenak), stran 6509.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 15. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA11 – Braslovče (Spolenak)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema eno manjšo parcelo znotraj naselja Braslovče. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je na območju vzhodno in zahodno od ZN Terase Braslovče opredeljena enota urejanja za zaokrožitev in širitev stanovanjske gradnje, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Hkrati s tem pa je investitor Matej Spolenak, stanujoč Lipovec 6, 3263 Gorica pri Slivnici dal pobudo za izdelavo OPPN za njegovo parcelo, in sicer št. 577/2 k.o. Braslovče. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne načrtujejo OPPN za celotno območje je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno parcelo.
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 577/2 k.o. Braslovče. Okvirno območje OPPN je veliko cca 780 m². Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN/60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO/30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN/30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN/20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj/30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN/30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30. dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 15. junija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti