Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu, stran 6481.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 Odl.US: U-I-159/08-18 in 20/09 – ZZZPF; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdaja Informacijski pooblaščenec
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 84/08) se v petem odstavku 5. člena beseda »tri« nadomesti z besedo »dobro«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(1) Javni uslužbenci, ki so pravico do napredovanja pridobili na podlagi ZSPJS in je niso imeli po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS, lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz tega pravilnika. Prvo oceno po tem pravilniku pridobijo za leto 2008 v letu 2009.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka so:
– javni uslužbenci, ki so bili na dan prevedbe na delovnih mestih, določenih po 65. členu ZDDO,
– javni uslužbenci, ki niso imeli zahtevane stopnje strokovne izobrazbe za delovno mesto, na katerega so bili razporejeni,
– javni uslužbenci, ki jim je bilo ob prevedbi upoštevano napredovanje na podlagi 49.č člena ZSPJS v povezavi z 49. členom KPJS.
(3) Za ocenjevanje javnih uslužbencev, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, se v obdobju do začetka uporabe tega pravilnika uporabljajo predpisi, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS in na njihovi osnovi izpolnijo ocenjevalni listi. Za obdobje po začetku izplačila plač po ZSPJS se zanje uporablja ta pravilnik.
(4) Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 10. 2008, se prvič ocenijo v skladu s tem pravilnikom v letu 2010 za leto 2009.
(5) Javnim uslužbencem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga IV tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 in 2009 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika. Ocena za leto 2007 se določi na podlagi ugotovljenih točk in ocene nadrejenega na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za dva plačilna razreda, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
– za en plačilni razred, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro;
b) če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(6) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpišejo v evidenčni list, ki je kot Priloga IVa sestavni del tega pravilnika.
(7) Javni uslužbenec, ki v letu 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
(8) V primeru, ko ocene javnega uslužbenca, ki jih je pridobil na podlagi ocenjevanja po Zakonu o javnih uslužbencih, in ocene, pridobljene v skladu s petim odstavkom tega člena, niso enake, se upošteva ocena, ki je za javnega uslužbenca ugodnejša.«.
3. člen
Priloga IV se nadomesti z novo Prilogo IVa.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-6/2009/1
Ljubljana, dne 15. junija 2009
Nataša Pirc Musar l.r.
Informacijska pooblaščenka
Priloga IVa: Evidenčni list ocena javnega uslužbenca za leto 2007
Priloga je objavljena na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-uradu/ informacije-javnega-znacaja /interni-akti-pooblascenca/

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti