Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2377. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno-obrtno-komunalno cono Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1), stran 6547.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno-obrtno-komunalno cono Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
1. V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05; v nadaljnjem besedilu: Prostorski plan Občine Vrhnika) je območje Tojnice opredeljeno kot stavbno zemljišče za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost (oznaka P) in mešana raba (oznaka VII). Območje se ureja s prostorskim izvedbenim aktom pod zap. št. 28, obrazložitev posega: Proizvodna in servisna dejavnost na Tojnicah.
2. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06, 354/08 – obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: PUP V3) območje Tojnice sodi v območje urejanja V3M/2 in morfološko enoto 7E/1, kar pomeni:
– M: površine za mestne javne službe in servise,
– 7: območja za komunalne dejavnosti,
– E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).
Območje je namenjeno proizvodno obrtni in komunalni dejavnosti s čistilno napravo.
3. V območju urejanja V3M/2 in morfološki enoti 7E/1 že velja izvedbeni prostorski akt Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V3M/2 – izgradnja II. faze centralne čistilne naprave Vrhnika (Naš časopis, št. 297/03). Nov OPPN se prvemu prilagaja in ga ohranja.
4. Pobudo za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Logistični center Tojnice (v nadaljnjem besedilu: OPPN), št. 02/281/ing.Gu, z dne 14. 4. 2008, je podal Primis Vrhnika d.o.o., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika kot načrtovalec OPPN.
5. Pobuda je bila podana, ker želijo investitorji:
– Ceeref Projet Pot na Tojnice d.o.o., Andrej Rozman, Stanislav Marinčič ter Cveta Berginc in Milan Rodošek na svojih zemljiščih zgraditi poslovno-proizvodne in obrtne objekte z vsemi potrebnimi pripadajočimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami ter komunalno opremo;
– CRO Vrhnika d.o.o. dograditi in urediti regionalni center za ravnanje z odpadki.
2. člen
(območje OPPN)
1. Območje OPPN se nahaja v proizvodno-obrtno-komunalni coni Tojnice, med avtocesto in novo lokalno cesto na Tojnice, ki se preko krožišča pri Gasilskem domu Sinja Gorica navezuje na lokalno cesto Sinja Gorica–Bevke. Na J območje OPPN omejuje lokalna zbirna cesta pot na Tojnice, na S pa potok Tojnščica. Območje je degradirano in delno pozidano. Na območju OPPN stoji nekaj stanovanjskih objektov v slabem stanju, objekti namenjeni gradbeni dejavnosti – betonarna, skladišča ter obrtne delavnice. Na osrednjem delu območja se razprostira deponija z nivojskim preskokom cca 8 m.
2. Predlagana prostorska ureditev proizvodno-obrtnih objektov obsega zemljišča s parc. št. 2708/36, 2708/21, 2708/39, 2742/6, 2748/26, 2719/1, 2719/5, 2719/7, 2719/8 in 2740/8, k.o. Vrhnika, s skupno površino cca 41.628 m2. Ureditev centra za ravnanje z odpadki obsega zemljišča s parc. št. 2722/5, 2722/7, 2715/13, 2715/18, 2718/15, k.o. Vrhnika, s skupno površino cca 37.738 m2.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
1. Strokovne rešitve za OPPN pripravi načrtovalec Primis Vrhnika d.o.o., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
2. Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– Prostorskega plana Občine Vrhnika,
– PUP V3,
– investicijskih namer investitorjev OPPN,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
1. Postopek priprave OPPN teče na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07), in sicer v naslednjih fazah:
+-----------------------------------------+--------------------+
|         Faza          |  Okvirni rok   |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Osnutek OPPN               |junij–julij 2009  |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev smernic            |julij–september   |
+-----------------------------------------+2009, 60 dni    |
|Pridobitev odločbe o CPVO        |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN in priprava   |oktober 2009    |
|osnutka programa opremljanja       |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javno naznanilo             |november 2009, 7 dni|
|                     |pred začetkom javne |
|                     |razgrnitve     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   |oktober–november  |
|                     |2009,        |
|                     |30 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava stališč do pripomb in predlogov |december 2009    |
|javnosti                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava predloga OPPN          |januar 2010     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja     |februar–marec 2010, |
|prostora                 |30 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN in  |marec–april 2010  |
|končnega programa opremljanja      |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Predložitev usklajenega predloga OPPN  |maj 2010      |
|Odboru za urejanje prostora ter varstvo |          |
|naravne in kulturne dediščine v     |          |
|obravnavo                |          |
+-----------------------------------------+          |
|Predložitev usklajenega predloga OPPN  |          |
|občinskemu svetu v sprejem        |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem OPPN z odlokom in objava v    |maj 2010      |
|uradnem glasilu             |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje tudi članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter Krajevni skupnosti Vrhnika - Breg.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
3. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana)
7. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
8. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
10. Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
11. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene zadeve in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
12. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
13. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavljajo investitorji OPPN: CEEREF Projekt Pot na Tojnice d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana, CRO Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Andrej Rozman, Stara cesta 51, 1360 Vrhnika, Stanislav Marinčič, Tržaška cesta 5, 1360 Vrhnika ter Cveta Berginc, Zaplana 117, 1360 Vrhnika in Milan Rodošek, Sternenova 17, 1360 Vrhnika.
Kot sestavni del odloka OPPN se sprejme tudi program opremljanja, ki ga naroči in plača Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika ter pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-8/2008 (5-08)
Vrhnika, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti