Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2336. Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov, stran 6473.

Na podlagi šestega odstavka 70. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa program usposabljanja ter način in postopek opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti za spremljevalce izrednih prevozov po javnih cestah, vodenje evidenc o izdanih potrdilih ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa.
II. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
2. člen
Program strokovnega usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov obsega:
1. predpise v delih, ki se nanašajo na izvajanje izrednih cestnih prevozov:
a) zakon o javnih cestah,
b) zakon o varnosti cestnega prometa,
c) pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu,
d) pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu,
e) pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji,
f) predpisi o prometni signalizaciji in opremi javnih cest ter o načinu označevanja in zavarovanja del in ovir na javni cesti;
2. organizacijo in tehnično pripravo izrednih prevozov:
a) pravice, odgovornost, pristojnosti in dolžnosti spremljevalnega osebja,
b) pomembni geografski in drugi podatki o cestah v Republiki Sloveniji,
c) vozila za spremstvo, njihova oprema in označitev,
d) nevarnosti v prometu, povezane z izrednim prevozom,
e) izvajanje izrednih prevozov ob posebnih razmerah na prevozni poti;
3. prometno varnost izrednih prevozov:
a) metode spremljanja izrednega prevoza,
b) vožnja skozi predore in preko premostitvenih objektov,
c) delne ali popolne zapore ceste zaradi izvajanja izrednih prevozov,
d) sodelovanje in komunikacija z voznikom izrednega prevoza, policijo in izvajalci rednega vzdrževanja cest pri izvajanju izrednih prevozov,
e) prekinitve izvajanja izrednih prevozov,
f) ukrepi v primeru okvar ali nesreč pri izvajanju izrednih prevozov;
4. praktično usposabljanje:
a) načela defenzivne vožnje – prepoznavanje napačnega ravnanja drugih udeležencev v cestnem prometu in protiukrepi,
b) izvajanje različnih metod spremstva,
c) zavarovanje manevriranja vozila za prevoz izrednega tovora na javni cesti,
d) oprema spremljevalcev in označitev pri izvajanju izrednega prevoza,
e) usmerjanje prometa v primeru zapore ali delne zapore ceste:
– znaki, ki se dajejo s položajem telesa,
– znaki, ki se dajejo z rokami,
– urejanje prometa na križišču,
– uporaba svetlobne table na vozilu za spremstvo,
– znaki, ki se dajejo z loparjem za urejanje prometa in svetilko.
3. člen
(1) Strokovno usposabljanje, ki ga izvaja pooblaščena organizacija, obsega osem pedagoških ur, od tega sta najmanj dve uri namenjeni praktičnemu usposabljanju iz 4.e) točke prejšnjega člena, ki se nanaša na usmerjanje prometa v primeru zapore ali delne zapore ceste, kadar mora vozilo za prevoz izrednega tovora manevrirati na javni cesti.
(2) Pedagoška ura traja 45 minut.
III. NAČIN IN POSTOPEK OPRAVLJANJA PREIZKUSA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
4. člen
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti opravlja strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje minister, pristojen za promet.
(2) V strokovno komisijo se imenuje predsednika, dva namestnika in najmanj pet članov. Med imenovanimi morata biti najmanj po en predstavnik Ministrstva za promet in Ministrstva za notranje zadeve. Člani strokovne komisije so imenovani za dobo dveh let in so po preteku tega obdobja lahko ponovno imenovani.
(3) Za vsak termin preizkusa strokovne usposobljenosti predsednik strokovne komisije določi dvočlansko komisijo, ki jo vodi sam ali eden od njegovih namestnikov.
5. člen
(1) Delo strokovne komisije poteka po poslovniku o načinu dela, ki ga ta sprejme v roku 30 dni po njenem imenovanju.
(2) Administrativna dela za strokovno komisijo opravlja pooblaščena organizacija.
6. člen
(1) Pooblaščena organizacija pripravi katalog vprašanj za preizkus strokovne usposobljenosti kandidatov za spremljevalca izrednega prevoza.
(2) Komisija za preizkus strokovne usposobljenosti določi vprašanja iz kataloga vprašanj za vsako preverjanje znanja posebej. Vsako preverjanje znanja obsega najmanj 20 in največ 30 vprašanj.
(3) Preverjanje znanja je pisno in praktično in traja največ 60 minut.
7. člen
(1) Komisija za preizkus strokovne usposobljenosti oceni kandidatov uspeh z oceno »opravil« ali »ni opravil«.
(2) Kandidat je opravil preizkus strokovne usposobljenosti, če je v teoretičnem delu pravilno odgovoril na 70% postavljenih vprašanj in uspešno opravil praktični del preizkusa iz 4.e) točke 2. člena tega pravilnika.
8. člen
(1) Kandidat, ki želi opravljati preizkus strokovne usposobljenosti za spremljevalca izrednega prevoza, vloži pisno prijavo pri pooblaščeni organizaciji na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del tega pravilnika. Obrazec je prosto dostopen na spletnih straneh Ministrstva za promet in pooblaščene organizacije. Prijava se lahko vloži tudi elektronsko, preko svetovnega spleta, kar mora pooblaščena organizacija omogočiti.
(2) Prijava mora vsebovati podatke o kandidatu (osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev) ter izjavo, da poseduje ustrezno vozniško dovoljenje, da ni voznik začetnik in da ni bil kaznovan za kazniva dejanja s področja varnosti cestnega prometa.
(3) Kandidat, kije pri izvajalcu iz drugega odstavka 16. člena opravil praktično usposabljanje, poda o tem izjavo. Šteje se, da je opravil praktično usposabljanje iz točk 4.a), b), c) in d) 2. člena, če je sodeloval pri najmanj sedmih zahtevnih spremstvih.
9. člen
Kandidat za preizkus strokovne usposobljenosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima vozniško dovoljenje najmanj B kategorije,
– da ni voznik začetnik,
– da ni kaznovan za kazniva dejanja s področja varnosti cestnega prometa.
10. člen
(1) Pooblaščena organizacija pisno obvesti kandidata o kraju in času preizkusa strokovne usposobljenosti. Obvestilo je lahko podano tudi po elektronski poti, če je tako podana prijava.
(2) Višino stroškov strokovnega usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti določi pooblaščena organizacija s soglasjem ministra, pristojnega za promet. Cena se določi kot neprofitna in obsega neposredne materialne stroške ter stroške administrativnih in strokovnih delavcev za izvajanje nalog po tem pravilniku.
11. člen
(1) O preizkusu strokovne usposobljenosti se vodi zapisnik. Vodi ga član komisije za preizkus strokovne usposobljenosti.
(2) V zapisnik se vpišejo: sestava komisije za preizkus strokovne usposobljenosti, datum opravljanja preizkusa, seznam kandidatov, ki so opravili preizkus znanja, ter seznam kandidatov, ki ga niso opravili. Zapisnik podpišeta predsednik in član komisije za preizkus strokovne usposobljenosti.
(3) Priloga zapisnika so vprašanja za preizkus strokovne usposobljenosti in pisni odgovori nanje od vseh kandidatov ter opis uspešnosti praktičnega dela preizkusa.
12. člen
(1) Termini za preizkus strokovne usposobljenosti se določijo v dogovoru s predsednikom strokovne komisije in pooblaščeno organizacijo, in sicer, ko je prijavljenih najmanj pet kandidatov.
(2) Kandidat, ki preizkusa ni opravil, ga lahko ponovno opravlja v naslednjem roku.
IV. POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA SPREMLJEVALCA IZREDNIH PREVOZOV IN VODENJE EVIDENC O IZDANIH POTRDILIH
13. člen
(1) Kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični preizkus strokovne usposobljenosti, prejme potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov.
(2) Potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov je v obliki kartice, katere oblika in vsebina je kot priloga II sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov izda Ministrstvo za promet, podpiše pa ga predsednik komisije, ki je opravila preizkus strokovne usposobljenosti kandidata. Potrdilo mora biti izdano v petih delovnih dneh po opravljenem preizkusu.
(4) Kandidatu, ki je opravil praktično usposabljanje iz tretjega odstavka 8. člena, vendar pa z nadaljnjim usposabljanjem ne nadaljuje, izvajalec iz drugega odstavka 16. člena izda ustrezno potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga III sestavni del tega pravilnika. Obrazec je prosto dostopen na spletnih straneh Ministrstva za promet in izvajalca.
14. člen
(1) Evidenco o izdanih potrdilih iz tretjega odstavka prejšnjega člena vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste. Dostop do evidence mora biti omogočen Policiji in Prometnemu inšpektoratu Republike Slovenije.
(2) Evidenca vsebuje evidenčno številko potrdila, osebne podatke prejemnika potrdila (osebno ime, rojstni podatki) in datum opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti.
15. člen
Podatke v evidenco iz prejšnjega člena na podlagi poročila pooblaščene organizacije o kandidatih, ki so uspešno opravili preizkus strokovne usposobljenosti, vnese Direkcija Republike Slovenije za ceste, in sicer najkasneje naslednji delovni dan po opravljenem preizkusu.
V. ORGANIZACIJA ZA IZVAJANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA, POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI, TER NAČIN IZBORA IN PODELITVE POOBLASTILA
16. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja iz 2. člena tega pravilnika izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih določi minister za promet na podlagi javnega razpisa.
(2) Program praktičnega usposabljanja iz točk 4.a), b), c) in d) 2. člena tega pravilnika lahko izvajajo tudi izvajalci spremljanja izrednih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jih na podlagi javnega razpisa določi minister za promet.
(3) Pooblaščena organizacija za izvajanje programa strokovnega usposabljanja pripravi za posameznega udeleženca gradivo, ki se nanaša na program iz 2. člena tega pravilnika, in zagotovi materialne pogoje za praktično usposabljanje.
17. člen
Za izvajanje programa strokovnega usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov se lahko pooblastijo izobraževalne organizacije ali druge organizacije ali podjetniški izobraževalni centri, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
18. člen
(1) Pooblaščeno organizacijo določi minister, pristojen za promet.
(2) Pooblaščena organizacija mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:
– da je registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih,
– da ima zaposlenega ustreznega strokovnega delavca za organiziranje izobraževanja odraslih, ki ima visokošolsko pedagoško ali andragoško izobrazbo ter strokovni izpit,
– da ima zagotovljene ustrezno usposobljene kadre z najmanj visoko strokovno izobrazbo; iz usposobljenosti oziroma referenc teh kadrov mora biti razvidno, da bodo pri usposabljanju pokrita vsa tematska področja iz 2. člena tega pravilnika,
– da ima učilnico, ki omogoča izvajanje usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti za vsaj 30 kandidatov, pri čemer mora imeti posamezen kandidat na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine in predavatelj oziroma člani izpitne komisije vsaj 3 m2 delovne površine, in
– da ima ustrezno tehnično opremo in učne pripomočke.
(3) Za izvajanje programa praktičnega usposabljanja iz točk 4.a), b), c) in d) 2. člena tega pravilnika je lahko pooblaščen izvajalec, ki je v zadnjih 12 mesecih opravil najmanj 50 izrednih prevozov, od tega najmanj 20 z zahtevnim spremstvom.
19. člen
(1) Pooblaščenim organizacijam se izda pooblastilo z veljavnostjo petih let.
(2) Pooblastilo se lahko predčasno odvzame, če izobraževalna organizacija ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, na podlagi katerih ji je bilo izdano pooblastilo, ali če so pri izvajanju programov usposabljanja ugotovljene večje nepravilnosti.
(3) Kakovost izvajanja programov strokovnega usposabljanja in drugih nalog po tem pravilniku nadzirata pristojni strokovni službi Ministrstva za promet in Ministrstva za notranje zadeve.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Spremljevalcem, ki so opravili strokovno usposabljanje in preizkus na podlagi Pravilnika o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem programu usposabljanja in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa (Uradni list RS, št. 50/99 in 38/01), se prizna usposobljenost za spremstvo in izda potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov na podlagi tega pravilnika.
21. člen
Organizacija, ki je na podlagi Pravilnika o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem programu usposabljanja in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa (Uradni list RS, št. 50/99 in 38/01), pooblaščena za izvajanje programa strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov, lahko nadaljuje z izvajanjem programa usposabljanja po tem pravilniku do podelitve pooblastila v skladu s tem pravilnikom.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem programu usposabljanja in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa (Uradni list RS, št. 50/99 in 38/01).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-55/2008/19-0083189
Ljubljana, dne 19. maja 2009
EVA 2008-2411-0022
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti