Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2327. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009, stran 6433.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO), 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) je Občinski svet Občine Zavrč na 24. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) se besedilo v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |                    |     v eurih|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/Podskupina           |  Proračun leta|
|   |kontov/Konto/Podkonto         |       2009|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   2.255.411,74|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   1.132.109,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   1.036.762,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |    951.352,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    52.060,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    33.350,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |    95.347,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    22.070,00|
|   |premoženja               |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     1.250,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |712 Denarne kazni           |      200,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    71.827,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    23.000,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    15.000,00|
|   |sredstev                |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |     8.000,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.100.302,74|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |    443.046,00|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    657.256,74|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   2.378.925,81|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    489.798,41|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    149.020,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    21.805,00|
|   |varnost                |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    254.080,40|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |     6.000,01|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve              |    58.893,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    464.599,51|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije             |     7.226,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |    260.306,00|
|   |gospodinjstvom             |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    48.616,00|
|   |in ustanovam              |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |    148.451,51|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   1.389.584,89|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.389.584,89|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    34.943,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |    14.370,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |         |
|   |uporabniki               |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    20.573,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |   –123.514,07|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)        |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL ŽIN   |        0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)             |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        0|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        0|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV (440+441)           |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV                |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |        0|
|   |naložb                 |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |        0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |         |
|   |V.)                  |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        0|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        0|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|500 |Domače zadolževanje          |        0|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA            |    41.350,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    41.350,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    41.350,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –164.864,07|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)       |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –41.350,00|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    123.514,07|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |    164.864,07|
|   |12. 2008                |         |
+-----+---------------------------------------+-----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |    164.864,07|
+-----+---------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2008-002
Zavrč, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.